Fullmäktige söker ledare

Fullmäktige, som valdes för tre år sedan, avslutade sin bråda mandatperiod med sitt sista möte. Under dagens gång begrundade man under grupparbeten, där både gamla och nya fullmäktigeledamöter deltog, fullmäktiges roll och förbundets hela verksamhet. Man ansåg allmänt att det var oroväckande att en så ringa mängd kandidater överlag sökte sig till en kandidatur för fullmäktige. Man funderade på om detta beror på medlemskårens passivitet eller på den invecklade kandidatnomineringen. Många ville ha en enklare valförrättning. Preliminära idéer om möjligheterna till webbdemokrati i förbundets beslutsfattning framlades.

Många anser att föregående fullmäktige, i likhet med sina föregångare, hade låtit sin makt gå till styrelsen. Korta möten endast bekräftar saker som man redan på förhand har kommit överens om. Man önskade se fl era två dagas seminarier än för tillfället. Beredningen av veterinärvårdslagen och förordningen om överlåtning av läkemedel ansåg man vara lyckad: de åsikter fullmäktige och hela fältet förde fram kunde man hitta i beredningsgruppernas förslag.

Förbundet borde utveckla klarare visioner för sin verksamhet än för tillfället. Trots att intressebevakningen är ett centralt mål för förbundet kan kortsiktiga intressen stå i konfl ikt med långsiktiga intressen. Visionslöshet kan leda till en självgod organisation som nödvändigtvis inte lyhört lyssnar på sin medlemskår. Man borde diskutera förbundets vision på olika forum. Att ödsla resurser på att utveckla slogans, som man gör i företagsvärlden, torde inte löna sig. Man borde tillsammans defi niera de stora linjerna och målsättningar som passar ihop med dem.

Hittills har visionerna varit invävda i normal verksamhet. Problem med jäv, som under en längre tid har ansetts vara viktiga, har man kunnat reducera. I viss utsträckning har man reagerat på följderna av förändrade sätt att hålla djur, men trots det lönar det sig att allt bättre förbereda sig på de eventuella följderna. Att minska på bundenheten vid arbetet i samband med jouren har redan länge varit ett centralt mål för förbundet. Detta är en central faktor då man sammanjämkar offentliga och privata veterinärvårdstjänster så att de stöder varandra så bra som möjligt.

Förslaget om att ändra förbundets ordförandeuppdrag till en heltidstjänst, som utgick från den nya fullmäktige, var en betydande strategisk öppning. Den vikande fullmäktige budgeterade 40 000 euro för projektet. Anslaget måste anses vara en övergående metod för att förnya förbundets verksamhet. I och med en veterinärordförande på heltid kommer man att förstå medlemskårens behov lättare än nu och också bättre kunna försvara dem. Det är nödvändigt för att medlemskåren bättre än nu skall dras med i verksamheten och för att kostnadsökningen skall kunna stävjas. Förnyandet bör grunda sig på medlemskårens behov. Speciellt rådgivningen bör motsvara medlemskårens behov, vilka också bör utredas. Man bör speciellt beakta betydelsen av juridisk och mera arbetsrelaterad rådgivning.

Förutom frågan om heltidsarbete för ordförande ansågs två andra målsättningar för nästa fullmäktigeperiod vara viktiga: behandlingen av miljövårdslagen som en helhet samt att föra ut veterinärvårdslagen på fältet så att statens, kommunernas och de privatas tjänster kan verkställas så att de stöder varandra samt att man undviker överlappningar. För att stöda detta behövs Fennovets konsulttjänster och att tjänstemännen i problemsituationer går ut på fältet under ledning av en heltidsordförande. Den nya fullmäktige uppsköt valet av ordförande för att man grundligt skall kunna bereda den. Jag hoppas på att man får saken uppklarad tills det urtima fullmäktigemöte som arrangeras i årsskiftet.

Tuomas Herva Ordförande i Veterinärförbundets vikande fullmäktige