Säteilylainsäädäntö: uuden lain tulkinta epäselvää, liiton kanta

Eläinlääkäriliitto on seurannut tiiviisti säteilylainsäädännön muutosta. SEP ja Eläinlääkäriliitto järjestivät Koulutus uudesta säteilyturvalaista -kurssin 28.9. Siellä liiton valtuuskunnan puheenjohtaja kertoi liiton kannan: ”Laki ei vaadi käytäntöä, jota sairaalahygieenikot suosittelevat”.  Asia oli esillä myös jäsenkirjeessä 4, (lähetys 25.9.).

Säteilylain uudistus tuo myös eläinlääketieteelliseen säteilytoimintaan toiminnanharjoittajille uuden velvoitteen: säteilyturvallisuusasiantuntijan (myöhemmin STA) kanssa tehtävä yhteistyö. Jatkossa turvallisuusluvan haltijan on laadittava johtamisjärjestelmä, jossa kuvataan STA:n käyttö ja laadittava turvallisuusarvio, jonka laatimisessa pitää käyttää STA:aa (joulukuusta 2019 alkaen). STA:na voi toimia vain sairaalafyysikko.

Säteilyturvallisuudesta huolehtiminen on toiminnanharjoittajan vastuulla, myös silloin, jos STA:n pitää olla tiiviisti mukana. STA voi olla organisaation ulkopuolinen, asiantuntijan rooli on neuvova, eikä hän ole suoraan vastuussa toiminnasta.

Asetuksen mukaan STA:n on oltava säteilytoiminnassa käytettävissä, kun työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3. Suurin osa eläinlääkäriasemista kuuluu altistuksen perusteella luokkaan 3. Lain mukaan on suhteutettava toimintaan ja sen riskeihin, miten paljon ja millä tavalla sairaalafyysikon asiantuntemusta kunkin toiminnanharjoittajan on käytettävä.

Lain mukaan (hallituksen esitys laiksi) asiantuntijan käyttö riippuisi toiminnan luonteesta, laadusta ja riskeistä. Asiantuntijan käyttäminen voisi olla esimerkiksi neuvojen tai lausuntojen pyytämistä taikka asiantuntijan osallistumista säteilytoimintaan. Joissakin vähäriskisissä toiminnoissa käyttö voisi rajoittua pelkästään toiminnan aloittamisvaiheeseen, kun taas vaativassa toiminnassa käyttötarve voi olla jatkuvaa. Asiantuntijoiden käyttöä ja sitä koskevia asiakirjoja valvottaisiin Säteilyturvakeskuksen säännönmukaisissa tarkastuksissa.

Liiton näkemyksen mukaan luokkaan 3 kuuluvan säteilytoiminnan osalta on riittävää, että toiminnanharjoittaja kuvaa johtamisjärjestelmässä, missä tilanteissa STA:ta konsultoidaan ja mistä asiantuntijan tavoittaa. Lain perusteluissa todetaan, että STA:n käyttö voi olla neuvojen tai lausuntojen pyytämistä ja käyttö suhteutetaan toiminnan riskeihin. Lainsäädännössä ei edellytetä käyntejä, ja liiton näkemyksen mukaan toiminnanharjoittajan on mahdollista toimittaa riittävät tiedot neuvonpyyntönsä liitteenä myös kirjallisesti säteilyturvallisuusasiantuntijalle.

Olisi tärkeää määritellä lainsäädännön noudattamiselle minimitaso. Liiton näkemyksen mukaan on riittävää, että STA:a voidaan konsultoida tarvittaessa ilman palvelusopimusta ja säännöllisiä käyntejä. Myös STUK on linjannut, ettei toiminnanharjoittajan tarvitse nimetä STA:a säteilytoiminnan johtamisjärjestelmässä, vaan on esitettävä riittävät tiedot STA:n käytön järjestämisestä. Säteilyturvakeskus ei ohjaa STA:n käyttöön liittyviä käytännön ratkaisuja yksityiskohtaisesti etukäteen.

Jos sinulla on yrityksessäsi hyväksytty turvallisuusarvio ja johtamisjärjestämisselvitys, ja olisit valmis antamaan sen liito kautta malliksi kollegoille, ota yhteys toimistoon tai tarvittaessa puheenjohtajaan.

Yhteystiedot: toimisto (at) sell.fi ja paivi.lahti (at) sell.fi

STUKin vastaus Sairaalafyysikot ry:lle on luettavissa tästä pdf:nä

Yllä oleva teksti julkaistaa Eläinlääkärilehdessä 8/19. Lehti ilmestyy 7. marraskuuta.