Finsk Veterinärtidskrift 9/2019

Ny delegation redo för arbete

Valnämnden är ett intressant organ – trots min tidigare erfarenhet känns saker och ting åter som nya. Varje gång får man påminna sig om hur valförbund och -ringar fungerar och vad reglerna säger om valbarhet och valreklam. Än en gång har vi avklarat ett val och det väsentligaste, det vill säga valet av en ny delegation, är utfört.

För första gången förrättades valet elektroniskt. Den som deltagit i rösträkningen kan lätt konstatera att det här valet var det bästa någonsin, för rösträkningens del. I det tidigare systemet med valsedlar måste röster kasseras på grund av sedlar i fel kuvert, röster som skrivits fel eller för många givna röster.  Nu tillät systemet inga felröster, med påföljden att alla givna röster godkändes. 
Helt problemfritt förlöpte allt dock inte. En del röster skickades till det elektroniska systemet innan önskat antal röster hade getts. Detta ändras nästa gång, så att även de snabbaste ska hinna ge de röster som de vill. Ett stort antal väljare lyckades dock ge alla sina tio röster. Den lilla tekniska bristen kom således inte åt att skada valet och resultatet kan betraktas som väljarnas vilja.

Röstningsaktiviteten på 27 procent förefaller mycket låg, fastän den är relativt hög i jämförelse med andra fackförbund. Att rösta elektroniskt verkade lättare än att fylla i papper och posta dem, och därför förväntade jag mig ett högre valdeltagande, men i stället var resultatet det motsatta. Förra gången uppgick valdeltagandet till 32 %. Aktiviteten bland studerande växte från föregående 17 % till nuvarande 30 %.  Möjligtvis röstar de som är diginativa uttryckligen elektroniskt. 

Vi veterinärer är troligen en så enhetlig grupp att inte heller förbundsval lyfter fram några stora meningsskiljaktigheter som borde lösas genom röstning. Inga partier förekommer i Veterinärförbundet, utan kandidaterna är fortfarande grupperade efter geografi eller arbete. Många kan säkerligen identifiera sig med flera av grupperna, och i delegationen märks de gruppvisa skillnaderna inte speciellt mycket. En hel del diskussioner förs också bland veterinärer på sociala medier och där synliggörs också olika uppfattningar om aktuella frågor. Diskussionen är som intressantast när alla inte är fullkomligt eniga. Att lyssna på andras åsikter och att lära sig av dem är värdefullt bland veterinärer såväl på möten, sammankomster som på nätet.

Delegationens nya sammansättning företräder yrkeskåren på ett riktigt sätt. Det privata och det offentliga, praktiker och hygieniker, stad och landsbygd, nord och syd, unga och gamla och åtminstone de båda könen finns representerade. Studentrepresentanterna kommer för första gången både från Helsingfors och Tartu. Endast de privat anställda praktikerna är underrepresenterade, med tanke på att deras andel inom yrkeskåren vuxit. En tredjedel av delegationen är ny, så gruppen har både erfarenhet och ny entusiasm. Ungefär en femtedel av delegationen är män, alldeles som i yrkeskåren. Det verkar rimligt att hela yrkeskåren blir hörd i delegationen.

Den nytillträdda delegationen kan reflektera över huruvida det låga valdeltagandet är ett tecken på allmän belåtenhet eller likgiltighet. Vad borde delegationen göra för att medlemskap ska intressera även i fortsättningen? Det finns under 3 000 veterinärer i hela landet, så utan en gemensam röst gör vi oss inte hörda. Många gemensamma intressen inom yrkeskåren kan bevakas, även om vi arbetar i olika befattningar och anställningsförhållanden. 

Med önskan om kraft och framåtanda för den nya delegationen!

Sanna Hellström
Valnämndens ordförande för Veterinärförbundet 2019