Eläinlääkärit ja EELA

Eläinlääkäreiden ja EELAn välisessä yhteistyössä on tärkeää, että molemmat tuntevat toistensa tarpeet ja odotukset. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi EELA ja Suomen Eläinlääkärilehti ovat sopineet uudenlaisesta säännöllisestä palstas-ta, jolla EELAn tutkijat kertovat ajankohtaisista selvityksistä ja tutkimuksista, joiden uskomme kiinnostavan eri tehtävissä olevia eläinlääkäreitä

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät tutkimukset ovat EELAn perustehtäviä. Näissä tehtävissä yh-teistyö eläinlääkäreiden kanssa on keskeistä. Kentän, teurastamoiden ja labo-ratorioiden eläinlääkärit tuottavat sen materiaalin, näytteet, joista työmme jatkuu. Samoin saamme kaikki kliiniset havainnot kentältä. Ilman näytteitä ja havaintoja ei ole mahdollista toimia. Näytteisiin liittyvästä analytiikasta suurin osa on sellaista, että yksittäisellä tuloksella on merkitystä vai kokonaisuuden osana. Näytteenottaja saa palautteena tiedon, että jälleen kerran voidaan osoit-taa Suomen olevan vapaa jostain tutkitusta eläintaudista.

EELA on yli viidenkymmenen eläinlääkärin työpaikka, kaikkiaan meillä on noin 300 työntekijää. Vähän yli puolet kaikista akateemisista työntekijöistä on eläinlääkäreitä, joista monet ovat erityisalansa ainoita asiantuntijoita Suomessa. Eläinlääkäreistä yli puolella on erikoiseläinlääkäri- tai eläinlääketieteen tohto-rintutkinto, joillakin molemmat. Eläinlääkärit ovat EELAlle tärkeitä ja EELA haluaa olla tulevaisuudessakin eläinlääkäreiden kilpailukykyinen työnantaja.

EELA tarjoaa paitsi työpaikan myös paikan oppia lisää eläinlääkärin amma-tissa. Monet työpaikoistamme ovat sellaisia, että niitä voi hyödyntää erikoistu-mistutkintojen suorituksissa. Samoin lähes joka vuosi valmistuu eläinlääketie-teentohtoreita, joiden tutkimustyö on joko kokonaan tai osittain tehty EELAs-sa. Eläinlääkäreiden peruskoulutuksessakin EELAlla on osuutensa, sillä tietty-jen erityisalojen ja joidenkin perusopintojen opetuksessa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Yhteistyö jat-kuu myös tulevissa Viikin toimitiloissa, joissa talomme sijaitsevat vierekkäin ja tarkoituksena on myös yhdistää ne yhdyskäytävällä.

Tietoa EELAn tutkimuksista ja palveluista saa myös tämän vuoden alussa uudistetuilta kotisivuiltamme www.eela.fi. Meillä on tavoitteena kehittää ko-tisivuja yhä enemmän käyttäjiä palveleviksi. Esimerkiksi laitoksessa avoimena olevat työpaikat ovat niillä jatkuvasti nähtävissä ja erilaisiin näytelähetyksiin tarvittavat lomakkeet voi kopioida sivuiltamme. Tulevaisuudessa ainakin osa lähetteistä on mahdollista täyttää ja lähettää verkon avulla suoraan EELAan.

EELA-palstalta toivoimme saavamme paljon arvokasta lukijapalautetta säh-köpostilla. Palstan aineiston keräämisestä vastaa EELAn viestintäryhmä, jossa on mukana myös alueyksiköidemme edustajat. Pidän myös arvokkaana suoraa puhetta ja palautetta, jota saamme teiltä, hyvät kollegat, aina kun tapaamme tai puhelimella. Kiitän Suomen Eläinlääkärilehteä uuden keskusteluforumin avaamisesta.

Tuula Honkanen-Buzalski
Ylijohtaja, professori