Finlands veterinärförbund en intresseorganisation också för företagare

I början av året är det bra att spegla det förgångna och planera det kommande. Under det senaste decenniet har antalet veterinärer på den privata sektorn vuxit snabbt. Runt om i Finland har det öppnats privata mottagningar med en veterinär samt kliniker med fl era veterinärer. Antalet företagare har vuxit så kraftigt att man måste fråga sig om vi inte i Finland, med företagare mätt, är nummer ett bland akademiskt utbildade yrkesgrupper? Om man räknar med alla veterinärer som på vårvintern lämnar in blankett nummer fem för yrkesutövare är toppositionen säker.

Vårt förbund verkar som intresseorganisation både för löntagare men också för arbetsgivare, företagarens problem är en stor utmaning för vårt förbund. Företagarpensioner, arbetspensioner och socialskyddsavgifter, löne- och arbetsavtal, arbetarskyddslagstiftning, administrativa problem i arbetet och företaget, fi nansiell rådgivning, kvalitetssystem, och ett system för kvalitetsklassifi cering som ännu saknas hos oss, är frågor som företagaren dagligen stöter på i sitt arbete och behöver för att klara av dem hjälp, rådgivning och kunskap.

Inom förbundet är företagarutskottet för tillfället den motor som driver dessa saker och där man begrundar dem. Senaste år fi ck vi efter några långsammare år i gång utskottet. Finsk Veterinärtidskrift har fått en spalt för veterinärföretagare där man kan fi nna aktuella saker, grundinformation och vidare länkar för kunskapstörstiga. Business management- konsulteringen kommer att utvecklas. Under våra möten har det dykt upp så rikligt med idéer att vi i år strävar till att göra utskottet större. På detta sätt uppnås en bredare syn på saker och bättre resultat nås.

I förbundets styrelse behandlades senaste år det problem som Esa Kesti tog upp, att företagarna upplever att förbundet inte i tillräcklig utsträckning fungerar som intresseförvaltare för privatsektorn. Därför beslöt man vid fullmäktiges höstmöte grunda en ny arbetsgrupp, Framtidsgruppen, med uppgift att begrunda och spegla förhållandet mellan förbundets nuvarande verksamhet och dagens krav. Arbetsgruppen skall planera utvecklingen av arbetet så att det i framtiden skulle motsvara medlemskårens olika sektorers och gruppers behov. På detta sätt skulle konfl ikterna inte hota förbundets enhet. Styrelsen sammanställer arbetsgruppen och förbundets vårmöte välsignar den ännu. I arbetsgruppen samlar man ett så stort urval av olika sektorer och grupper inom vår yrkeskår som möjligt. 

Nu är det en bra tidpunkt att ändra både på organisationen och verksamheten om ett sådant behov föreligger. Senaste år gjorde arbetsgruppen för veterinärvård ett stort arbete. Arbetsgruppens rapport är ett mäktigt redskap för vårt förbund i de snabba förändringarna inom veterinärvården. Jag tror att också Framtidgruppens rekommendationer utvecklar vårt förbund att erbjuda bättre service för hela medlemskåren. Problem har alltid en lösning om man behandlar dem i en positiv anda. Jag tillönskar alla Ett Gott och Framgångsrikt Nytt år 2004!

Juha Pärnänen
Fullmäktigeordförande
Finlands veterinärförbund