Eläinlääkärin työterveys uudelle vuosituhannelle

Eläinlääkäriliiton ja Työterveyslaitoksen edustajat kävivät syyskuun lopulla esittämässä sosiaali- ja terveysministeriölle vakavan huolensa eläinlääkäreiden työterveyshuollon palveluiden saatavuudesta ja sisällöstä. Huoli perustuu viime vuonna eläinlääkäreiden keskuudessa toteutettuun kyselytutkimukseen, josta ilmeni, että vain noin kahdella kolmesta eläinlääkäristä oli järjestetty työterveyshuolto. Suurimmat puutteet työterveyshuoltopalveluiden järjestämisessä löytyivät yksityis- ja klinikkaeläinlääkäreiltä. Vaikka sopimus työterveyshuollosta olisikin olemassa se ei vielä takaa laadukasta toiminnan sisältöä.

Tietoa työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä tarvitaan eläinlääkäreille ja työnantajille. Palveluja ei ole tarjolla kaikille tai niitä ei osata vielä hakea. Työterveyshuollon merkitys työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemisessä on keskeinen. Eläinlääkärin työhön liittyvät vaarat tulee määrittää ja työperäiset sairaudet ehkäistä ennalta. Lisäksi raskausaika tulee ottaa entistä paremmin huomioon ja kehittää työolosuhteita siten, että odottavalle eläinlääkärille tai tulevalle lapselle ei työstä koidu terveydellistä riskiä. Erityisäitiyspäivärahan perusteena tulisi olla jatkossa myös työn fyysinen kuormittavuus ja riittävä päivittäinen lepo.

Työkykyä ylläpitäviä toimia tulisi monipuolisesti kehittää eläinlääkärin työssä. Henkisesti ja ruumiillisesti raskaat työt kuluttavat nopeasti työntekijän voimavarat. Kuitenkin tavoitteena tulisi olla terveyden säilyminen mahdollisimman hyvänä läpi koko työuran ja vielä eläkkeelläkin. Tähän päästään vain, mikäli hyvän elämän perusedellytykset kuten terveet elämäntavat, vireä sosiaalinen verkosto, perhe ja ystävät yhdessä terveellisen ja turvallisen työn kanssa ovat olemassa.

Työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädäntö uudistuu piakkoin. Niissä korostuu työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja työpaikan turvallisuudesta. Omaa työtä tekevät ja yrittäjät tulevat jatkossa kiinteämmin työterveyshuollon piiriin. Omien elintapojen ja ammatillisen osaamisen merkitys korostuu työkykyä ylläpitävissä toimissa. Työpaikan johtaminen, esimiestyö, ja henkilösuhteet ovat merkittäviä tekijöitä työyhteisön hyvinvoinnissa. Kouluttautumista edellytetään niin työntekijöiltä kuin heitä hoitavilta työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntijoiltakin. 

Eläinlääkärin ammattikunnan erityisongelmia tutkitaan parhaillaan. Pian valmistuva selvitys antaa merkittävää uutta tietoa tarvittavista jatkotoimista. Ongelmakohdat pitää tunnistaa ja kohdistaa jatkotoimet juuri niihin. On aika hyväksyä se, että eläinlääkärille kuuluu yhtä laadukas työterveyshuolto ja työsuojelu kuin muillekin ammattiryhmille on kuulunut jo vuosikymmenien ajan.

Kari Reijula, professori, osastonjohtaja, Työterveyslaitos 
Marjut Hämäläinen eläinlääkäri, päätoimittaja