Finsk Veterinärtidskrift 7/2019

Utbildning – veterinärens rätt och skyldighet

Medierna häver dagligen ut nyheter om klimat- och sjukdomshot, det allt sämre läget inom resistensen mot mikrobläkemedel, föroreningar och andra hälsorisker. 

Den lilla läkemedelsmarknaden i Finland lider av upprepade störningar i tillgången på läkemedel. I världen, som blir allt mindre, delar vi människor miljön, klimatet, vattendragen och näringen med andra organismer. Nästan allt arbete som en veterinär kan betecknas som hälsorelaterat. Därför har de kommande Veterinärdagarna vår gemensamma hälsa som tema. Temat präglar utbudet inom nästan alla avdelningar, även om dagarna också bjuder på annat innehåll. Har du redan tittat på programmet, som presenterades i nummer 5/2019, och prickat för de ämnen som intresserar dig? Du kommer väl till Veterinärdagarna?

Det är inte bara vi veterinärer som arbetar för vår gemensamma hälsa. I det här arbetet behövs effektiva nätverk av experter och specialister i olika områden. Vi har arbetat i Finland för den gemensamma hälsan genom att utrota zoonotiska sjukdomar och vårda vår livsmiljö. Det finns åtskilligt för oss alla att göra även i framtiden. De komplexa problemen försvinner inte av sig själva och ofta finns det inga snabba och enkla lösningar. Vi måste ha uthållighet och samarbetsförmåga för att kunna göra saker på ett samordnat och effektivt sätt.

Vi får inte heller bli blinda för vårt eget arbete. Finland har till exempel alltid varit en av de länder som använder minst mikrobläkemedel för produktionsdjur i Europa. Det här resultatet har uppnåtts genom långsiktigt samarbete med olika parter. Förändringarna i produktionsmetoderna, den ökande gårdsstorleken och den hårda konkurrensen kommer inte att göra framtiden lättare. Vi måste medvetet ställa upp som mål att mikrobläkemedel inte heller används i fortsättningen för att avhjälpa problem i produktionsförhållandena. Är vi på väg mot detta mål?

Att lära sig nytt är alltid roligt, även om det ibland kan vara mycket arbetsamt. Utbildning och diskussion med representanter för olika sektorer ger nya perspektiv. Detta hjälper oss att identifiera sådant som vi måste påverka. Livslångt lärande är en oumbärlig färdighet i en föränderlig värld. Att upprätthålla och utveckla kompetensen kräver kontinuerliga satsningar. Enbart att hänga med i förändringarna i lagstiftningen som gäller vårt område kräver att vi studerar hela tiden. Lagen om utövning av veterinäryrket ger oss extra uppmuntran att utbilda oss. Lagen kräver att den som utövar veterinäryrket upprätthåller och utvecklar den yrkesskicklighet som utövningen av yrket förutsätter och gör sig förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller yrkesutövningen. Å andra sidan kräver lagen också att arbetsgivaren skapar förutsättningar för deltagande nödvändig yrkesinriktad fortbildning. 

Jag har på känn att de som läser den här ledaren är personer som tar hand om sitt kunnande och utbildar sig flitigt. Utmaningen är att nå ut till dem som inte deltar i utbildningar. Hur ska vi motivera dem att hänga med i världen, som förändras hela tiden? 

Veterinärdagarna handlar inte bara om att släcka kunskapstörsten på föreläsningar. Det är också viktigt att studera utställningen och vetenskapliga posters samt att träffa kollegor. Eftersom veterinärernas arbetsfält är mycket omfattande och vi har mycket mångskiftande arbetsuppgifter, är samtal med kollegor som jobbar med andra uppgifter mycket upplysande. Det ger perspektiv på många frågor. Vår yrkeskår blir hela tiden större. Jag utmanar dig: lär dig känna några kollegor som du inte känner sedan förut på Veterinärdagarna. 

Låt oss ta tillfället att blicka ett år fram i tiden. År 2020 ordnas Veterinärdagarna i september. Boka 16–18 september 2020 för Veterinärdagarna i din kalender redan nu. 
Vi ses på Veterinärdagarna i december 2019!

Liisa Kaartinen
Ordförande för Veterinärförbundets utbildningsutskott