Lopetusasetus toi lisää suunnitelmallisuutta teurastamojen toimintaan

Tuotantoeläinten teurastukseen on sovellettu 1.1.2013 alkaen lopetusasetusta eli eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annettua neuvoston asetusta (EY) 1099/2009. Asetus toi eläimiä lopettaville toimijoille lisää vastuuta ja uusia vaatimuksia koskien eläinten lopetuksen suunnittelua ja onnistumisen omavalvontaa.

Eläimiä lopettavien toimijoiden, kuten teurastamoiden, on etukäteen suunniteltava eläinten lopetus ja laadittava kirjallinen toimintaohjeisto, joka toimii eläinten lopetuksen omavalvontasuunnitelmana, ja jonka pohjana tulee olla lainsäädännön vaatimukset. Eläimet tulee lopettaa toimintaohjeistossa kuvattujen menettelytapaohjeiden mukaisesti, ja ohjeisto tulee olla kaikkien lopetukseen osallistuvien työntekijöiden saatavilla.

Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisen henkilön tehtäväksi, jolla on tarvittava osaaminen suorittaa kyseiset tehtävät siten, ettei eläimille aiheudu vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä. Lopetusasetuksen mukaan teurastukseen liittyviä toimia saavatkin suorittaa vain kelpoisuustodistuksen omaavat henkilöt. 

Teurastamoissa on tehostettu valvontaa

Asetuksessa sallitut eläinten lopetusmenetelmät ja niihin liittyvät vaatimukset on jaoteltu mekaanisiin, sähköllä toimiviin, kaasulla toimiviin ja muihin menetelmiin. Jokaisen lopetusmenetelmän kohdalla on lueteltu, mille eläinlajeille se on sallittu ja mitä erityisiä vaatimuksia on otettava huomioon menetelmää käytettäessä. Eläimet saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen asetuksessa säädettyjen menetelmien mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. 

Teurastamoissa on määritelty ja pantu täytäntöön tarkemmat valvontamenettelyt tainnuttamista koskevien tarkas-tusten tekemiseksi. Valvontamenettelyihin on sisällyttävä muun muassa taintumisen valvonnasta vastaavien henkilöiden nimet, indikaattorit tajuttomuustilan tai tajuissaan olon ja tuntemiskyvyn merkkien havaitsemiseen sekä eläinten lukumäärä, josta taintumisen onnistuminen tarkastetaan. Lisäksi luetellaan ne menettelyt, joihin ryhdytään, jos havaitaan puutteita taintumista koskevissa indikaattoreissa. Valvontamenettelyt voidaan kuvata osana toimintaohjeistoa, joka on suunniteltava erikseen kullekin teurastuslinjalle. 

Teurastamoon, jossa teurastetaan 1 000 tai enemmän karjayksikköä nisäkkäitä tai 150 000 tai enemmän lintua tai kania vuodessa on tullut nimittää eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö. Hänen tehtävänsä on avustaa teurastamoita sen varmistamisessa, että kyseisessä teurastamossa noudatetaan lopetusasetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Eläinten hyvinvoinnista vastaavalla on oltava kelpoisuustodistus, joka on myönnetty hänen vastuullaan olevissa teurastamoissa suoritettavia kaikkia toimintoja varten. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös pitää kirjaa toimista, joita eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi on toteutettu kussakin teurastamossa. 

Lopetusasetuksen valvonnasta ja muusta asetuksessa edellytetystä täytäntöönpanosta säädetään kansallisesti eläinsuojelulain muutoksessa, joka tuli voimaan 1.9.2013. Lue lisää aiheesta Eviran verkkosivuilta