Heli Castrén -apuraha eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen

SEY Suomen eläinsuojelu julistaa haettavaksi vuosittaisen apurahan tutkimushankkeille tai tutkimukselle, jolla edistetään eläinten hyvinvointia. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti eläinten hyvinvointi- tai käyttäytymistutkimukseen, mutta myös aiheeseen liittyville opinnäytetöille (esimerkiksi pro gradut) voidaan myöntää apurahoja. Vuosittain jaettavan apurahan suuruus vaihtelee 1 000 ja 3 000 euron välillä, ja se voidaan jakaa saapuneiden hakemusten pohjalta yhdelle tai useammalle hakijalle. Rahoitusta voidaan myöntää hakijan omaan työskentelyyn ja/tai tutkimuksen kuluihin.

Hakeminen

Apurahaa haetaan avoimella, enintään kolmen sivun mittaisella suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä hakemuksella, johon on sisällytettävä haettavan apurahan käyttötarkoitus, rahoitussuunnitelma, tutkimussuunnitelma sekä hakijan tiedot/CV. Hakemuksessa on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Hakemuksessa on käytävä ilmi, onko hakija yksityishenkilö vai yhteisö. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (tallennettu pdf-muodossa) osoitteella sey@sey.fi 22. toukokuuta 2023 kello 16 mennessä.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan 1. elokuuta lähtien. Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto Eläinten ystävä -lehteen.

Apurahan saaja(t) julkistetaan kesäkuussa. SEYn hallitus ei perustele apurahapäätöksiä.

Lisätiedot

Kati White, toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu

kati.white@sey.fi tai 050 371 2740

Heli Castrén


Heli Castrén oli suomalaisen eläintutkimuksen uranuurtaja. Castrén väitteli ensimmäisenä Suomessa kotieläinten käyttäytymistieteestä. Hänen vuonna 1993 valmistunut väitöskirjansa käsitteli sikoja: emakon hormonitoimintaa ja pesänrakennusta sekä imetykseen liittyvää emakon ja pikkuporsaiden vuorovaikutusta. Myöhemmin Castrén keskittyi pikkuvasikoiden hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimiseen. Castrén keräsi aiheen ympärille poikkitieteellisen, yli tiedekunta- ja ministerirajojen ulottuvan tutkimusryhmän. Castrén teki aktiivisesti myös eläinsuojelutyötä. Hän oli SEYn hallituksen jäsen vuosina 1989 – 1995, ja vuodesta 1991 lähtien hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Castrén kuoli 1996.