Veterinärerna och EELA

I samarbetet mellan veterinärer och EELA är det viktigt att bägge parter känner till varandras behov och förväntningar. För att öka på interaktionen har EELA och Finlands Veterinärtidning kommit överens om en ny typ av regelbunden kolumn, där EELA:s forskare berättar om sådana aktuella utredningar och ak-tuell forskning som vi tror intresserar veterinärer som fungerar inom olika arbetsområden.

Forskning angående och uppföljning av djursjukdomar samt forskning i samband med livsmedelssäkerhet och -kvalitet hör till EELA:s grunduppgifter. I dessa uppgifter är ett gott samarbete med veterinärerna centralt. Veterinä-rerna på fältet, i slakterierna och laboratorierna, producerar det material, proven, där vårt arbete tar vid. På samma sätt får vi alla kliniska iakttagelser från fältet. Utan prover och iakttagelser går det inte att fungera. Det mesta av provanalytiken är sådant att ett enskilt resultat har relevans endast som en del av en större helhet. Provtagaren får som respons att åter igen kan man påvisa att Finland är fritt från någon undersökt djursjukdom.

EELA är arbetsplats för flera än femtio veterinärer, inalles har vi över 300 arbetstagare. En aning över hälften av alla akademiska arbetstagare är veteri-närer, av vilka åtskilliga är de enda experterna inom sitt gebit i Finland. Över hälften av veterinärerna har specialistkompetens eller doktorsgrad i veterinär-medicin, en del har bägge. Veterinärerna är viktiga för EELA och EELA vill även i framtiden vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för veterinärer.

EELA erbjuder, förutom en arbetsplats, också en plats där man kan lära sig mera i veterinäryrket. Flera av våra arbetsplatser är sådana att man kan ut-nyttja dem som delprestationer för specialistkompetens. Nästan varje år ut-examineras likaså veterinärmedicinedoktorer som har utfört sin forskning antingen helt eller delvis hos EELA. EELA har sin roll vid grundutbildningen av veterinärer eftersom man inom undervisningen av en del specialområden och en del grundstudier samarbetar med Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Samarbetet fortsätter också i de utrymmen som blir till i Vik där våra hus ligger bredvid varandra och man kommer också att för-ena dem med en korridor.

Information om EELA:s undersökningar och tjänster får man också via våra hemsidor www.eela.fi, vilka förnyades från och med början av detta år. Vår målsättning är att utveckla hemsidorna till att bättre betjäna användarna, man kan t.ex. där se vilka arbetsplatser som står till buds och man kan här kopiera de blanketter som behövs för att skicka in prover. I framtiden kan i varje fall en del av remisserna fyllas i och skickas in direkt via nätet till EELA.

Av EELA-kolumnen hoppas vi få rikligt med läsarrespons per e-post. EELA:s kommunikationsgrupp, där också representanter för våra regionala enheter ingår, ansvarar för insamlingen av materialet till kolumnen. Jag upp-skattar det raka tal och den raka respons vi får av er, kära kolleger, varje gång vi möts eller talas vid i telefon. Jag tackar Finlands veterinärtidning för att ha öppnat det nya diskussionsforumet.

Tuula Honkanen-Buzalski
Överdirektör, professor