Företagande – en form av skapande galenskap?

Förertagarveterinären är en rätt ny företeelse i den finska företagsvärlden. Först för trettio år sedan grundades den första privata veterinärstationen. Före det fanns det dock enstaka en veterinärs mottagningar. Vår yrkeskår hade dock vant sig vid en privatpraktikliknande verksamhet i samband med de praktiserande tjänsteveterinärernas avlöningssystem, där inkomsterna från yrkesutövning tillsammans med grundlönen utgör inkomsten. Närhet till kunden och långa arbetsdagar kalvar ett tjockare lönekuvert. Arbete är kollegerna inte rädda för.

Finnar vill dock inte i första hand bli företagare. I en utredning inom den Europeiska unionen väljer två tredjedelar av fi nnarna hellre lönearbete än företagande. Att hoppa helt till privat företagsamhet utan det stöd en arbetsgivare ger; garanterad, om ock liten, grundlön, arbetsutrymmen, betald semester och betalda sjukdagar, pension och övriga sociala förmåner, kräver mod, självtillit, kreativitet men också en viss galenskap. Under de första verksamhetsåren är ett övrigt liv nästan uteslutet. Ofta cirklar också familjelivet runt företaget. Utdelning får företagaren när fakturorna blir betalda och kunden gör ett återbesök till mottagningen. Att lyckas hjälper en att orka vidare och så småningom presterar man också resultat. Man kan tex planera att ta sig en semester.

Att grunda ett företag för med sig ett otal saker som man inte behövde tänka på i en annans tjänst: var skall vi verka? Skall jag köpa, hyra eller bygga utrymmen? Varifrån skall jag få apparater och vilka apparater behövs? Vem underhåller byggnaden, apparaterna? Hur skall städningen ordnas? Hur och var skall jag annonsera och med vilken summa? Hur utbetalas lönerna? Hur bestäms semestrar och lediga dagar? Försäkringarna då? Under trycket av dessa krav verkar en obligatorisk kurs i företagsamhet som en utomordentlig sak för studerande.

Veterinärer har traditionellt lärt sig att arbeta ensam. Då kommer ingen och kritiserar gjorda beslut och prackar på en nya arbetssätt. Men fi nns heller ingen med vem man kan begrunda problematiska patienter och situationer. På nuvarande veterinärstationer arbetar i allmänhet fl era veterinärer, och förutom de, djurskötare och också annan personal. En personal som arbetar bra tillsammans och kan sin sak är defi nitivt företagets största tillgång. Personaladministrationen torde vara ett av de områden i företaget som är svårast att bemästra. Veterinärerna är i förtaget antingen ägare eller aktionärer, avlönade arbetstagare eller självständiga yrkesutövare som hyr sina verksamhetsutrymmen. Ansvaret för arbetsledningen måste dock ligga hos någon veterinär. Den som har ansvaret borde kunna se och uppmärksamma varje enskild arbetstagares starka sidor, så att var och en kan utvecklas i sitt kunnande och sålunda öka sin egen trivsel i arbetet och också företagets verksamhetsförutsättningar samt lönsamhet. Ett delägande i företaget möjliggör en breddning av de ekonomiska riskerna och minskar således de tryck som riktas på en enda person. I sista hand ligger ansvaret dock alltid hos verkställande direktören.

Vad driver en veterinär till att bli företagare när man måste ta på sig allt det ovan nämnda? Kanske tvingas man ibland bli företagare när inga andra möjligheter öppnar sig. Utgångspunkten kan vara fruktsam, den innehåller ju en sorts utmaning. Den som aktivt söker sig till företagare strävar efter den frihet som hör ihop med företagsamhet: att ansvara för sina beslut endast till sig själv och företaget. Då kan också arbetets frukter, den ekonomiska framgången och företaget framgång räknas som resultat för de som jobbar.

Merja Dahlbom
ordförande i företagarutskottet