På svenska

Syftet för Finlands Veterinärförbund rf är att fungera som en förbindelselänk mellan sina medlemmar och att främja såväl det praktiska som det vetenskapliga arbetet inom det veterinärmedicinska området. 

Dessutom tillägnas förbundet uppgiften att utveckla veterinärväsendet i Finland och att övervaka de yrkesrelaterade, sociala, ekonomiska och samhälleliga förmånerna samt att främja även övriga för veterinärkåren gemensamma strävanden. 

Veterinärförbundet utövar publikationsverksamhet och stöder veterinärmedicinsk forskning, anordnar vidareutbildning i form av föredrag och seminarier samt arrrangerar de årligen återkommande Veterinärdagarna. 

Veterinärförbundet väcker ärenden rörande det veterinärmedicinska området samt representerar medlemskåren bland övriga fackliga organisationer och utländska veterinärsammanslutningar. Därtill fungerar veterinärförbundet som underhandlande part i frågor som berör veterinärkåren i fackliga, samhälleliga, ekonomiska och sociala frågor. Veterinärförbundet vidtar också övriga åtgärder vad gäller övervakning av gemensamma intressen.