Behärskad klokhet i överlåtelse av läkemedel  

I Finland har man traditionellt haft en restriktiv politik i fråga om överlåtelse av läkemedel. På fältet har man emellertid upplevt att de nuvarande bestämmelserna inte fungerar och att praktiken är varierande. När vinterns rygg bröts och vi övergick till våren fi ck vi läsa läkemedelsöverlåtningsarbetsgruppens omfattande utredning och rekommendationer för framtiden. Nu fi nslipas lagparagraferna färdiga för användning. Om arbetsgruppens förslag förverkligas övergår vi till en överlåtelsemodell som är en av de liberalaste i Europeiska unionen.  

En mera liberal överlåtelse av läkemedel öppnar möjligheter och hot. Är produktionsdjurens ägare och vår yrkeskår färdiga för detta, kan vi sköta saken på ett fi ffi gt sätt utan att skada den fi nska djurproduktionens rena anseende? Framgångarna inom hälsovårdsarbetet möjliggör en friare överlåtelse av läkemedel. På gårdarna har man börjat bli van vid att veterinären sköter om hela enhetens hälsa, inte enbart om individens sjukdomar. Det är emellertid ett faktum att endast en del av svingårdarna har ett hälsovårdsprogram och att systemet för nötbesättningar är bara i sin början. En liberalare överlåtelse bör inte tillåtas om en gård inte har skriftliga direktiv om vilka symptom man skall reagera för och vilka behandlingar ägaren själv kan utföra. Nu senast måste veterinärerna börja göra skriftliga hälsovårdsplaner på gårdarna så att man kan undvika missförstånd i diagnoser och behandlingar. I en veterinärs arbete är ingenting mera frustrerande än ägarens egen aktivitet i att medicinera ett djur med diffusa symptom, med mediciner som han/hon fått tag i på ett obestämt sätt, samt att veterinär tillkallas först då inga tecken på tillfriskning infi nner sig. I värsta fall blir symptomen på någon allvarlig smittosam sjukdom oupptäckta.  

Diagnostisering och förebyggandet av sjukdomar samt användning av läkemedel hör till en produktionsdjursveterinärs vardagliga arbete. Han/hon besitter information och kunskap om alla dessa saker, som många – men inte alla – producenter kan dra nytta av i att sköta om och utveckla sina företag. Nu bör lagstiftarna fi nna den klokhet som behövs för att behärskat liberalisera överlåtelsen av läkemedel. Ur helhetens synpunkt är det inte vettigt att t ex alla läkemedel, inklusive prostaglandiner och nya bredspektrumantibiotika, skulle vara fria att överlåta.  

Naseva, uppföljningssystemet för nöthälsovård, och Sikava, registret för hälsoklassifi cering av svinhus, har skapats och man kunde på ett effektivt sätt dra nytta av dem. I Sikava är det ytterst mödosamt att registrera användningen av läkemedel, och därför kan man inte använda registret i sin nuvarande form. Utvecklingsarbetet på Naseva har påbörjats, men är ännu på hälft. Bokföringen över läkemedel fi nns hos producenterna och veterinärerna i deras egna rutiga häften eller datorer. En bra dokumentation av läkemedelsanvändningen betjänar själva gården, den behandlande veterinären, den nationella uppföljningen av användningen av läkemedel samt kedjeinformationen. Om dokumentationen blir sittande endast i veterinärernas och producenternas papper fås ingen nytta på någon nivå. Ett sammandrag av medicineringen kan fås endast om informationen samlas in elektroniskt på ett ställe t ex i samband med ett register, En förutsättning för överlåtelse bör vara att både överlåtelsen och användningen registreras elektroniskt, De elektroniska systemen bör planeras och göras smidiga i praktiken innan man övergår till en liberalare överlåtelse av läkemedel.  

De sammandrag som kan tas fram ur elektronisk bokföring kan ge mycket tilläggsinformation, man kan t ex inom resistensforskning använda läkemedelssammandrag enligt djurslag. Man kan bl a följa upp om rekommendationerna från arbetsgruppen för mikrobläkemedel efterföljs och hur användningen av olika läkemedel inverkar t ex på uppkomsten av eventuella resistensproblem. Läkemedelssammandrag enligt diagnos skulle vara guld värda, både i enheterna och på regional nivå, i hälsovårdsarbetet och i sjukdomsuppföljningen. Med hjälp av sammandragen kunde man lätt följa med veterinärernas verksamhet och hur mikrobläkemedelsrekommendationerna förverkligas. Utan sammandrag har vi ännu ingen helhetsbild av läkemedelsanvändningen. Även det bästa sammandraget innehåller emellertid endast de uppgifter någon har matat in.  

En eventuell liberalisering av överlåtelsen av läkemedel ger veterinärerna en enorm chans att utveckla sitt arbete och samtidigt också ett ökat ansvar. Samtidigt bör man utveckla redskapen för att underlätta arbetet. Jag hoppas att saken fortskrider behärskat klokt.  

 

 

Mari Heinonen
VMD, Medlem i redaktionsutskottet för Veterinärtidskriften