Finsk Veterinärtidskrift 5/2023

Regeringsprogrammet gör det möjligt för kommunalveterinärer att överföras till välfärdsområdena

En parlamentarisk utredning (Finansministeriets publikationer 1:2021) rekommenderade att miljö- och hälsoskyddet och samtidigt veterinärvården som en del av det överförs till välfärdsområdena. Veterinärförbundet drev detta som en del av regeringsprogrammet. Kommunalveterinärsystemet nämns dock inte i det nya regeringsprogrammet och i förbundet har man frågat sig hur det förhåller sig med saken.

Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna fokuserar på servicereformen. Regeringen motiverar beslutet bland annat med att moderna sätt att producera tjänster stöder både tillgången till tjänster för invånarna i området och erfarenheterna av tjänsterna samt områdets möjligheter att tillhandahålla tjänsterna på ett kostnadsnyttoeffektivt sätt.

Den nya veterinärvårdslagen torde träda i kraft 2024. Det i lagen inskrivna systemet med kommunalveterinärer fungerar inte optimalt i sin nuvarande form. Det är utmanande att beakta olika regioners behov, eftersom oftast kommunerna eller samkommunerna, är olika. I kommunerna är det brist på veterinärer, vilket ökar utmaningarna och det är särskilt svårt att ordna jour.

I den nya lagen har ändringsbehovet identifierats: det har getts rum för genomförandet av kommunalveterinärsystemet. Därför kan man i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter utveckla nya löne- och arbetstidslösningar som är lämpligare med tanke på arbetslivets behov och tillgången på arbetskraft.

Förnyelsen passar in i regeringens mål för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. En skrivning under rubriken kommunpolitik i regeringsprogrammet har väckt oro: för att skapa stabilitet i kommunernas verksamhetsfält överförs inga kommunala uppgifter till välfärdsområdena under regeringsperioden. Det har diskuterats om skrivningen hindrar en överföring av kommunalveterinärsystemet till välfärdsområdena för att bibehålla det tidigare systemet eller skapa en egen regional tillämpning i stället. Vi tolkar att skrivning­en inte betyder detta, eftersom det vid utvecklandet av kommunalveterinärsystemet i enlighet med den nya lagen inte är fråga om att skapa stabilitet i kommunernas verksamhet, utan funktionerna måste ordnas på ett nytt sätt. Vi anser att överföringen av kommunalveterinärsystemet till välfärdsområdena styrks av kapitel 2.7 i regeringsprogrammet. Där finns en skrivning enligt vilken regeringen förbinder sig att till fullt belopp finansiera eventuella nya uppgifter som åläggs välfärdsområdena eller utvidgningar av deras befintliga uppgifter eller att i motsvarande grad minska deras uppgifter.

Förbundet strävar fortfarande efter att kommunalveterinärsystemet överförs till välfärdsområdena i början av 2026 och att det utformas nya parallella förvaltningshelheter. Att överföra funktioner till välfärdsområdena är den bästa lösningen för att uppnå en effektivare veterinärvård av jämn kvalitet i hela Finland.

En överföring av funktioner medför inga betydande kostnader för staten: Kommunalveterinärernas lagstadgade uppgifter omfattar utöver vården av djur också mycket tillsynsarbete, som redan delvis bekostas av staten. I större områden är ökningen av kost­naderna för tillsynen mer kontrollerbar och det är möjligt att styra tillsynen i en mer enhetlig riktning. Kommunalveterinärernas patientarbete faktureras i huvudsak av djurägarna, vilket innebär att välfärdsområdena knappast har några kostnader.

Förankringen av den nya lagen och förbundets påverkansarbete inleddes i augusti när vi tillsammans med förbundets ordförande Mikko Turku träffade den nya jord- och skogsbruksministern Sari Essayah och ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Dessutom har förbundet utsett en arbetsgrupp som ska utreda det praktiska genomförandet av den nya djurvälfärdslagen. Konsultativa tjänstemannen vid ministeriet Kaisa Hakulin och lagstiftningsrådet Johanna Wallius kommer att höras som sakkunniga i förbundets arbetsgrupp i höst.

Karola Baran

Verksamhetsledare, Finlands veterinärförbund