Man kan och bör inverka på framtiden

Denna höst har man åter inom yrkeskåren ivrigt diskuterat överlåtelsen av läkemedel. Jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om användning, överlåtelse och ordination av mediciner inom veterinärmedicin har varit på remissrunda. I utkastet föreslås att mikrobmediciner kan överlåtas för kommande behov i enstaka fall av infektionssjukdomar förutom i gödsvingårdar också på sådana gårdar med grisproduktion som har ingått ett hälsovårdsavtal med veterinären och där veterinären gör ett besök minst varannan vecka. En gödsvinsgård bör besökas sex gånger i året och övriga produktionsgårdar fyra gånger i året.

Att, under vissa betingelser, till produktionsgårdar överlåta mikrobmediciner för kommande behov är enligt mitt förmenande ett tecken på att inte ta tillräckligt ansvar för konsumenter och djur. Antibiotikaresistens är redan nu ett världsomfattande problem, som man kan åtgärda. Finland har inom lantbruket som kvalitetsstrategi en konsumentinriktning, där en kontrollerad användning av mediciner ingår som en del. Därtill har man förbundit sig vid en strävan att minska på användningen av mikrobläkemedel. Genom att förbättra djurens levnadsbetingelser och behandlingsrutinerna kan man minska på djurens sjukdomsincidens och på behovet av mikrobmediciner. Veterinärerna har fått den erforderliga utbildningen för att kunna bära det helhetsansvar medicinanvändning medför, att skydda såväl djuren, människan som miljön.

Lagen om utövning av veterinäryrket, som trädde i kraft år 2000, stipulerar att endast den som enligt denna lag har rätt att utöva veterinäryrket får besluta om veterinärmedicinsk undersökning av djur och om diagnostik samt om anknytande behandling och medicinering. Användning av mikrobläkemedel bör alltid vara motiverat och ändamålsenligt. Även djurskyddsmässigt är det viktigt att antalet felaktiga diagnoser är så lågt som möjligt och att injektionerna ges på rätt ställe så att läkemedlet eller vaccinet har den önskade effekten.

Utbredning av mul- och klövsjukeepidemin i Storbritannien och därifrån till andra länder detta år utvisade klart hur viktigt det är att få rätt diagnos så fort som möjligt. Genom tidigt ställd diagnos kunde man ha förhindrat stora ekonomiska förluster, psykiskt lidande hos människor och onödigt lidande och smärta hos djuren. Ur konsumentens synvinkel är det väsentligt att animala livsmedel fortfarande hålls rena från residualmaterial. Om t.ex. penicillin, som är det överlägset mest använda mikrobläkemedlet på produktionsdjur i Finland, i misstag skulle injiceras i fettvävnad, varifrån upptagningen som känt är långsammare än från muskelvävnad med riklig blodtillförsel, skulle det öka penicillinöverkänsliga människors risk att få en allergisk reaktion. Konsumenterna litar på att inhemskt kött är tryggt och därför är det viktigt att användningen av läkemedel inom veterinärmedicinen fortsättningsvis ligger i händerna på veterinärmedicinskt utbildade människor så att ansvaret kan bäras.

TACK

När mitt ordförandeskap nu slutar vill jag tacka förbundets fullmäktige för det krävande arbete som Ni utfört i uppbyggande anda. Fullmäktiges roll som vägvisare i förbundet är oersättlig. Fullmäktige representerar hela yrkeskåren och presenterar olika gruppers synsätt. I sina ställningstaganden och beslut har fullmäktige på ett klokt sätt lotsat förbundet.

Jag tackar styrelsen för ett utomordentligt arbete under den gångna treårsperioden. Det är nödvändigt att förtroendevalda förbinder sig till uppgiften, vilket visar på en förmåga att bära ansvar. Mängden saker som kommer upp till behandling har ökat under alla de tolv år jag suttit vid styrelsebordet. De personer som har stått till förfogande för förtroendeuppdrag har tillika beslutat ge sin expertis och tid (som ofta har behövts i riklig mängd) till att sköta gemensamma angelägenheter.

Jag tillönskar förbundets nya ordförande Ari-Matti Pyyhtiä all lycka och framgång.

Ett tack till kansliets personal för gott samarbete. Under min mandattid, om var färgstarkt och varierande, kunde jag observera hur man också under svåra förhållanden kan sköta uppgifterna på ett högklassigt sätt.

Våra samarbetspartners tackar jag för diskussioner och samarbete i god anda.

Jag tillönskar alla läsare en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År.

Paula Junnilainen
Ordförande