Luentokokonaisuuksien esittely

LIIKETOIMINTA JA TYÖELÄMÄ
Markkinointi

Liiketoiminta ja työelämä -osion luennoitsijana on myyntikuiskaaja ja markkinoinnin apumies Pasi Rautio. Tee paljon ja kaikki virheet itse. Näistä toteamuksista Pasi ammentaa tarinoita herättääkseen toisissa halun muuttua. Liian yksinkertaisia asioita, joita useimmat meistä jättävät tekemättä, tarjoiltuna vasten kasvoja.

TIEDE JA TUTKIMUS
Tieteen etiikka eläinlääkärin työssä

Tieteellisten artikkeleiden lukeminen on mielenkiintoista ja opettavaista. Lukemiseksi voi valita alkuperäistutkimuksia tai katsausartikkeleita. Jos on kiire, lukaiset ehkä vain tutkimusjulkaisun yhteenvedon. Jos aikaa on enemmän, voit jäädä ihmettelemään koejärjestelyjä tai eläinten käyttöä tutkimuksessa. Oletko koskaan miettinyt, onko lukemassasi tutkimuksessa vedetty mutkat suoriksi? Oletko ihmetellyt, ovatko tutkimusasetelma, tulokset ja johtopäätökset linjassa vai onko tuloksia tulkittu liian lennokkaasti? Miksi tutkija painotti juuri valitsemiaan asioita – mihin hän yrittää vaikuttaa? Jos vastaat kyllä johonkin näistä kysymyksistä, tervetuloa keskiviikkoaamun tieteen ja tutkimuksen -osioon. Pääset kuuntelemaan PhD Henriikka Mustajoen ja professori Outi Vainion tutkimuksen etiikan dialogia sekä filosofian että käytännön eläinlääketieteen näkökulmasta. Luvassa on kiinnostava tietopaketti tutkimusetiikan periaatteista ja käytännön esimerkkejä.

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista osiossa liikutaan tänä vuonna viranomaisvalvonnan kentällä sekä työhyvinvoinnin ja kollegiaalisuuden teemoissa. Uusi EU:n valvonta-asetus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2019 lopussa. Miten asetuksen muutokset tulevat vaikuttamaan virkaeläinlääkäreiden suorittamaan valvontatyöhön sekä elintarvike- että eläinvalvonnan saralla? Valvonta-asetusta käsittelevä luento kiinnostaa varmasti erityisesti viranomaisvalvontaa tekeviä kollegoja. Työhyvinvointi ja kollegiaalisuus ovat aina ajankohtaisia ja tärkeitä koko ammattikunnallemme, riippumatta siitä, millä sektorilla työskentelee.  Ensin saamme ideoita työhyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen, kuten uudistumiseen, ajattelun avartamiseen sekä epäonnistumisen sietämiseen. Nykyinen työelämä on varsin vaativaa asiantuntijatyössä työskenteleville. Eläinlääkärit kohtaavat päivittäin paljon kiperiä ja stressaaviakin tilanteita. Jatkuva itsestä huolehtiminen sekä omaan hyvinvointiin panostaminen on erityisen tärkeää työssä jaksamiselle. Kollegiaalisuus on herättänyt viime vuosina paljon keskustelua. Kollegiaalisuuden merkitys ammattikunnan voimavarana on valtavan suuri, joten tästä aiheesta käytävä laaja-alainen keskustelu on aina tarpeen.

PÄIVITYSTÄ PRAKTIIKKAAN
Tietoiskuja praktikolle

Praktikon työssä tarvitaan monenlaisia taitoja, jotka vaativat uuden oppimista ja tietojen päivittämistä. Työntekemisessä tapahtuu muutoksia aina röntgenkuvauksen tekniikasta etälääkinnän mahdollisuuksiin tai uhkiin. Elintarvikehygieniassa vastaan tulee aivan uusia tuotantoeläinlajeja hyönteisten muodossa. Esimerkiksi näitä aiheista on koottu Eläinlääkäripäivien keskiviikon aamusta iltapäivään kestävän Päivitystä praktiikkaan -osion ohjelma.

SMALL ANIMALS/ PIENELÄIMET
Orthopedics/ Ortopedia

Pieneläinosion aiheena on ortopedia, mistä saamme kuulla käytännönläheistä, hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa.  Torstain luennot on suunnattu ensisijaisesti peruspraktikoille ja perjantain luennot jo aihealueen perusteet hallitseville. Luennoitsijoiden tietotaito sekä vankka kokemus takaavat kuitenkin varmasti kaikille kuulijoille mielenkiintoista kuultavaa. Koska osa tuki- ja liikuntaelinten sairauksista voi aiheuttaa voimakasta ja/tai kroonista kipua, jonka hoitaminen on eettisestikin ajatellen tärkeää, liittyy ortopedia-aihe osaltaan Eläinlääkäripäivien yleisteemaan ”Etiikka ja kollegiaalisuus”.

Pieneläinosion pääluennoitsijana on BVM&S CertSAS, Dip. ECVS, MRCVS and European Specialist in Small Animal Surgery Michael Hamilton. Michaelin erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat pieneläinten ristisidesairaudet, kyynärpään dysplasia ja haastavammat murtumakorjaukset. Michael on kansainvälisesti hyvin arvostettu sekä pidetty luennoitsija ja hän on hiljattain avannut uuden lähetesairaalan ortopedisille ja neurologisille potilaille Lontoon lähelle.

Torstaina perehdymme koira- ja kissapotilaan ortopediseen tutkimiseen, rappeumasairauksiin sekä kissan traumaperäisiin vammoihin. Lisäksi kuulemme urheilulajikohtaisesta lähestymistavasta vammojen diagnoosiin ja hoitoon sekä uusinta tutkimustietoa nivelrikon hoidosta.

Perjantain aiheina ovat muun muassa kyynärpään ongelmat sekä näiden aikainen tärkeä diagnosoiminen ja hoito, lonkkadysplasia, fysioterapia elämänlaadun parantajana sekä kuulemme urheilukoirien etujalan haastavista vammoista. Päivä päättyy mielenkiintoiseen keskusteluosuuteen.

HORSES/ HEVOSET
Special practitioners/ Erikoiseläinlääkärit
Stifle and hock lameness/ Hevosten polvi- ja kinnervaivat

Hevososio keskittyy ortopediaan ja hevosen ostotarkastukseen. Torstaina aiheena on kintereen ja takapolven ongelmat, diagnostiikka ja hoito. Luennot sopivat parhaiten hevoseläinlääkäreille. Luennoitsijaksi olemme saaneet MA, VetMB, Dip. ECVS, DEO, Dip. ACVSMR, MRCVS Andrew Bathen. Andy työskentelee hevossairaala Rossdalesissa Englannissa ja hänen erityisen kiinnostuksen kohteena ovat kilpahevosten ontumat. Andy on erittäin kokenut ja pidetty luennoitsija ja luennoi vain harvoin Suomessa.

Perjantain luennot soveltuvat kaikille hevosten kanssa työskenteleville tai hevosia harrastaville eläinlääkäreille. Aiheena on ostotarkastus. Aamulla puhutaan ostotarkastuksen suorittamisesta talliolosuhteissa. Päivän aikana keskitymme myös ostotarkastuksen hankaluuksiin niin sisätautieläinlääkärin kuin oftalmologinkin näkökulmasta. Päivään mahtuu myös käytännönläheinen pohdinta ostotarkastuksen hankaluuksista Suomessa sekä kilparatsastaja ja juristi Antti Linnan luento. Antin erityisalaa ovat hevoskauppariidat ja luento keskittyykin näihin. Eläinlääketieteen kehittyessä on mahdollista havaita yhä enemmän mahdollisia ongelmia hevosen ostotarkastuksessa ja toisaalta asiakkaat odottavat yhä tarkempia tutkimuksia ja suurempaa tietotaitoa. Päivän tarkoituksena on tarjota eväitä tällaisten tilanteiden kohtaamiseen.

PRODUCTION ANIMALS/ TUOTANTOELÄIMET
BOVINE/ NAUTA

Nautaosuuden aloittavat praktikoille suunnatut valvonta-aiheiset luennot. Vaikka osa valvontatehtävistä on siirretty pois praktisoivilta eläinlääkäreiltä, moni kunnaneläinlääkäri niitä yhä tekee. Kuljetuskuntoisuutta joutuvat arvioimaan kaikki praktiikkaa tekevät miettiessään, minkä eläimen voi teuraaksi laittaa. Ensimmäinen luento käsitteleekin eläinten elintarvike- ja kuljetuskelpoisuutta, pitopaikassa tehtäviä ante mortem – tarkastuksia, ketjuinformaatiota ja niihin liittyvää lainsäädäntöä. Toisessa luennossa keskitytään kunnissa tehtävään maidon- ja lihantuotannon alkutuotannon valvontaan. 

Seuraavaksi ohjelmassa keskitytään lehmien ontumiseen. Jalka- ja sorkkaongelmat ovat myös Suomessa yleisiä ja yllättävän usein lehmien ennenaikaisen poiston syy. Ontuminen on myös alidiagnostisoitu ongelma ja usein ontuva lehmä saa odottaa asiallista hoitoa useita päiviä – jopa viikkoja.  Nautaosion pääluennoitsijaksi on kutsuttu professori Nigel B. Cook Yhdysvalloista Wisconsinin yliopistosta. Hänellä on pitkä opetus- ja tutkimushistoria lehmien ontumisesta, sorkkasairauksista sekä lehmäystävällisistä navettaolosuhteista. Cook on selkeä ja paljon kysytty puhuja, hän käyttää luennoissaan paljon kuvia sekä osaa kiteyttää luentoihinsa olennaisen sanoman. Hän myös ottaa kohdemaan olosuhteet etukäteen huomioon ja muokkaa luentonsa sen mukaan. Vaikka luentojen keskiössä on ontuminen, pääpaino kaikissa luennoissa on kuitenkin ontumisen ennaltaehkäisyssä ja hyvissä navettaolosuhteissa. Tarkoitus onkin, että Cookin luennoilta saa mielenkiintoista ja uutta tietoa sekä sorkkasairauksista kiinnostunut praktikko kuin navettaolosuhteisiin paneutuva terveydenhuoltoeläinlääkäri. 

Perjantai-iltapäivänä kollegoiden kannattaa osallistua paneelikeskusteluun eläinlääkäreiden välisestä yhteistyöstä tuotantoeläin- ja pellolta pöytään -osioiden yhteisenä ohjelmana.

TUOTANTOELÄIMET
PORCINE/ SIKA
Näkökulmia jalkasairauksiin ja tulevaisuuden diagnostiikkaan

Sikaosion luennot tuovat praktikolle ajankohtaista tietoa lihasikojen taloudellisesti merkittävistä jalkasairauksista ja emakkojen tärkeimmistä poistosyistä sekä perehdyttävät telelääketieteen hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin sikaterveydenhuollon työkaluna. Sikaosion luennot herättelevät pohtimaan sairauksien vaikutuksia sikojen hyvinvointiin ja sikalan talouteen sekä antavat eväitä uusien diagnostisten työkalujen käyttöön praktiikassa etiikkaa ja kollegiaalisuutta unohtamatta.

Osion pääluennoitsija tulee tänä vuonna Tanskasta. Telelääketieteen soveltamisesta sikapraktiikkaan luennoi tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri DVM, PhD Ken Steen Pedersen joka on Ø-Vet yhtiön toimitusjohtaja ja Kööpenhaminan yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan sikojen sairauksien apulaisprofessori. Pedersenin erityisalaa ovat sikojen ruuansulatuskanavan sairaudet. Hän on tutkinut vieroitettujen ja lihasikojen ripulin syitä sekä sikojen sylkinäytteiden käyttöä sairauksien diagnostiikassa. Pedresenillä on lukuisia julkaisuja muun muassa antibioottien käytöstä sikojen lääkinnässä. Kotimaisina luennoitsijoina toimivat professori Jarkko Niemi ja eläinlääkäri Eve Ala-Kurikka.

Perjantai-iltapäivänä kollegoiden kannattaa osallistua paneelikeskusteluun eläinlääkäreiden välisestä yhteistyöstä tuotantoeläin ja pellolta pöytään -osioiden yhteisenä ohjelmana.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖHYGIENIA

Elintarvike- ja ympäristöhygienian osion aamupäivässä paneudutaan ajankohtaisiin trendeihin elintarvike- ja rehurintamalla ja iltapäivällä kuullaan uutta tietoa tutuista mikrobeista. Ohjelma on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöterveydenhuollon uusista haasteista ja patogeeneihin liittyvän tiedon syventämisestä.

Ruuan riittävyys ja elintarviketuotantoon liittyvä hävikki ovat kestävään kehitykseen liittyviä keskeisimpiä teemoja. Luonnonvarakeskuksella on meneillään laaja, ruokahävikkiin liittyvä tutkimushanke, jonka tuloksia meille valottaa tutkija Kirsi Silvennoinen. Pääsemme lisäksi kuulemaan, millaisena hävikkielintarvikkeiden käyttö näyttäytyy puolestaan elintarvikevalvonnan näkökulmasta. Lemmikkien raakaruokinta on monen koiranomistajan ja -kasvattajan mielestä paras valinta koiralle, mutta tämä ei ole välttämättä ongelmatonta. Professori Maria Fredriksson-Ahomaa käsittelee luennollaan niitä eläimen omistajaan kohdistuvia patogeeniriskejä, joita tällaiseen ruokintatapaan voi liittyä.  Aamupäivän lopuksi kuulemme Eviran lakimiehen Hanna Brotheruksen luennon elintarvikepetoksista, jotka puhuttavat sekä kotimaassamme että maailmanlaajuisesti ja muodostavat elintarvikevalvonnalle yhä merkittävämmän haasteen.

Iltapäivän luennoissa fokus on elintarvike- ja vesivälitteisissä patogeeneissa. Professori Miia Lindström esittelee elintarvikevälitteiseen zoonoosiin, Clostridium botulinumiin liittyvää uusinta tutkimustietoa, jonka jälkeen tutustumme sekä vesivälitteisiin viruksiin että legionellaan epidemioiden aiheuttajina. Lisäksi THL:n johtava tutkija Ilkka Miettinen kertoo, millaisiin desinfektiotoimiin tulee ryhtyä vesiepidemiatapauksessa ja desinfioinnin mikrobikohtaisista erityispiirteistä.

PELLOLTA PÖYTÄÄN

Pellolta pöytään -osion aamun luennot antavat yleiskatsauksen eläinsuojeluprosessin vaatimuksista ja niistä asioista, joita tarvitaan yhteistyön sujumiseksi. Osio alkaa Maarit Haverin puheenvuorolla, joka käsittelee eläinsuojeluprosessin alkupäätä. Teemmekö töitä yksin vai yhdessä? Pekka Mujunen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta avaa poliisin roolia tutkintapyynnön tekemisen jälkeen. Miten poliisi toimii ja miten asia etenee poliisissa? Kihlakunnansyyttäjä Pia Kuittinen kertoo joustavan viranomaistyön merkityksestä eläinsuojeluprosessissa. Luennot on suunnattu kaikille, jotka ovat tekemisissä erilaisten valvonnallisten prosessejen kanssa. Tarkoituksena on esitellä keinoja, joilla saamme selkeytettyä ja parannettua yhteistyötä viranomaistasolla saadaksemme asian vietyä joustavasti loppuun asti. Luennot korostavat viranomaisten yhteistyötä ja sen merkitystä!

Päivän toinen aihekokonaisuus käsittelee etiikkaa ja kollegiaalisuutta lihantuotantoketjussa. Sen aloittaa eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros. Hän kertoo meille eläineettisistä näkökulmista lihantuotannossa. Miten lihantuotannon etiikka koskettaa erilaisia sidosryhmiä ja kuinka he kokevat asian? Kuinka nämä kokemukset mahdollisesti vaikuttavat toimintaan? 

Lounaan jälkeen keskitymme lihantuotantoon ja siihen, miten voimme hyödyntää teurasraportteja sekä teurastamossa että valvonnassa. Mitä tarkastuseläinlääkäri saa irti teurasraportista ja miten siihen voisi reagoida eläinsuojeluasioissa? Miten valvontaeläinlääkäri, tarkastuseläinlääkäri sekä myös terveydenhuoltoeläinlääkäri voisivat parhaiten tulkita teurasraporttia? Millaisiin toimenpiteisiin teurasraportin perusteella voisi tai tulisi ryhtyä eläinten hyvinvoinnin tai kollegiaalisuuden nimissä? Onko olemassa jotain rajoja, joiden ylittyessä/alittuessa viranomaisen tai terveydenhuoltoeläinlääkärin tulisi reagoida? Teurasraporttien käsittelyn aloittaa siipikarjateurastamon johtava tarkastuseläinlääkäri Kristiina Törmä. Johtava tarkastuseläinlääkäri Petra Kirves kertoo naudan teurasraporteista sekä niistä havainnoista, jotka ovat tärkeitä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lihatalossa työskentelevä terveydenhuoltoeläinlääkäri Lea Rentsch aiheenaan sikojen teurasraporttien tulkinta.

Minipaneelin aiheena on yhteistyö ammattiryhmien välillä Pellolta pöytään -ketjussa yhdessä tuotantoeläin ja pellolta pöytään -osion osallistujien kesken. Paneelissa keskustellaan siitä, miten yhteistyötä voidaan tiivistää eri sidosryhmien välillä. Kuinka saisimme tiedon kulkemaan joustavasti ja varmasti kaikkien niiden henkilöiden välillä, jotka lihantuotantoketjussa työskentelevät? Miten vältytään väärinkäsityksiltä ja ikäviltä tilanteilta? Panelisteina toimivat johtava tarkastuseläinlääkäri Petra Kirves, lihatalossa työskentelevä sikojen terveydenhuoltoeläinlääkäri Lea Rentsch, nautojen terveydenhuoltoeläinlääkäri Aino Wainio, valvontaeläinlääkäri Nina Nihtilä sekä kunnaneläinlääkäri .

Pellolta pöytään -kokonaisuus on hyvä tietopaketti valvontaa tekeville viranomaisille, tarkastuseläinlääkäreille sekä kunnaneläinlääkäreille. Luennot on suunnattu kaikille niille, jotka työssään voivat joutua tekemään eläinsuojelullisia tarkastuksia, tutkiskelemaan teurasraportteja tai muilla tavoin vaikuttavat lihantuotantoketjussa.