Eläinlääkärien valvonta

Eläinlääkärin toiminta perustuu lääketieteellisen koulutukseen, alan eettisiin periaatteisiin, ammatin autonomiaan ja lakiin eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta. Sen perusteella ammattia saa harjoittaa vain ammattiin laillistettu henkilö. 

Eläinlääkärien laillistamisesta vastaa Suomessa Ruokavirasto. Se tekee myös päätöksiä ja vastaanottaa ilmoituksia koskien väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta. 

Viranomaiset Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja aluehallintovirasto valvovat eläinlääkäritoimintaa. 

Suomen Eläinlääkäriliiton oma luottamusneuvosto on alan sisäinen elin, joka käsittelee muun muassa eläinlääkärin eettisten ohjeiden, kollegiaalisuudesta annettujen määräysten sekä liiton sääntöjen noudattamista.

Jos olet tyytymätön eläinlääkärin työhön, viisainta on keskustella asiasta eläinlääkärin tai hänen esimiehensä kanssa. Eri näkemysten sovittelu ja neuvonpito on monissa tapauksissa helpoin ja vähiten aikaa vievä keino saada asia ratkaistua.