En god stiftelsesed är av största vikt vid utdelning av pengar inom veterinärmedicinen

”Stiftelsens styrelse har som uppgift att se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt och att ansvara för att stiftelsens medel placeras på ett tryggt och inkomstbringande sätt. De i stiftelseregistret antecknade stiftelserna är självständiga juridiska personer, som förutom stiftelsens egna stadgar också regleras av lagen och förordningen om stiftelser.” Detta och mycket mera kan man läsa om man klickar in sig på www.saatiopalvelu.net, patent- och på registerstyrelsens sidor eller i stiftelseregistret. På nätet fi nns länkar till olika stiftelser; medicin och odontologi står att finna men inte veterinärmedicin.

Delegationen för stiftelser och fonder omfattar fyrtio stiftelser och föreningar som delar ut stipendier. Delegationen uppger som sin uppgift att erbjuda sina medlemmar en möjlighet till utbyte av information och åsikter i gemensamma frågor. Medlemmarna uppger sig sträva till att i sin verksamhet efterfölja direktivet om god stiftelsesed. 

En god stiftelsesed förutsätter att medlemmarna har klara interna förfaringssätt i stipendieutdelningen och att speciell uppmärksamhet fästs vid frågor om jäv. Informationsverksamheten är ett kapitel för sig. Delegationsmedlemmarna strävar också till en öppen information om sin verksamhet. Kontakterna med det offentliga ordet och myndigheter är enligt god stiftelsesed öppna.

Stiftelsernas och föreningarnas verksamhet är skattefri och sålunda stöder samhället deras verksamhet. Förutom det lagstadgade bokslutet avges årligen en tillbuds stående årsberättelse. Den kunde lämpligen publiceras på Finlands veterinärmedicinska stiftelsens hemsidor. Också bokslutet kunde återfi nnas där. Likaså länkar till omvärlden, d.v.s. till stiftelsetjänsternas hemsidor. På Finlands medicinska stiftelsens hemsida publicerar stiftelsen sin administration, stipendierna, verksamhetsberättelsen, kontaktuppgifterna, stadgarna, donationerna och ett sammandrag på engelska.

Fullmäktige för Finlands veterinärförbund väljer styrelsen för Finlands veterinärmedicinska stiftelse. I vår yrkeskår är kretsarna snäva och samma personer tenderar att återfi nnas litet här och där. Man har vant sig vid att sköta om saker kolleger emellan och halvoffi ciellt. Men vore det på tiden att oss emellan också specielld fundera på frågor angående jäv och information innan det uppstår ett behov att granska saken.

God stiftelsesed förutsätter att de administrativa kostnaderna är måttliga. Delegationsmedlemmarna utdelar inte stipendier eller därvid jämförbara medel till sin personal, medlemmar i sina beslutande organ, sina förtroendevalda eller deras anhöriga. Administrativt deltar inte ansvariga personer i behandlig och beslutsfattning av ärenden som kan medföra jäv. 

Veterinärmedicinsk forskning och styrelsemedlemmarna fungerar under samma tak. Det uppstår inga problem om stipendier för personalen. Men då cheferna för fakultetens olika institutioner deltar i beslut angående sin egen personals stipendier kan man redan fråga efter jäv. Ärendet bör begrundas av styrelsen. Finlands veterinärmedicinska stiftelse är av mycket stor betydelse för den veterinärmedicinska forskningens framtid och riktning. Därför bör verksamheten vara öppen för yrkeskåren att utvärdera. Denna höst strävar man till att dela ut 100 000 euro och  ansökningstiden går ut den 30.9. 

Marjut Hämäläinen
Chefredaktör