Finsk Veterinärtidskrift 3/2019

Snart är det val

Riksdagsvalet är alldeles snart – kanske det viktigaste riksdagsvalet på årtionden för veterinärers del.

Under föregående regeringstid färdigställdes ej lagen om djurens välfärd och inte heller SOTE-reformen. Båda dessa har stor betydelse för oss veterinärer och är även reformer som styr vår framtid. Nu är det dags att fråga kandidaterna hur de vill reformera lagarna och vilken roll veterinärerna har i reformerna? Och inte bara fråga, utan också berätta vad som är viktigt för oss och vad vi veterinärer gör för vårt land.

Under föregående regeringsperiod gav Veterinärförbundet flera uttalanden om de ovan nämnda lagstiftningsreformerna. Några av våra idéer kom med i de senaste förslagen och några valdes bort. Nu har vi åter möjlighet att påverka inte bara genom att uttala oss igen, utan också genom att påverka kandidaternas idéer genom att förändra den allmänna opinionen.

Under de senaste veckorna har vi tillsammans tagit fram kampanjen Elävän lääkärit för vår yrkeskår. Videor, memes och kartor för kampanjen har fått stor synlighet i sociala medier. Synligheten har varit betydligt bredare än vad som generellt sett är vanligt för fackföreningskampanjer. Vi har berättat för folket och beslutsfattarna hur mångsidigt vårt yrke är och hur saker som är självklara för finländarna i själva verket är ett resultat av veterinärernas arbete. För att se till att livsmedelssäkerheten, sällsyntheten för zoonoser och den välfungerande djurhållningen även i framtiden förblir en självklarhet för finländarna, måste vi arbeta för det. Vi måste se till att beslutsfattarna kommer ihåg hur allt detta också kan gå förlorat om det inte satsas tillräckligt på djursjukvård och veterinärers kunnande.

Satsningen betyder inte nödvändigtvis att vi fortsätter med den gamla verksamhetsmodellen. Världen förändras och samtidigt förändras vårt arbetsfält. Det är därför viktigt att vi tillsammans som yrkesförbund verkligen börjar fundera på hur ett bra framtida veterinärsystem ska se ut.

Riksdagsvalet äger rum den här månaden, men jag skulle vilja att varje kollega redan börjar tänka på nästa viktiga val. Valet för Veterinärförbundets ledning kommer att äga rum under hösten och min dröm är att den nya ledningen skall ha tillräckligt många representanter från alla sektorer av vår yrkesår och att vi ska kunna påbörja arbetet för att skapa en bättre framtid för veterinärer. Ett arbete som säkerställer djurens välbefinnande och därmed indirekt också människornas, samt också goda arbetsförhållanden och försörjningsmöjligheter för alla veterinärer.

Markus Kiili

Vice styrelseordförande i Finlands Veterinärförbund