Ta itu med resistensproblemet genom antibiotikaval

Syftet med detta temanummer av Veterinärtidningen är att presentera de antibiotikabehandlingar för att behandla infektionssjukdomar hos hundar, katter och exotiska djur som är i bruk inom smådjurspraktiken i Finland. Hoppeligen uppmuntrar numret till en diskussion om de problem som är behäftade med användning av antibiotika. Skribenterna är experter inom området och de har insamlat informationen ur litteraturen och av egna erfarenheter.

Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att antibiotikaresistens utgör ett av de världsomspännande hoten mot människans hälsa. I den europeiska veterinärorganisationens FVE:s ställningstagande poängteras hur viktigt riktig användning av antibiotika är inom veterinärmedicinen. Den ständigt tilltagande och stundom summariska användningen av antibiotika ökar resistensproblemet. Rätt diagnos, eliminering av predisponerande faktorer, resistensbestämning av bakterier och val av ett effektivt antibiotikum utgör behandlingens hörnstenar.

Det finns färre registrerade veterinärmedicinska preparat än preparat för människor. Detta skapar egna begränsningar vid val av medicin, dosering och ordination. Lämpliga förpackningsalternativ och tillräckligt små tabletter kan saknas på marknaden. Medicinerna används inte alltid enligt föreskrifter och man kan därtill stöta på praktiska svårigheter när läkemedlen administreras åt djuren. Djuret vägrar ta medicinen eller ägaren är inte hemma vid den tidpunkt medicinen borde ges. Speciellt långa kurer utgör ett problem.

Resistensforskningen och praktiska erfarenheter har klart ökat kunskapen om de faror rikligt antibiotikabruk kan medföra. Man förvånar sig dock över de snabba förändringarna. I Finland har man, i likhet med de övriga nordiska länderna, velat vara förståndig i fråga om antibiotikabruk. En del mikrobläkemedel har helt förbjudits inom veterinärmedicinen.

En arbetsgrupp för mikrobläkemedel har redan tillsatts för att förnya de rekommendationer om antibiotikabruk som Jord- och skogsbruksministeriet gav endast för sex år sedan. På hösten skickas rekommendationsutkastet på remissrunda. 

Resistensproblemet begränsas inte enbart till gamla preparat som länge
har använts. Man måste vara ansvarsfull och återhållsam också i fråga om nya och lovande preparat. En resistens mot fluorokinoloner hos zoonotiska mikrober är en allvarlig fråga.

I augusti samlades i Helsingfors en omfattande internationell veterinärmedicinsk kongress om användning av och problem vid användning av antibiotika. Intresset som kongressen födde på olika håll i världen vittnar om att problemet har uppmärksammats.

Veterinärtidningens redaktionsråd beslöt senaste vår publicera ett specialnummer om antibiotikabehandling av smådjur emedan diskussionen om behandlingen av produktionsdjur redan hade vaknat. Redaktionsrådet hoppas att temanumret skall finna sin plats i praktikerns handbibliotek som stöd för diagnoser och läkemedelsval.


Leena Saijonmaa-Koulumies
specialveterinär

Marjut Hämäläinen
chefredaktör
marjut.hamalainen@sell.fi