Pengar är det enda som saknas i veterinärutbildningen

Man har förutspått en brist på arbetskraft i Finland när de stora årsklasserna går i pension, men bristen på veterinärer är verklig redan nu. Problemet beaktas i det aktuella regeringsprogrammet där man lovar att utöka utbildningen av veterinärer. I skrivande stund vet vi inte ännu om regeringen verkställer målsättningarna i sitt program redan nästa år. Om fakulteten beviljas tillräckliga ekonomiska resurser besitter den förutsättningar at öka den årliga intagningen av studenter till sjuttio. I Finland kar veterinärmedicinen bra behållit sin favoritposition bland dem som söker studieplats: i våras inkom till fakulteten 550 ansökningar, vilket var ett nytt rekord. För att trygga tillgången på veterinärer inom olika sektorer har man inom fakulteten planerat en linjeindelning inom grundstudierna. Inverkan av ökningen av antalet utbildade och linjeindelningen ses på arbetsmarknaden givetvis först efter en lång tid.

Då årskullarna i Finland blir mindre är det oundvikligt att högskolornas startplatser inom olika sektorer uppskattas på nytt. Det är uppenbart svårt att balansera antalet utbildningsplatser med arbetslivets krav. I början av 1990-talet drog man in veterinärmedicinen för att ersätta den utbildning av tandläkare som drogs in vid Kuopio universitet, då man förutspådde en överutbildning av tandläkare. För tillfället begrundar beslutsfattarna hur och var man skall öka utbildningsplatserna för att råda bot på tandläkarbristen.

En flaskhals för veterinärutbildningen ligger också i utbildningen av specialistveterinärer. På 1990-talet var man tvungen att skapa utbildningen av specialistveterinärer utan resurser för handledning, vilket ännu försvårar verkställandet av programmen. För tillfället kan man avlägga specialistexamen inom flera än tjugo olika specialiteter. Inom fakulteten finns ett intresse förutom för nationella specialistprogram också en vilja att delta i och utveckla europeiska veterinära specialistutbildningar. Förverkligandet av dessa planer förutsätter förutom resurser för handledning och tjänster för veterinärer i specialistutbildning. Av yrkesverksamma läkare har över sextio procent specialistexamen, i veterinärkåren är siffran under tjugo procent.

Den medicinska specialistutbildningen finansieras av branschens sektorsministerium, social- och hälsovårdsministeriet, tillsammans med kommunerna. Inom veterinärmedicinen har sådana resurser inte uppenbarat sig. Fakulteten har för tillfället till sitt förfogande inom fem specialiseringsinriktningar sju specialiseringstjänster vilka finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Djurägarna och samhället förutsätter av veterinärerna allt mera avancerade tjänster, vilket är omöjligt utan professionell specialistutbildning. Utan risk kan man tippa att tillgängligheten av specialistveterinärer inte kommer att motsvara efterfrågan inom någon bransch. Redan nu är vi allvarligt försenade i att ge specialistutbildningen resurser. Jag hoppas att man då startplatserna vid högskolorna omfördelas att man också förstår att tilldela specialistutbildningen också resurser.

För att täcka den riksomfattande behovet av specialist- och vidareutbildning ansökte fakulteten av undervisningsministeriet ett projektanslag för strukturell utveckling. Projektet har inte ännu erhållit finansiering, men man fortsätter att leta. Eventuellt kan fakulteten någon gång delta i utbildning och forskning ,som handlar om ekologisk produktion i St. Michels, om mjölkproduktion i Iisalmi, om hästsjukdomar i Ypäjä, om djuren välmående i Seinäjoki och i vilt- samt renforskning i Uleåborg.

Antti Sukura
dekanus vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet