Den nya lagstiftningen utmanar veterinärerna

Livsmedelslagen träder i kraft den första mars. Det rör sig om den största  omvälvningen i livsmedelslagstiftningen sedan vi blev medlem i EU. Två  centrala principer i livsmedelslagen är speciellt viktiga för veterinärer:  övervakningens omfång från primärproduktion till konsumenten och en  dimensionering av övervakningsresurserna enligt reella risker.

Övervakningen av livsmedlens primärproduktion är inte en ny tanke i  Finland. Övervakningen av foder och andra produktionsinsatser samt av  djurens hälsa och välfärd har lagt grunden för en produktion där förekomsten  av för människan farliga djursjukdomar är låg, där livsmedelskedjans  kemikaliebelastning har minimerats och djuren föds upp på en  hög etisk nivå.

I fortsättningen blir de veterinärer som sköter produktionsdjur klarare  än tidigare också övervakare av livsmedelssäkerheten. På grund av de omfattande  studierna i livsmedels- och miljöhygien som ingår i utbildningen  har veterinärerna goda förutsättningar att fungera som primärproduktionens  övervakare. Systemen för djurhälsovård utgör en viktig del av säkringen  för övervakningskedjan.

Förutom livsmedelslagen poängterar också EG:s nya hygienlagstiftning,  som har tillämpats sedan början av året, vikten av att rikta övervakningen  enligt livsmedelssäkerhetsriskerna. Detta innebär att de detaljerade bestämmelserna  i lagstiftningen kommer att minska och övervakningsmyndigheternas  prövningsrätt att öka. Företagens egen riskkontroll det vill säga  egenkontrollen blir ytterligare viktigare.

Trots att lagstiftningen i Finland i redan över tio års tid har förutsatt  egenkontroll av livsmedelsföretag har saken i många företag förblivit en  död bokstav. Livsmedelslagen förutsätter att egenkontrollplanerna för lokaler  som definieras i lagen i framtiden godkänns av myndigheterna. Under de tre  kommande åren granskas också egenkontrollplanerna för de anläggningar  som är godkända enligt hygienlagen. I detta sammanhang är det viktigt  att företagens övervakare förmår ge och ger klar handledning i frågor om  principerna i egenkontroll och HACCP.

Ett riskbaserat angreppssätt förutsätter att övervakarna fördjupar sig i  företagens produktionssystem samt utvecklar kunskapen om livsmedlens  säkerhet. Veterinärförbundets projekt att få en regional hygieniker till de  regionala enheterna för miljöhälsovård är värt understöd.  Det centrala målet för livsmedelslagen är att effektivera övervakningen,  trots att lagen inte, till mångas besvikelse, direkt tar upp övervakningens  centrala problem, bristen på resurser. Medicinerna för detta problem står  dock till buds i lagen. De som styr övervakningen, framför allt Livsmedelssäkerhetsverket  som påbörjar sin verksamhet i maj, måste utarbeta ett  övervakningsprogram för att bistå planeringen av övervakningen i kommunerna.  Kostnadsbeläggningen av lagenlig planerad övervakning tillför  kommunernas livsmedelsövervakning så mycket som tio miljoner euro per  år. Denna tilläggsresurs bör kanaliseras till att utveckla övervakningen. Företagen  som är tvungna att agera betalare förutsätter säkert högklassig och  väl planerad övervakning i utbyte för kostnaden. En garanti för kvaliteten  är en tillräckligt högt utbildad reservpersonal.

Trots att arbetsuppgifterna hela tiden har ökat har veterinärerna till dags  dato berömligt klarat av de uppgifter de anförtrotts. De senaste tiderna har  det dock hörts uppgifter om att fl era veterinärer skulle vara villiga att sköta  enbart så kallade trevliga vårduppdrag och så att säga lämna de så kallade  tråkiga övervakningsuppgifterna till andra. Denna differentiering av arbetsbilden  kan dock vara framtidens vision. Man bör dock minnas att varken  kommunernas eller statens resurser räcker till att upprätthålla system på  flera plan. Min egen tippning är att samhällets primära strävan är att ta hand  om just de tråkiga uppgifterna. Också förändringen av folkhälsolagen, som  trädde i kraft i början av året, befattar sig med den lokala miljöhälsovårdens  administration. Det gagnar veterinärerna att i detta förändringsskede aktivt  utöva infl ytande och också lyssna på övriga parter.

Veli-Mikko Niemi
biträdande avdelningschef
jord- och skogsbruksministeriet