Veterinärutbildningen utvecklas – ökar man på resurserna?

Den av utbildningsministeriet tillsatta arbetsgruppen för veterinärutbildning har slutfört sitt arbete. Arbetsgruppens uppgift var att uppskatta utvecklingsbehovet i veterinärutbildningen och det numerära utbildningsbehovet inom branschen. Arbetsgruppspromemorian behandlar på ett utförligt sätt nuläget inom veterinärutbildningen och behovet av veterinärer samt kommer med åtskilliga förbättringsförslag.

Flere veterinärer utexamineras än går i pension, men tillskottet förmår trots det inte tillgodose arbetslivets behov. Veterinärbehovet blir större av ökade övervakningsuppgifter, av samhällets ökade förväntningar på veterinärerna och av att branschen håller på att bli kvinnodominerad. Det råder en brist på vikarier inom så gott som varje sektor inom veterinärmedicinen. Arbetsgruppen föreslår också att intagningen skulle ökas från nuvarande 50 startplatser till 60–65 platser.

Ökningen av antalet studenter är i och för sig värt att understödas, men är med nuvarande resurser omöjligt. Veterinärmedicinska fakultetens undervisning har bedömts i två internationella uppföljningar. I båda konstaterades att undervisningen är av hög kvalitet men att lärarresurserna är på en förvånansvärt låg nivå. Den nuvarande undervisningen upprätthålls med en extra insats av personalen och med hög motivation. Lärarresurserna borde redan i nuvarande läge ökas och senast om mängden startplatser ökas. Undervisningsministeriet bör beakta nuvarande och kommande resursbrister i sin egen finansiering av Helsingfors universitet.

I frågan om studiernas längs föreslår arbetsgruppen minst fem och ett halvt år. Arbetsgruppens majoritet stödde dock sex års utbildning. En sex års utbildning är motiverad, eftersom Finland i jämförelse med de flesta andra länder har en mer omfattande utbildning i livsmedelshygien. Detta har också nationellt visat sig vara en riktig lösning. Livsmedelssäkerheten uppskattas högt och veterinärerna har de bästa färdigheterna att fungera som sakkunniga i tankesättet ”Från åkern till bordet”.

En studietid på sex år möjliggör också valbara ämnen i studieplanen, vilket med kortare studietid skulle vara besvärligt. Inom universitetsutbildning fäster man för tillfället stor uppmärksamhet vid utbildningstiderna och åldern vid utexamineringen. Målet i utbildningen bör dock vara utbildning av hög kvalitet samt yrkes- och sakkunniga aktörer och inte primärt korta utbildningstider. 

Sanna Hellström 
veterinär 
styrelseledamot i Finlands Veterinärförbund