Ja niin Joulu joutui…

Puhelin soi, eläinlääkäri soittaa liiton toimistoon. Kuinka moneen vapaapäivään on oikeus kuukaudessa? Saako joulun pyhät vapaaksi, jos ne sattuvat arkipäiville? Lisäksi keskustellaan päivystysjärjestelyistä. Päivystysvuoroja on joka kolmas arkiilta ja viikonloppu. Kunta ei palkkaa sijaisia, vaan työt tehdään päivystysringin sisällä vastavuoroisesti. Kollegan sairastuessa muut paikkaavat. Tosin sijaista on vaikea muutoinkin saada, kun ollaan niin kaukana asutuskeskuksista. Lastenhoito ja oma levontarve pitää sovittaa työrytmiin.

Tämä kuvitteellinen tapaus on monelle kunnaneläinlääkärille arkipäivää. Kunnaneläinlääkäri ei ole työaikalain piirissä, kuten suurin osa muista eläinlääkäreistä. Yrittäjäeläinlääkäreillä ei myöskään ole työaikaa. Työaikalaki suojelee melkoisesti työntekijää kuormitukselta. Tietenkin vain, jos lakia noudatetaan. Työ voi aiheuttaa tekijälleen kovaa rasitusta, eikä rajattu työaika yksin tarjoa suojaa, vaikka onkin perusta jaksamiselle. Ensi vuoden alusta astuu voimaan uusittu työsuojelulaki, jonka valmistelusta kirjoitin tammikuun pääkirjoituksessa. Tässä lehdessä Akavan lakimies Minna Helle esittelee uutta työsuojelulakia.

Työturvallisuuslaki koskee työsopimuksen perusteella tehtävää työtä. Sitä sovelletaan myös virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Laki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää, eikä se ulotu tavanomaiseen harrastustoimintaan. Uudessa työturvallisuuslaissa työympäristön kaikki vaaratekijät on otettu huomioon, niin fyysistä kuin psyykkistäkin terveyttä uhkaava vaarojen arviointi on pakollista jokaisella työpaikalla.

Yrittäjäeläinlääkärit vastaavat palvelujen tarjonnasta yksityisellä sektorilla. Heitä koskevat yrittämisen yleiset lainalaisuudet velvollisuuksineen ja vapauksineen. He työllistävät kollegoja tai vuokraavat ammatinharjoittajalle toimitilat. He vastaavat omasta ja työntekijöidensä työsuojelusta. Uudessa työsuojelulaissa säädetään myös työntekijän velvollisuuksista. Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja noudatettava järjestystä ja siisteyttä. Hänen on oltava huolellinen ja varovainen työssään.

Eläinlääkäreiden työolosuhteisiin on ollut hankala vaikuttaa. Julkinen eläinlääkintöhuolto on rakentunut pitkälti eläinlääkäreiden omalle halulle ja kyvylle hoitaa asiat käytännössä. Sijaiset ja vapaat on järjestetty miten parhaaksi on nähty. Vastuu työssä jaksamisesta on ollut eläinlääkärillä itsellään. Päivystysjärjestelmä lepää harvojen päivystäjien varassa, jotka toimivat pääosin yksin. Työskentelyolosuhteisiin ei työnantaja ole vaikuttanut, kun työ tehdään toisten kotona ja tuotantotiloilla. Työsuojelusta on eläinlääkäri itse pitänyt huolen.

Valtioneläinlääkäreillä kohtuuttoman rasittavat ulkomaan työmatkat usein toistettuna voivat vaarantaa terveyden. Vaadittavien työsuoritusten määrä ei yleensä vastaa työhön käytettävää aikaa. Pitkät työrupeamat aiheuttavat väsymystä, perheen ja työn yhteen sovittaminen vaatii uhrauksensa.

Jotta uudesta työsuojelulaista olisi apua myös eläinlääkärille, meidän pitäisi alkaa vaatia entistä kuuluvammalla äänellä omassa työpaikassamme työsuojelun toteutumista. Työaikaseurannalla voidaan osoittaa käytetty työaika työnantajalle. Yhteydet työsuojeluvaltuutettuun ovat usein paikallaan. Työterveyshuollon puoleen tulee kääntyä työpaikan vaarojen selvittämiseksi. Kaikista työtapaturmista pitää tehdä ilmoitus välittömästi työterveyshuollolle. Puutteisiin on mahdollista käydä käsiksi vain, jos ne voidaan osoittaa pitävästi. Muutoin, joulun pyhät ovat vapaat vain, jos kunta on tehnyt siitä erikseen eläinlääkäriä koskevan päätöksen. Vapaapäiviä on vähintään kahdeksan kuukaudessa, eikä arkipäivystys niitä lisää.

Rauhallista Joulua lukijoille ja kiitoksia menneestä vuodesta!

Marjut Hämäläinen
päätoimittaja