Och nu är det jul...

Telefonen ringer, en veterinär kontaktar förbundets kansli. Hur många lediga dagar per månad har man rätt till? Får man julhelgerna lediga om de infaller på vardagar? Därtill diskuteras jourarrangemang. Jouren infaller var tredje vardagskväll och vart tredje veckoslut. Kommunen anställer inga vikarier utan arbetet utförs turvis inom jourringen. När en kollega blir sjuk ställer de övriga upp. Det är dessutom svårt att få vikarier när man bor så långt borta från bosättningscentra. Man måste anpassa barnomsorg och det egna behovet av vila enligt arbetsrytmen.

Detta imaginära fall är vardag för flera kommunalveterinärer. Kommunalveterinären berörs inte av arbetstidslagen, vilket också är fallet för en del andra veterinärer. Företagarveterinärerna har inte heller arbetstid. Arbetstidslagen skyddar rätt omfattande arbetstagaren mot belastning. Naturligtvis endast om lagen efterföljs. Arbetet kan vara en stor belastning och enbart begränsad arbetstid i sig själv utgör inte skydd, om det ock är en bas för att orka. Från och med början av nästa år träder den förnyade lagen om skydd i arbetet, som jag skrev om i januariledaren, i kraft. I denna tidning beskriver Akavas jurist Minna Helle den nya lagen om skydd i arbetet.

Lagen om skydd i arbetet reglerar arbete som baseras på arbetsavtal. Den tillämpas också på arbete som utförs i tjänsteförhållande eller därmed jämförbart offentligträttsligt tjänsteförhållande. Lagen förpliktar både arbetsgivare och -tagare, men omfattar inte sedvanlig hobbyverksamhet. I den nya lagen om skydd i arbetet beaktas arbetsmiljöns alla farofaktorer, som hotar såväl den fysiska som psykiska hälsan. Det är obligatoriskt att på varje arbetsplats bedöma dessa faror.

Företagarveterinärerna ansvarar för produktionen av tjänster på den privata sektorn. De berörs av företagandets allmänna lagbundenheter, inklusive dess ansvar och frihet. De anställer kolleger eller hyr ut utrymmen åt yrkesutövare. De bär ansvar för sitt eget och sina arbetstagares skydd i arbetet. I den nya lagen om skydd i arbetet stadgas också om arbetstagarens plikter. Arbetstagaren måste följa de bestämmelser arbetsgivaren ger samt upprätthålla ordning och properhet. Han/hon måste vara omsorgsfull och försiktig i sitt arbete.

Det har varit svårt att påverka veterinärernas arbetsförhållanden. Den offentliga veterinärvården har långt byggt på veterinärernas egen vilja och förmåga att i praktiken sköta om sina åtaganden. Vikarier och semestrar har man själv skött om så gott man kunnat. Ansvaret för att orka i arbetet har legat hos veterinären själv. Joursystemet vilar på få jourhavande, som i de flesta fall arbetar ensamma. Arbetsmiljön har arbetsgivaren inte påverkat då arbetet utförs hemma hos andra och på produktionsgårdarna. Skyddet i arbetet har veterinären själv skött om, enligt eget gottfinnande.

Statsanställda veterinärer kan utsättas för hälsofara genom oskäligt belastande, ofta återkommande, arbetsresor utomlands. De arbetsprestationer som krävs går i allmänhet inte att utföra ino tilltänkt tid. Långa arbetspass förorsakar trötthet, att samordna familj och arbete kräver uppoffringar.

För att den nya lagen om skydd i arbetet skall hjälpa också veterinärer borde vi med ökad pondus kräva verkställighet av arbetarskydd på vår egen arbetsplats. Genom arbetstidsuppföljning kan man för arbetsgivaren påvisa använd arbetstid. Ofta är det på sin plats att kontakta arbetskyddsombudet. Man bör vända sig till företagshälsovården för att reda ut farorna på arbetsplatsen. Alla olyckor i arbetet bör omedelbart rapporteras till företagshälsovården. Bristerna kan avhjälpas endast om de kan påvisas på ett bindande sätt. Julhelgerna är förövrigt lediga endast om kommunen har fattat ett enskilt beslut som berör veterinären. De lediga dagarnas antal är åtta i månaden och vardagsjouren ökar inte på deras antal.

Jag tillönskar läsarna en fridfull jul och tackar för det gångna året!

Marjut Hämäläinen,
chefredaktör