Förbundsmedlemmar som flyttar inom Norden

Det händer ibland när förbundsmedlemmar flyttar mellan de nordiska länderna att de inte beaktar sin förbundstillhörighet och det uppstår missförstånd. Vi vill med detta tydliggöra vissa regler och överenskommelser.

För att som veterinär få tillgång till veterinärförbundets service i de olika nordiska länderna måste man vara medlem i  veterinärförbundet i det land där man är yrkesverksam. Medlemskap i ett annat nordiskt veterinäförbund ger inte tillgång till det.

Huvudmedlemskap

De nordiska veterinärförbunden är överens om att veterinärer bör ha sitt huvudmedlemskap i veterinärförbundet i det land där de har sin huvudsakliga veterinära yrkesutövning. Flyttar man till ett annat land och är verksam veterinär ska man alltså gå med i det landets veterinärförbund, för att kunna få dess stöd och service. För dem som önskar att samtidigt med detta ha kvar ett medlemskap i förbundet i det land de lämnar, har förbunden kraftigt rabatterade avgifter. Finlands Veterinärförbunds medlemsavgift för medlemmar, som hör till ett annat nordiskt lands veterinärförbund och som erlägger full medlemsavgift, är 139 euro (år 2024).

Skriftlig anmälan om utträde

Ansökan om medlemskap i de nordiska veterinäförbunden ska vara skriftlig och det gäller även anmälan om utträde. Om en medlem flyttar från ett land, tillfälligt eller mera permanent, och önskar utträde ur det landets veterinärförbund måste det meddelas skriftligen. Tills så har skett kvarstår detta medlemskap och därmed sammanhängande avgifter. Även om medlemmen går med i det nya landets veterinärförbund så sker inte, i och med det, någon automatisk annullering av medlemskapet i det gamla landets veterinärförbund.

Ska Du flytta till annat nordiskt land ska Du alltså tänka på dels att ansöka om medlemskap i det nya landets veterinärförbund, dels att skriftligen meddela det gamla landets förbund om Du vill utträda eller ansöka om att få en rabatterad avgift under den tid du är fullbetalande medlem i det nya landets veterinäförbund.