Topi Salmi -priset 2016

Topi Salmi -priset 2016 beviljades till professor Marja-Liisa Hänninen.

Marja-Liisa Hänninens vetenskapliga forskning är inriktad på ett av veterinärmedicinens viktigaste områden nämligen epidemiologin, genetiken och diagnostiken avseende zoonotiska bakterier. Hon har också utförligt behandlat läkemedelsresistens.

Hänninens forskning har omfattande behandlat epidemiologin kring Campylobacter och i synnerhet betydelsen av olika smittkällor. Hänninens forskargrupp har på ett betydelsefullt sätt utvecklat verktyg som gör det möjligt att använda genomik för att undersöka epidemier. Campylobacter är i utvecklade samhällen den viktigaste orsaken till humana bakteriella gastrointestinala infektioner. Forskningen har skapat möjligheter för effektivare inriktning av bekämpningsåtgärder.

Hänninen har även ingående studerat läkemedelsresistens, som är ett växande globalt problem. Till exempel har den utbredda användningen av fluorokinoloner inom djurproduktion lett till ökad resistens. Hänninen fungerade som sakkunnig när USA:s myndighet för godkännande av veterinärmedicinska läkemedel framlade att försäljningstillståndet för enrofloxacin som används för fjäderfä inte förlängs. Prismottagaren var även sakkunnig i en arbetsgrupp inom WHO/FAO som förberedde den första riskbedömningsrapporten om slaktkycklingars betydelse för Campylobacterinfektioner.

Sjukdomar hos människa orsakade av protozoer som giardia och kryptosporider är ofta även zoonotiska. Hänninens forskargrupp påbörjade i Finland en studie av dessa organismers förekomst i vattendrag och andra miljöer. Helicobacter hos djur har inte undersökts i så många laboratorier i världen på grund av att bakterierna är svåra att odla. Hänninen har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram ny information om klassificeringen av Helicobacter och bakteriernas potentiella zoonotiska egenskaper och betydelse för infektioner hos djur och människor.