Eläinlääkäripäivystykseen tarvitaan lisää resursseja

Eläinlääkäriliiton järjestämät aluetilaisuudet ovat käynnistyneet hyvin alkulaimeuden jälkeen. Yksi tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen takia. Kestilässä Kuopiossa ja Tampereella keskustelu oli vilkasta ajatusten vaihtoa. Lähtökohtana tilaisuuksien järjestämiselle on ollut Eläinlääkäriliiton tarve selvittää jäsenkunnan käsitykset eläinlääkintähuollon toimivuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestäminen isompien yksiköiden kuin kunnan velvollisuutena on antanut ajattelemisen aihetta.

Nykyisen eläinlääkintähuoltojärjestelmän yksi iso ongelma on kunnaneläinlääkäreiden suuri työsidonnaisuus, noin 300 tuntia kuukaudessa. Maassa päivystää yhtä aikaa noin sata kunnallista eläinlääkäriä virallisen päivystystyöryhmän selvityksen mukaan. Päivystysmatkat saattavat olla kohtuuttoman pikiä harvan päivystäjäverkon takia. Aina ei riitä sairasmatkoja kunnollisiin ansioihin asti. Miten järjestää päivystys niin, että työ jakautuisi tasaisemmin eläinlääkäreiden kesken? Yksityiseläinlääkärit saattaisivat osallistua arki- ja viikonloppupäivystykseen vilkkaammin, mikäli toiminta on kannattavaa.

Eläinlääkäriliitto on asettanut tavoitteeksi, että päivystysvelvollisuus rajattaisiin joka neljänteen arki-ilta- ja joka neljänteen viikonloppupäivystykseen. Joissakin kaupungeissa kuten Oulussa, Turussa ja Tampereella on jo eriytetty iso- ja pieneläinpäivystys omiksi toiminnoikseen. Se on ollut mahdollista kaupungin tekemin eri sopimusjärjestelyin. Ostopalvelusopimukset yksityisten eläinlääkäreiden tai yritysten kanssa on yksi ratkaisu, kunhan sovitaan palvelujen oikeasta hinnasta. 

Eläinlääkintähuolto on luotu palvelemaan maan elinkeinoelämän, sen asukkaiden ja eläinten tarpeita. Jäsenyytemme Euroopan yhteisössä edellyttää eläinlääkintähuollon toimivuudelta paljon. Maailmanlaajuiset järjestöt kuten WHO,FAO ja OIE keräävät kansallisilta eläinlääkintöviranomaisilta arvokkaita tietoja eläintautitilanteesta eri alueilla.Nykyisellään eläinlääkintähuolto perustuu paitsi virkaeläinlääkärijärjestelmään myös vahvasti 310 yksityiseläinlääkärin ja heidän yritystensä tarjoamiin palveluihin.

Keskusteluissa on tullut esille sijaisten saamisen vaikeus. Sijaispula vaivaa ajoittain myös yksityistä sektoria. Sijaisuuksia vastaanottavan eläinlääkärin ja työnantajan välillä vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki. Sijaisella on hyvä neuvotteluasema, mikäli häntä todella tarvitaan. Kunnallinen sopimusteksti ei määrittele ulkopuolisten päivystäjien palkkausta. Työsuhteisen kanssa asiat sovitaan erikseen. Huonoihin ehtoihin ei ole pakko suostua.

Päivystyksen ongelma kunnissa on pahentunut lakkautettujen eläinlääkärivirkojen myötä. Vuonna 1991 kunnalliseläinlääkäreiden määrä oli 450 ja 2001 se on 404. Raja sille, miten suuren työtaakan ihminen voi kantaa, tulee vastaan ennen pitkää. Vastuu työn teettämisestä ja sen aiheuttamista ongelmista kuuluu työnantajalle. Kunta on velvollinen järjestämään eläinlääkintähuollon, ei eläinlääkäri. Tässä lehdessä esitellään toimivaa Salonseudun kuntien yhteistyötä. 

Suomessa yhteiskunta on muuttunut nopeasti koko yhdeksänkymmentäluvun ajan. Väestön jatkuva muutto maaseudulta kasvukeskuksiin ja työpaikkojen keskittyminen etelään on aiheuttanut entistä jyrkemmän erilaisuuden alueiden kesken. Maataloudessa tehokkuusvaatimus on johtanut tilojen lakkauttamiseen ja isompien karjayksiköiden muodostumiseen. Taajamissa asuvat ihmiset ovat hankkineet mitä erilaisimpia lemmikki- ja harrastuseläimiä. Kaikki tänä koskee läheisesti eläinlääkäreitä.

Eläinlääkintähuoltojärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa huomioon työn tekemisen inhimillinen puoli. Työolosuhteiden tulee kehittyä siten, että työtä jaksaa tehdä vielä vanhanakin. Normaalin elämisen nykyvaatimusten, kuten mahdollisuuden vapaa-aikaan perheen ja harrastusten parissa, pitää voida koskea myös eläinlääkäreitä. Lisäksi ammattikunnan ansiotason pitää säilyä korkeana työn vaativuuden ja vastuullisuuden takia. Ammattitaidon ylläpitämiselle on löydyttävä työnantajilta aikaa ja mahdollisuuksia.

Marjut Hämäläinen
Päätoimittaja

wpe40461.gif (19349 bytes)