Finsk Veterinärtidskrift 4/2020

Annorlunda Veterinärdagar

Hälsningar från utbildningsutskottet! Förbundets utbildningsutskott utarbetar det årliga programmet för Veterinärdagarna. Fennovet Oy organiserar utställningen och sköter de praktiska arrangemangen, som konsult för Veterinärförbundet. Förbundets styrelse godkänner dagarnas tema och program – Veterinärförbundet är evenemangets arrangör. 

Under den gångna vintern sammanställde utbildningsutskottet programmet för årets Veterinärdagar i september. I januari var vi förväntansfulla, i mars var vi oroade och och nu (9.6.) har vi vetskap om att föreläsningar kommer att arrangeras virtuellt. Det återstår att se i hur stor utsträckning detta är möjligt. 

I skrivande stund vet jag inte om Veterinärdagarna ställs in, liksom många andra evenemang både inrikes och utomlands. Om Veterinärdagarna ställs in kommer jag att sakna föreläsningarna, nyheterna på utställningsområdet samt minglet i kaffekön och kring godisskålarna. Distansutbildning fungerar utmärkt, men att nätverka på distans är inte lika lätt, åtminstone för mig. 

Ett intressant program har gjorts upp för Veterinärdagarna. Temat är genetik, som innefattar många områden inom veterinärmedicinen: diagnostiska metoder, molekylär epidemiologi, genetiskt modifierade läkemedel samt avelsrelaterade eller ärftliga sjukdomar. Allt det intressanta som temat erbjuder fick vi inte ens plats för denna gång. Genetik är också ett aktuellt tema under den rådande COVID-19-epidemin. Den nya virussjukdomen som har spridits från djur till människa har motiverat oss att studera SARS-CoV2-genetik, svagheter och styrkor med PCR-metoden, epidemiologi och sjukdomsbekämpning, samt beredskap och utmaningar i samband med utveckling av vaccin. 

Coronavåren har lärt oss att tolerera osäkerhet bättre än tidigare. Man hade tid att fundera på vad som är viktigt. Förhoppningsvis faller insikterna inte i glömska då en ny vardag, en normal vardag tar vid. Coronaläget innebar ett heltida distansjobb för många. En del hade mindre jobb att sköta, en del förlorade sina jobb, medan andra arbetade mer än någonsin. Hoppeligen har vi alla funnit sätt att hålla upp orken och kompetensen. 

Det jag ytterligare vill göra gällande är en fråga som jag önskar att alla veterinärer som behandlar hästar snabbt tar till sig. Slakterierna och besiktningsveterinärerna hamnar ofta i situationer, där kedjeinformation om användningen av läkemedel och anteckningarna i hästens pass inte stämmer överens. Den behandlade veterinären har underlåtit att göra anteckningar i passet. Det finns framstående experter i Finland, men varför oroar vi oss inte för det finländska köttets rykte i detta avseende? Livsmedelssäkerhet är ett ansvar som alla veterinärer som behandlar produktionsdjur delar. Hästen är ett livsmedelsproducerande djur tills ett förbud mot slakt har antecknats i passet.

EU:s bestämmelser om läkemedelsinformation i hästpasset har varit i kraft redan i tjugo år. Vi kan inte välja att bara följa vissa veterinärbestämmelser och inte andra. Veterinären är skyldig att anteckna slaktförbud på grund av läkemedel i passet om inte anteckningen redan finns i passet. Ägaren kan när som helst göra en anteckning om slaktförbud.

Den veterinär som behandlar hästen ska tillsammans med hästens ägare eller innehavare gå igenom på vilket sätt medicineringen påverkar hästens livsmedelsduglighet. Om läkemedel som innebär slaktförbud används, ska veterinären införa slaktförbudet i passet innan medicineringen påbörjas. Veterinären ska också anteckna användning av läkemedel i passet, enligt EU:s förteckning över läkemedel för hästar, samt den sex månader långa obligatoriska karenstiden för slakt. Veterinären kan bli skyldig att ersätta kostnaderna för djurkroppen och det kött som inte går att sälja. Och vilka är kostnaderna om köttet redan finns i livsmedelskedjan och måste återkallas? 

De virtuella föreläsningarna sammanställs för närvarande, då denna tidning utkommer: låt oss njuta fullt ut av det som är möjligt i år. Förhoppningsvis möts vi ansikte mot ansikte nästa år!

Liisa Kaartinen
Ordförande för Veterinärförbundets utbildningsutskott
Överinspektör, Livsmedelsverket