Time out för reformerna

Finlands veterinärförbunds fullmäktige beslöt på sitt möte för ett år sedan grunda en arbetsgrupp för att dryfta veterinärvården. Den skulle komma med alternativa utvecklingsförslag för systemet, som skulle basera sig på tjänsteproducenternas synvinkel. Resultaten skulle presenteras för fullmäktige till behandling vid denna vårs möte. Arbetsgruppen har avgett sin rapport som fullmäktige behandlar den 24.5.

Samtidigt har man i en del kommuner påbörjat miljöhälsovårdens regionala försöksprojekt. Den av Jord- och Skogsbruksministeriet tillsatta utredningsman-nen framlade i maj senaste år förslag om att utveckla arbetsfördelningen mellan kommunernas och statens livsmedelsövervakning. Inom livsmedelsövervakningen hade man redan tidigare i flera olika sammanhang konstaterat ett förbättringsbehov. Social- och hälsovårdsministeriet och Jord- och Skogsbruksministeriet ansåg det mest beaktansvärda alternativet vara att samla livsmedelsövervakningen och den övriga miljöhälsovården inom regionala avsevärt större verksamhetsenheter än de nuvarande.

Finlands veterinärförbunds inställning var i princip positiv till större regionala övervakningsenheter. Dessa möjliggör uppgiftsspecialisering och sålunda gör det möjligt att undvika de problem som är behäftade med att sammanfoga praktik och övervakningsuppgifter. När man upprättar dessa områden bör man beakta lokala omständigheter. Därtill konstaterade förbundet att det förslag som framställts angående livsmedelsövervakningens utgångspunkter inte beaktade de förnyelsebehov som finns inom hela miljöhälsovårdssektorn. Förbundet föreslog att saken skulle utredas i en större krets och de nödvändiga beslutet skulle fattas först efter det. Förbundet kritiserade starkt den omständigheten att i förslaget tegs det om att rätta till resursunderskottet.

Under vinterns lopp har förbundets medlemmar diskuterat de omtalade föränd-ringsprojekten. För att uppnå mänskligare arbetsförhållanden och minskad belastning har reformen av veterinärvården ansetts vara nödvändig. Svårigheten att få vikarier, långa arbetspass, den förvrängda konkurrenssituationen mellan den offentliga och privata sektorn samt frågor angående jäv har länge varit uppe till diskussion.

Nu har man nått det stadiet då en grundkartläggning av problemen inom veterinärvården börjar vara satt till pappers. Arbetsgruppen har kartlagt det nuvarande systemets goda och dåliga sidor. Fullmäktige borde med det som grund besluta om förbundets linjedragning. I kommentarer både från veterinärer i Norra Finland och från kommunalveterinärförbundet har man oroat sig över regionaliseringen emedan man inte är på det klara med hur den kommer att verkställas i kommunerna. Nu borde man sätta sig ned i lugn och ro och begrunda saken innan man arbetar vidare med den. De regionala experimenten bör utredas färdigt och veterinärerna bör noggrant deltaga i dem.

I ett brytningsskede är veterinärernas ömsesidiga uppskattning av varandras arbete viktigt, icke enbart i fråga om informationsflöde. Trots att veterinärkåren i och med olika uppgifter består av olika sorters professionella kan vi med gemensam front i beslutsfattandet på bästa möjliga sätt inverka på slutresultatet. Förbundets roll, som en enhet för förhandling som söker efter lösningar, accentueras om man vill förändra hela systemet. Det lönar sig att grundligt utreda och införskaffa kunskap om de saker vi driver gemensamt; övriga kan vi förbigå med mindre uppmärksamhet. Samarbete är en styrka!

Marjut Hämäläinen
Chefredaktör