Eläinlääkärin kollegiaalisuussäännöt

Hyväksytty Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2016.

Suomen Eläinlääkäriliiton kollegiaalisuussääntöjen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eläinlääkärien keskinäistä kollegiaalisuutta ja ammattikunnan yleistä arvostusta. Kollegiaalisuus on yhteistyötä eläinlääkärikunnan ja koko yhteiskunnan hyväksi.

1 §    

Eläinlääkärin tulee osoittaa kollegoilleen suvaitsevaisuutta ja hyvää tahtoa. Kollegoihin tulee suhtautua arvostaen ja samoin kuin toivoisi itseensä suhtauduttavan. Kollegojen tulee toimia yhteistyössä eläinlääkintäpalvelujen parantamiseksi sekä eläinlääketieteen ja kansanterveyden edistämiseksi.

2 §

Eläinlääkärin tulee sekä ammattiyhteisössään että sen ulkopuolella käyttäytyä aina hyvän eläinlääkäritavan ja eläinlääkärin ammatin arvon mukaisesti. Julkisessa esiintymisessään tiedotusvälineissä tai sosiaalisessa mediassa eläinlääkärin tulee muistaa kollegiaalinen ja arvonmukainen käytös.

3 §

Ammattikunnan eri ryhmien tulee tehdä yhteistyötä toisiaan kunnioittaen ja arvostaen.

4 §

Esimiehenä ja opettajana eläinlääkärin on kiinnitettävä erityistä huomiota eläinlääkärin etiikkaan ja ammattitoveruuden mukaiseen käyttäytymiseen. Hänen tulee ohjata ja valvoa alaistensa ja oppilaidensa toimintaa. Kollegiaalisuussääntöjen tarkoituksena ei ole suojella eläinlääkäriä puutteellisen ammattitaidon, virheellisen menettelyn tai väärinkäytöksien selvittämiseltä ja seurauksilta.

5 §

Jos eläinlääkäri sairauden, päihteiden käytön tai muun syyn vuoksi ei kykene harjoittamaan ammattiaan ja on mahdollisesti ympäristölleen vaaraksi, on jokaisen kollegan velvollisuutena ilmoittaa havainnoistaan eläinlääkärin esimiehelle, valvovalle viranomaiselle tai Suomen Eläinlääkäriliittoon.

6 §

Ammattitoveruutta koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensisijaisesti asianosaisten kesken. Jos niistä ei päästä sovintoon, ne on saatettava Suomen Eläinlääkäriliiton soviteltaviksi tai ratkaistaviksi eikä niistä saa antaa tietoja asiaankuulumattomille.

7 §

Eläinlääkäri ei saa levittää eikä pitää yllä väärää käsitystä omasta tai ammattitovereidensa pätevyydestä, tutkimus- ja hoitomahdollisuuksista eikä muista asemaan tai arvostukseen vaikuttavista seikoista. Eläinlääkärin on aina muistettava myös oman erehtymisensä mahdollisuus.

8 §

Kun eläinlääkäri antaa asiantuntijalausuntoja tai joutuu ottamaan kantaa toisen eläinlääkärin toimiin, hänen on varmistuttava tietojen oikeellisuudesta ja todenperäisyydestä. Jos kollega syyllistyy eläinlääkärinä toimiessaan ilmeiseen virheelliseen menettelyyn, asiaan tulee puuttua eikä sitä saa kollegiaalisuuteen vedoten salata.

9 §

Tieteellisen tutkimusryhmän jäsenenä eläinlääkäri ei saa esittää ominaan tuloksia, jotka on saatu ryhmän työskentelyllä. Jäsenten on sovittava heti työn alussa tutkimuksen vastuualueista ja velvoitteista. Toisten tutkimustuloksia tai muuta tuotantoa ei tule esittää omina edes osittain. Näitä lainattaessa on tuotava esiin alkuperäinen tekijä.