Gemensamma mål förutsätter yttrandefrihet

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinärtidskrift fyllde förra året ansenliga 110 år. En liten yrkesgrupps tidning, för det mesta redigerad genom talkoarbete, är för många förbundsmedlemmar den enda permanenta förbindelsen till Finlands veterinärförbund. Jubileumsåret till ära planerade vårt redaktionsråd ett festnummer med temat djurens välfärd, som också till utseendet var festligare än normalt. Tidningen arrangerade också ett för allmänheten öppet festseminarium där veterinärernas arbete i samband med djurens välfärd presenterades. Både tidningen och seminariet rönte tack av publiken och läsarna.

Året innan verkställdes en läsarundersökning och läsarna betygsatte Finsk Veterinärtidskrift. I allmänhet var läsarna mycket nöjda med tidningen. Enligt undersökningen upplevde de tidningen som den viktigaste förmedlaren av yrkeskunskap. Sjuttiotvå procent av de svarande instämde helt eller delvis med påståendet ”tidningen följer bra med utvecklingen i branschen”. Nästan alla ansåg att layouten är klar och av bra standard.

Också vi som gör tidningen har genom åren upplevt att vi gör ett värdefullt arbete och har velat göra tidningen på bästa möjliga sätt med de resurser förläggaren, Finlands veterinärförbund, har reserverat för tidningen. Därtill har tidningen resurser som är svårare att skönja. På sidorna inne i tidningen avtackar Finsk Veterinärtidskrift alla dem som har underlättat publiceringen av tidningen. Under årens lopp har det utförts omåttligt med talkoarbete, eller arbete mot nominell ersättning, då tidningen har fått motta högklassiga vetenskapligt granskade artiklar. Var och en av artikelgranskarna har genom tiderna gett sin värdefulla insats till att utveckla tidningens innehåll.

Finlands veterinärförbund står inför kontinuerliga utmaningar då veterinärernas uppgifter omstuvas till nya ramar. Att säkerställa tillgången till veterinärtjänster i olika delarna av landet med varierande näringslivsstruktur är inte en enkel uppgift. Man har sökt lösningar i lejd arbetskraft och i privata tjänsteutbud. Utvecklingssamtal förs inom kommuner, staten och det privata näringslivet. Kommunernas ekonomiska ramvillkor och framtiden för kommunernas serviceutbud debatteras livligt. EU ställer krav på staten att verkställa unionens mål. Det privata näringslivet kämpar med skatter och tillgången till kapital samt arbetskraft. Veterinärerna fungerar inom alla sektorer och förbundet försöker driva veterinärernas intressen inom varje sektor.

Meningen med förbundets är att vara en förbindelselänk mellan medlemmarna och befrämja veterinärkårens gemensamma intressen. I den nuvarande situationen är det verkligen av nöden att begrunda vad som är gemensamt för alla medlemmar. Det pratas för mycket om det som skiljer åt och splittrar oss samt att förbundet inte gör eller driver den ena eller andra saken. Det är speciellt viktigt att yrkeskåren kan besluta om sina egna angelägenheter och tar reda på fakta innan den fattar beslut. Vem skulle kunna sköta våra angelägenheter eller ens bry sig om dem om inte vi själva? Om yrkeskåren tillsammans lägger bränsle på brasan fl ammar den upp så att man kan styra förändringen i en för oss gynnsammare riktning. Den uppskattning veterinärkåren har, dess yrkeskunskap och ekonomiska framgång är värden som det lönar sig att gemensamt jobba för. Finsk Veterinärtidskrift är som den enda fi nskspråkiga spridare av veterinärmedicinsk och facklig kunskap en central facklig tidskrift i vår bransch. Förutom att den är ett fönster mot yrkeskåren är den också en fristående publikation där yttrandefriheten bör respekteras. Tidningen är inte ett informationsblad.

Såsom ordförande berättar i sin kolumn avgår jag i en snar framtid från posten som chefredaktör och övergår mera till intressebevakningsuppgifter inom förbundet. Jag vill tacka er Alla för de givande år jag har fått verka som chefredaktör. 

Marjut Hämäläinen 
Chefredaktör