Årets veterinär & Årets veterinärgärning

Sedan år 2001 har Finlands veterinärförbund valt Årets veterinär eller Årets veterinärgärning som en del av firandet av World Veterinary Day i slutet av april.

Målet är att öka branschkännedomen bland allmänheten och stärka branschens inre sammanhörighet.

Utmärkelsen Årets veterinärgärning 2022 tilldelades Veterinärernas telefon för kamratstöd EPE, dvs. Veterinär pratar med Veterinär (på finska Eläinlääkäri puhuu Eläinlääkärille EPE).
Bristen på veterinärer, för mycket bundenhet till arbetet, riktade trakasserier och höga krav på sig själv är utmaningar i veterinärarbetet. Telefonen för kamratstöd som inrättats av frivilliga aktiva veterinärer, lindrar trycket och ger lättillgängligt stöd som känner sektorn. En grupp veterinärer kom på idén och de har målmedvetet och klokt främjat förverkligandet av stöd för kollegor. Nu finns det 13 aktiva med och man har telefonjour fyra kvällar i veckan. Personerna som besvarar samtalen har genomgått en utbildning av en organisation för psykisk hälsa och deras utbildning fortsätter. Samtalen är konfidentiella. Veterinärerna Anna Pasanen och Anna Kurtén berättade på alla frivilligas vägnar att idén kläcktes på våren 2021 och att genomförandet lyckades förvånansvärt snabbt. Veterinärförbundet stöder projektet ekonomiskt och mentalt, men ansvarar inte för dess verksamhet. (den 5 maj 2022).

Årets veterinärer 2021 är Suvi och Teppo Heinola. De är veterinärföretagare (AlmaVet) och aktiva påverkare i de sociala medierna. De arbetar för djurens välbefinnande och är engagerade för den allmänna utvecklingen i hela branschen. Suvi och Teppo Heinolas företag har 12 anställda. Paret arbetar för djurens välbefinnande också vid sidan av sitt veterinärarbete. De ger allmänheten information om djurens välbefinnande i de sociala medierna och utvecklar yrkeskårens kunnande genom att informera och utbilda kollegor.

Paret Heinola var med om att grunda organisationen AlmaHelp, som genomfört bland annat steriliseringskampanjer i Rumänien. De grundade också en icke-vinstdrivande blodbank för hundar och utvecklade tillsammans med en samarbetspartner en för allmänheten avsedd första hjälpen-kurs för hundar.

Suvi och Teppo Heinola gemensamma uppfattning om att människornas och djurens hälsa hör samman syns i deras arbete bland annat genom att de minimerar användningen av antibiotika i operationssalen och vid rådgivningen om hemvården av djur. Problemen hos hundar med trubbnos är ett viktigt kompetensområde för Suvi: hon gör årligen tiotals korrigeringsoperationer på brachycephala hundar, dvs. på trubbnosiga hundar som har svårt att andas.

Företaget grundades 2016 och dess omsättning uppgick till 1,4 miljoner euro i fjol. Det vårdade nyligen sin patient nummer 10 000. (den 11 maj 2021)

Årets veterinär 2020 är Ruska Rimhanen-Finne, som är en sjukdomsdetektiv och en veterinärepidemiolog som belönas för sitt långsiktiga arbete med att främja livsmedels- och vattensäkerhet samt att bekämpa gemensamma smittämnen för djur och människor.
Hon arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Rimhanen-Finne medverkar i Världshälsoorganisationen WHO:s 24/7 beredskapsjour för hälsohot och är en av kontaktpersonerna vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), inom nätverket för livsmedels- och vattenburna sjukdomsalstrare och zoonoser. Hon hjälper veterinärer och andra experter som undersöker lokala, regionala och nationella epidemier – eftersom hon alltid innehar den senaste informationen om epidemier. Rimhanen-Finne är en omtyckt föreläsare som även gynnar utredningsarbetet av sjukdomar genom att utbilda sina kollegor. Hon är också uppskattad för sin entusiasm för sitt eget område samt för att hon alltid värdesätter andras kunnande. Hon är en utmärkt kollega. (den 13 maj 2020)

Årets veterinär 2019 är Teija Korhonen, som är en opinionsbildare i sin yrkeskår och en europeisk epidemiexpert. Hon arbetar som sakkunnig på åtgärder för bekämpning av epidemier vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i Solna i Stockholms län i Sverige. Hennes arbete gäller sjukdomar och zoonoser som förmedlas via mat och vatten med särskild betoning på uppföljning och statistikföring av fall av legionella inom turismen. Hon har också erfarenhet av bekämpning av ebola på fältet. Teija Korhonen är en aktiv och konstruktiv opinionsbildare både inom och utanför veterinärkåren. Hon förmedlar övervägd och prövad information effektivt till sina kollegor. Kampanjen Oikeus kuonoon (Rätt till en nos), som motarbetar hundavel som drivs för långt, är i hög grad Teija Korhonens förtjänst. (den 15 maj 2019)

År 2018 Nöthälsovårdsveterinären och specialveterinären inom hälso- och sjukvård för produktionsdjur, utbildaren Reijo Junni har valts till Årets veterinär 2018. Reijo Junni är en långsiktig utvecklare av klöv- och fothälsa samt utbildare av veterinärer, lantbruksproducenter och klövvårdare. Hälsovårdsveterinären Junni, som också kallats för kornas företagsläkare, är en expert med ett internationellt nätverk, en yrkesutövare som överför kunskap i båda riktningarna. I Finland används mjölkhushållningsprodukter i de flesta hushåll, så därför är kors klövar och välbefinnande en del av vår vardag. Junni deltog som forskare i ett av Helsingfors universitets forskningsprojekt (2012–2015), där man undersökte klövhälsoproblem på stora lösdriftsladugårdar för mjölkboskap. Som ett resultat av detta föddes det illustrerade verket Tarttuvat sorkkasairaudet 2015 på finska och dess nordiska, engelska och ryska versioner. (den 16 maj 2018)

År 2017  Experten på antibiotikaresistens, veterinärmedicine doktorn, specialistveterinären för smittsamma sjukdomar, läraren Merja Rantala har valts till Årets veterinär 2017.  Hon drar upp riktlinjerna för en återhållsam användning av antibiotika i vården av sällskapsdjur. Rantala är en meriterad expert som forskar i effekten av olika vårdformer samt riskfaktorer och spridning i anslutning till antibiotikaresistens. Hon leder laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Helsingfors universitet, utbildar veterinärer till måttfullhet när det gäller användningen av antibiotika, inför ny teknik och förespråkar långsiktig forskning. Metoder för att uppnå en behärskad antibiotikapolicy är god diagnostik, ansvarsfull användning av mikrobläkemedel, god hygienpraxis och förebyggande av infektioner. Årets veterinär har ett omfattande nätverk även internationellt. (den 16 maj 2017)

År 2016  Kristiina Törmä, ledande besiktningsveterinär, ordförande för Besiktningsveterinärföreningen och förtroendeman, har utsetts till årets veterinär 2016. Törmä har en djupgående expertis och har arbetat för att utveckla köttbesiktningen och tillsynen av slakterier. Besiktningsveterinärer verkar i knutpunkten där djur blir livsmedel. I sitt myndighetsjobb bevakar Törmä att djuren besparas lidande, smärta och plåga som går att undvikas samt att köttet är säkert att inta och att det lämpar sig som människoföda. Törmä arbetar på ett hönsslakteri. (den 11 maj 2016)

År 2015 Vicedekanus, veterinärmedicine doktor, docent Mirja Ruohoniemi har utsetts till årets veterinär 2015. Som vicedekanus ansvarar Ruohoniemi för den veterinärmedicinska fakultetens undervisning vid Helsingfors universitet. Hon gjorde först en lång och förtjänstfull karriär i anknytning till diagnostisk avbildning av hästar. Sedermera har hon fördjupat sig i universitetspedagogik och på ett unikt sätt omorganiserat de veterinärmedicinska studierna i tydligare helheter. Hon har utvecklat undervisningsarbetet genom att utstaka de enskilda ämnenas kärnkunskap och inlärningsmål. Hon deltar även aktivt på internationell nivå i upprätthållandet av kvaliteten i den veterinärmedicinska undervisningen. (den 28 maj 2015)

År 2014 Årets veterinär  är Marja Nuorgam, en kommunalveterinär från nordligaste Finland: en målmedveten och ihärdig expert på renars hälso- och sjukvård, en stresstålig nytto- och sällskapsdjurspraktiker samt en samarbetspartner som både veterinärer och ägare litar på. Hon har arbetat i mera än tjugo år i trakten runt Utsjoki och Inari och är väl bevandrad i frågor som berör gränsbestämmelserna för djur. Den prisbelönte är uppskattad för sitt rättvisa beslutsfattande samt för sin förmåga till riskhantering. Underlaget för Nuorgams beslut är en grundmurad yrkeskunskap, som omfattar en förmåga att bemästra lagstiftningen och en lång praktisk erfarenhet. (den 13 maj 2014)

År 2013 Årets veterinär är direktören, docent Riitta Maijala. Hon fungerar som direktör vid högskole- och vetenskapspolitiska avdelningen inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. Hon har utmärkt sig på det veterinärmedicinska området genom att befrämja riskbedömning, livsmedelssäkerhet och forskning. I nästan tjugo års tid har hon fungerat i olika chesställningar, bland annat vid EU:s verk för livsmedelssäkerhet EFSA och i Finland vid EELA, vid jord- och skogsbruksministeriet, Evira och nu vid undervisnings- och kulturministeriet. (den 14 maj 2013)

År 2012 valdes försvarsmaktens hygienikerveterinär Ava Sovijärvi till årets veterinär år 2012. Hon belönades i egenskap av en miljöhygienisk expert som säkerställer soldaternas verksamhetsförutsättningar. Hon är den första och till dags dato den kvinnliga veterinär som längst har tjänat som fast anställd inom försvarsmakten. Hon är också den första finska kvinnliga veterinären som har tjänstgjort inom den militäörä krisförvaltningens organisation. (den 8 maj 2012)

År 2011 förlänar Finlands veterinärförbund titeln Årets veterinär 2011 till entreprenören veterinär Jouni Niemi för hans kollegiala och innovativa arbete som veterinärföretagare den 9 Maj.

År 2010 som årets veterinärgärning premieras det arbete som Föreningen för Bekämpning av Djursjukdomar rf har utfört Finlands djursjukdomssituation till fromma. Priset ges för de femton år av framgångsrikt arbete för att hålla djursjukdomssituationen i Finland bra och under kontroll. ETT grundades år 1994 strax innan Finland anslöt sig till Europeiska Unionen.

År 2009 premierades miljövårdschef, VMD Outi Lepistö. Hon belönades för det utomordentliga arbete hon gjort för att utveckla kvaliteteten i och offentlighetsbilden för miljöhälsovården samt för chefskapet inom detsamma.

År 2008 premierades både Aila Rauatmaa och Tuija Saari. Bägge arbetar för att befrämja djurskydd och djurens välmående på kommunal nivå, Rauatmaa i Kajanaland och Saari i Helsingfors. 

År 2007 premierades professor Marjatta Snellman från Helsingfors Universitets Institution för klinisk häst- och smådjursmedicin för sitt arbete som banbrytare i diagnostisk radiologi och som förespråkare för sund hundavel.

År 2006 premierades professor Hannu Korkeala på Helsingfors Universitets Institution för livsmedels- och miljöhygien.

År 2005 premierades kommunalveterinär Aimo Välimäki från Pudasjärvi.

År 2004 premierades specialveterinären i hästsjukdomar, Jukka Houttu.

År 2003 premierades en forskningsgrupp på Helsingfors universitet för att ha befrämjat hälsovården för svin. Gruppen bestod av VMD Hannu Saloniemi, VMD Olli Peltoniemi, VMD Mari Heinonen och VMD Anssi Tast.

År 2002 premierades VMD Riitta Aho för ett gott arbete i en bransch stadd i förändring.

År 2001 premierades VMD Veikko Tuovinen för insatserna rörande hälsovård hos nötkreatur.