Från ord till handling – reda i samarbetet

Under de senaste åren har man fört en livlig debatt om veterinärvårdens och hela miljöhälsovårdens framtid. I denna debatt har förbundet helhjärtat velat delta och ett gott bevis för detta deltagande är de regionala diskussionstillfällen som anordnades i fjol. Den riktning dit vi i framtiden önskar röra oss ser för tillfället ut att vara klart utstakad. Att sköta våra uppgifter på ett högklassigt sätt och samtidigt vara skonsamma mot oss själva förutsätter mer omfattand samarbete än tidigare, både med varandra men också med andra yrkesgrupper. Nu är det dags att övergå från vilja till handling. Vi behöver snabbt modeller för hur man i praktiken samarbetar.

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en utredningsman för att kartlägga livsmedelsövervakningens framtid. Den gemensamma arbetsgruppen för jourarbete som förbundet, ministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Kommunförbundet och Kommunala arbetsmarknadsorganisationen har tillsatt fortsätter sitt arbete. I Iisalmitrakten planerar man ett djurhälsocentrum. Man kan vänta sig att dessa och andra projekt ger förslag som går att förverkliga. Det som är öppet är hur vår yrkeskår tillmötesgås i dessa regionala projekt? Det är klart att vi lever i en brytningstid där man utan förutfattade meningar öppet måste ta emot och bearbeta nya sätt att fungera. Vi måste dock se till att dessa är sådana som underlättar och gör vårt eget arbete mera rationellt.

Ett förbättrat informationsflöde har under senaste tid varit en av förbundets centrala målsättningar. För att förbättra både intern och extern informationsgång har förbundet fr.o.m. den 1. 2. 2002 anställt en informatör på deltid. Bland de 39 ansökningarna valde styrelsen till uppdraget tradenom Lumia Ojajärvi. Inom sektorn för intern information är en av hennes centrala uppgifter att utveckla förbundets elektroniska information. I den externa informationen ligger huvudvikten vid att klargöra veterinärernas yrkesbild för den stora allmänheten.

Jag är själv förbundets första ”deltidsanställda” ordförande. Jag är partiellt tjänsteledigt från min tjänst som ansvarig kommunalveterinär. På detta sätt kan jag varannan vecka ägna mig uteslutande åt förbundets angelägenheter. För att kunna sköta min post på bästa möjliga sätt önskar jag att medlemmarna aktivt kontaktar mig. I såväl trevliga som otrevliga saker. 

Jag vill rikta ett varmt tack till förbundets förra ordförande Paula Junnilainen för den ordförandeperiod hon skött på ett präktigt och galant sätt! Tolv år vid styrelsebordet är en respektingivande prestation och en avsevärd uppoffring för våra gemensamma angelägenheter, en tid som tillika har varit borta från hennes egen fritid. Ett tack förtjänar också förbundets förra fullmäktige och speciellt dess ordförande Torsti Miller som under så gott som hela sitt arbetsliv har fungerat i fullmäktige. Behandlingen av ärenden och diskussionen har varit livlig och öppen. Styrelsen har fått klara spelregler och direktiv för verksamheten vilket har lett till att förbundets angelägenheter ligger bra till och atmosfären är verkligen god. Nu är det lätt för oss andra att fortsätta.

Jag tillönskar er arbetsglädje!

Ari-Matti Pyyhtiä
Ordförande
ari-matti.pyyhtia@padasjoki.fi