Eläinlääkäriliitto edistää eläinlääkärien työn kehittymistä kohti tasapainoisempaa työelämää

Eläinlääkäripula on puhuttanut alaa ja kiinnostanut myös joukkoviestimiä kuluneen vuoden aikana. Liitto kantaa huolta ja on keskittänyt voimia työssä jaksamisen kehittämiseen sekä sen kertomiseen, että oman hyvinvoinnin uhraaminen työlle on tullut yhä epäsuositummaksi.

Eläinlääkäripula on heijastunut monenlaisiin asioihin sijaispulasta päivystyshaasteisiin ja jopa erikoistujien mahdollisuuksiin kirjoittaa tieteellinen erikoistumisartikkeli ja halukkuuteen työskennellä kuormittavissa olosuhteissa. Myös viranomaistyötä tai muuta eläinlääkärin työtä tekevien henkilöiden maalittaminen ja kohtuuttomat somekohut ovat huonontaneet työelämän laatua.

Eläinlääkäriliitto on kehittänyt ja tukenut hyvinvointia edistäviä hankkeita ja eläinlääkärien mahdollisuuksia saada tukea työssä jaksamiseen. Tässä esimerkkejä toimista:

  • Tuetaan työnohjauksen yleistymistä ja tunnetuksi tulemista (Eläinlääkärilehti, Eläinlääkäripäivien luennot, Työpajat)
  • On selvitetty ensimmäistä kesää eläinlääkärin töissä olleiden nuorten ajatuksia, jotta tunnistetaan kehittämiskohtia. Keskeisiä ovat ainakin perehdytyksen ja tuen kehittäminen.
  • Tuetaan eläinlääkärien vertaistukipuhelinta. Vastaajat ovat Mieli ry:n kouluttamia eläinlääkärikollegoja. Liitto tukee puhelinta taloudellisesti.
  • Työmarkkinaneuvotteluissa on aina mukana suunnitelmat, miten työkuormitusta, yksin työskentelyä ja työsidonnaisuutta voidaan kehittää kohti nykyaikaa.
  • Liitolla on Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta, jonka tehtäviin kuuluvat ammattikunnan työssä jaksamiseen, työturvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvät asiat.
  • Syksyllä tehtiin kysely vuosina 2016–2021 valmistuneille ja laillistuneille eläinlääkäreille työelämään sijoittumisesta ja ajatuksista työoloista. Kyselyn tulosten perusteella liitto haluaa edistää perehdytys- ja mentorointikäytäntöjä, jotta nuorten eläinlääkärien siirtyminen työelämään tapahtuisi nykyistä paremmin.
  • Kelan ja Peurungan kanssa järjestetään Kiila-kuntoutuskursseja nimenomaan eläinlääkäreille.
  • Helmikuussa 2021 liitto tuomitsi maalittamisen. Lokakuussa iloittiin siitä, että laiton uhkaus työtään tekevälle muuttui virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Eläinlääkärit ovat ammattilaisia eläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa sekä kärsimyksen arvioinnissa. Valvontaa tekevien eläinlääkärien virkatehtävät ovat muun muassa eläinsuojelu- ja eläintautilainsäädännön mukaisia lakisääteisiä tehtäviä. Virkamiehen vastustaminen sekä virkamiehen työn haittaaminen ovat rikoksia eikä työn haittaamista tai arvon vähättelyä pidä missään tilanteessa hyväksyä.
  • Alkuvuodesta osallistuttiin kansainväliseen kampanjaan NOMV – Not One More Vet eli eläinlääkärikunnan tukikampanjaan liittyen eläinlääkärien itsemurhariskiin.
  • Eläinlääkäripäivien 2021 yleisteemana on Terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri. Näillä täydennyskoulutuspäivillä aihe on esillä sekä henkisestä että fyysisestä terveysnäkökulmasta ja mukana on muun muassa somekohujen kanssa toimiminen ja medialukutaidon vaaliminen

Lisätietoja: Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi, puh. 050 911 9117, katri.kiviniemi (at) sell.fi

Eläinlääkäriliitto on 129-vuotias ammattijärjestö, johon kuluu 82 % Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista. Eläinlääkäripäivät on maan suurin vuosittainen alan täydennyskoulutustapahtuma. www.sell.fi ja www.elainlaakaripaivat.fi