Linjat kesäksi kuntoon

Eläinlääkäriliiton valtuuskunta kokoontui kaitsemaan hallitusta vuotuiseen kevätkokoukseensa toukokuun 6. päivä. Toiminnan todettiin olleen asetettujen linjausten mukaista. Kaikkia jäsenryhmiä on huomioitu tasapuolisesti tarpeen mukaan. Erityisesti yksityissektorin edunvalvontaa on lisätty. Kulujen melko voimakkaasta lisääntymisestä huolimatta toiminta on saatu pidettyä voitollisena. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käytiin vilkas yleiskeskustelu tulevista tavoitteista, YTAKE-hankkeista, liiton tiedotuksesta ja CAP-valvonnasta.

Eläinlääkärikunta seisoo yhä vankasti eläinlääkintähuollon seudullistamisen takana. Katsomme, että resurssipula olisi ratkaistavissa, mikäli seutukuntiin perustettaisiin puoliksi valtion rahoittamia valvontatehtäviä hoitavan aluehygieenikon virkoja. Läänineläinlääkäreiden alustavien arvioiden mukaan niitä tarvittaisiin puolisen sataa. Aluehygieenikoille voitaisiin siirtää jääviysongelmia aiheuttavat virkatehtävät sekä eläinlääkintähuollon ja koko ympäristöterveydenhuollon johtamistehtävät seutukunnissa. Praktikot hoitaisivat jatkossa käytännön eläinlääkintää, terveydenhuoltoa, kiireellisiä virkatoimia sekä antaisivat pyydettäessä eläinten terveyttä ja pito-olosuhteita koskevia lausuntoja. Hallintovallan käyttö jäisi hätätapauksia lukuun ottamatta aluehygieenikon harteille.

Meidän eläinlääkäreiden tulee olla yhtenä rintamana asetettujen tavoitteiden takana. Etenkin säädöksiä valmistelevien ja järjestelmän toimintaa ohjaavien kollegoiden kannattaa tarttua tilaisuuteen. Silloin tällöin esiin pulpahtava keskinäinen syyttely ja moralisointi liittyen haluttomuuteen hoitaa virkatehtäviä on parasta lopettaa tyystin hedelmättömänä. Sen sijaan on luotava järjestelmä, joka ei aseta viranhaltijoita pääsemättömiin valintatilanteisiin: työntekijän pitää saada kaikista tehtävistä samaa suuruusluokkaa oleva korvaus ja jääviyskysymys tulee ratkaista lopullisesti.

CAP-tukien valvonnasta keskusteltiin jälleen. Päätettiin edelleen suositella, että praktiikkaa tekevät eläinlääkärit katsovat itsensä jääveiksi tässä asiassa. Lisäksi katsottiin, että jääviysongelmat tulisi käsitellä ja ratkaista yhtenä kokonaisuutena. Eläinlääkäriliitto on jo pyytänyt lausuntoa julkisoikeuden johtavalta asiantuntijalta mahdollisimman kattavan ja puolueettoman selvityksen saamiseksi. Sen perusteella voidaan pohtia, mitä lakisääteisiä tehtäviä voidaan antaa myös praktiikkaa tekevien eläinlääkäreiden tehtäväksi.

YTAKE-hankkeissa tulee eläinlääkäreiden olla kaikilla alueilla aktiivisesti mukana. Silti uudistusten siirtyminen osaksi koko kuntauudistuspakettia saattaisi auttaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämistä kansanterveystyön yhteyteen. Alueen yksityiset eläinlääkärit tulisi kutsua mukaan tai ottaa huomioon palvelujärjestelmää kehitettäessä. Seudullistamisen myötä eläinlääkäreiden toimenkuvia tulisi voida muuttaa asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Tämä vaikuttaa huomattavasti arkirutiineihin, mikä kaikkien kollegoiden pitäisi pystyä näkemään mahdollisuutena eikä uhkana. Kannattaisi huomata, että vanhaan takertuminen aiheuttaisi mitä luultavimmin kunnallisen eläinlääkintähuollon näivettymisen ja oman toimeentulon jatkuvan heikkenemisen. Toimenkuvamuutokset ja esimiesjärjestelyt on valmisteltava huolella kaikkien osapuolten näkemyksiä kuullen ja mahdollisuuksien mukaan ottaen ne huomioon. Vain siten voidaan ratkaista mahdolliset ristiriidat ja luoda hyvä työyhteisö.

Lomajärjestelyt mutkistuvat entisestä. Ovathan kunnaneläinlääkärit voineet pitää lomansa, milloin ovat halunneet, jos ovat löytäneet itselleen sijaisen. Työnantajan järjestäessä sijaisen oma vapaus valita loma-aika heikkenee. Seutukunnassa kannattaa miettiä, pyritäänkö seutukuntaan saamaan niin paljon eläinlääkäreitä, että sijaisuudet voidaan hoitaa sisäisillä työjärjestelyillä. Tilapäisiä sijaisia käytettäessä lomat on paras järjestää yhteistyössä. Jokaisen pitäisi jo puoli vuotta aikaisemmin suunnitella, milloin haluaisi lomansa pitää. Sen perusteella vastaava eläinlääkäri pyrkisi hankkimaan tarvittavan määrän sijaisia, minkä jälkeen loma-ajat sovittaisiin joustavasti mahdollisimman hyvin kunkin toiveita noudattaen.

Paikallinen sopiminen ja eläinlääkäreiden yhteisen tahdon löytäminen on tärkeää YTAKEhankkeiden onnistumiseksi. Sen tueksi tarvitaan liitossa entistä täsmällisempiä linjauksia sekä yllä mainittuihin että moniin muihinkin seikkoihin. Täsmälliset tavoitteet parantavat entisestään jo hyvin onnistuneen tiedotuksen toteuttamista: voimme varmistaa, ettei eläinlääkintäjärjestelmän uudistaminen ole mikään mätäkuun juttu.

Tuomas Herva
Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja