Skall jag rösta?

I nästa månad hålls åter valet till Europaparlamentet. I och med unionens östutvidgning minskar antalet finländare med två, d.v.s. fjorton finländare väljs. Majoriteten av de sittande mepparna försöker förnya sina mandat, men det finns också utrymme för nya aspiranter. I skrivande stund har redan över 150 personer meddelat att de försöker komma på grön kvist, d.v.s. klart flera än vid senaste val.

Kandidaternas skara är namnstark. Förutom främsta ledets politiker befolkas listorna av en ansenlig samling olika kändisar; där återfinns tv-redaktörer och programledare, sångare och rallyförare. Bakom dem, liksom i skymundan, förblir de s.k. expertkandidaterna, även två veterinärer.

Speciellt för kändisarna bådar prognoserna gott. En bekant TV-figur är nästan som en egen kompis och det är trevligt att följa med hans/hennes förehavanden också i fortsättningen, Men är detta röstningsförfarande speciellt vettigt med tanke på Finlands väl? Vore det klokare att ur kandidatutbudet sålla fram dem som bäst behärskar de helheter de i framtiden kommer att bestämma om? Det är givetvis klart att de som blir valda kommer att ha tillgång till assistenter och förmågan att tillgodogöra sig den expertkunskap dessa har kommer att avgöra hur goda och bestående besluten är. En stor del av de röstberättigade verkar emellertid anse att parlamentsvalet är någon form av teater och kommer inte ens att besvära sig till valurnorna. Valdeltagandet i senaste val var endast knappt över trettio procent och procentsatsen torde inte nu bli mycket högre. Tyvärr!

Jag anser att veterinärutbildningen utgör en utmärkt grund för en medlem av Europaparlamentet. I ett brett perspektiv är t.o.m. åttio procent av EU-lagstiftningen veterinärlagstiftning. Berör alltså på ett eller annat sätt människans och djurens hälsa eller produktionen, förädlingen och distributionen av livsmedel. Ingenjörer och ekonomister står sig inte i denna statistik. Man bör dock realistiskt konstatera att det också i kommande parlamentet kommer det att finnas flera av dem än av veterinärer.

Jag hoppas att de röstberättigade tar parlamentsvalet mera på allvar än nu. Lejonparten av vår lagstiftning har ju överflyttats till EU-nivå och arbetet där har stor betydelse för vår framtid. Veterinärtidskriften uppmanar sina läsare att rösta emedan valet är medborgarnas enda chans att direkt inverka på representanterna. Och för att läsarna skall kunna bilda sig en klar uppfattning om de uppställda veterinärernas tankar har vi i detta nummer berett tillfälle för bägge att offentliggöra sina åsikter i några intressanta frågor.

Men varför skall man rösta? Inte ens om vi vore samstämda kunde vi få en enda representant vald. Vårt antal räcker inte till. Det är emellertid så att ju flera röster sådana kandidater, som känner till och är välvilligt inställda till vår yrkeskår, får desto inflytelserikare blir de inom partierna. På detta sätt kan också vi lättare få våra åsikter framåt. Varje röst är viktig om man ser saken så.

PS. Veterinärtidskriften förnyas stegvis under pågående och speciellt under det kommande året. I juninumret till exempel presenteras innehållet i ny skrud. Respons och ideer om att utveckla tidningen kan alltid sändas till adressen toimitus@sell.fi eller per post till förbundet.

Ari-Matti Pyyhtiä
Chefredaktör