Veterinärens företagshälsovård in i ett nytt årtusende

Representanter för Veterinärförbundet och Institutet för arbetshygien framförde i slutet av september till social- och hälsovårdsministeriet sin djupa oro över tillgången till och innehållet i företagshälsovårdstjänster för veterinärer. Oron grundar sig på en enkät som senaste år utfördes bland veterinärer och ur vilken det framgick att endast två tredjedelar av veterinärerna har ordnad företagshälsovård. De största bristerna i tillhandahållandet av företagshälsovårdstjänster gällde privat- och klinikveterinärer. Trots att det kanske finns ett avtal om företagshälsovård garanterar det inte innehållsmässigt högtstående verksamhet.

Veterinärer och arbetsgivare behöver information om företagshälsovården och dess anordnande. Alla har inte tillgång till tjänster eller man har ännu inte lärt sig att ansöka om dem. Företagshälsovården har en central roll vid förebyggandet av arbetsrelaterade hälsorisker. Man bör definiera de risker som hör ihop med veterinärens arbete och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Därtill bör man noggrannare beakta graviditetstiden i utvecklingen av arbetsförhållanden så att gravida veterinärer eller ofödda barn inte drabbas av hälsorisker i arbetet. Som grund för specialmoderskapspenningen bör man i fortsättningen beakta arbetets fysiska belastning och tillgång till tillräcklig daglig vila.

I veterinärarbetet borde verksamheten för bevarande av arbetsförmågan utvecklas mångsidigt. Psykiskt och fysiskt tunga arbeten sliter snabbt ut arbetstagarens krafter. Målet borde däremot vara att bevara hälsan så god som möjligt under hela arbetskarriären och ännu under pensioneringen. Detta kan uppnås endast om grundförutsättningarna för ett gott liv såsom sunda levnadsvanor, ett aktivt socialt nätverk, familj och vänner existerar i samråd med ett hälsosamt och tryggt arbete.

Lagstiftningen angående skydd i arbete och företagshälsovård förnyas i en snar framtid. De poängterar arbetsgivarens ansvar om arbetstagarens hälsa och arbetsplatsens trygghet. Företagare och andra som utför eget arbete kommer i fortsättningen att fastare knytas till företagshälsovården. Vid bevarandet av arbetsförmågan betonas betydelsen av de egna levnadsvanorna och yrkeskunskap. Ledarskap, chefsverksamhet och personrelationer är betydelsefulla faktorer i en arbetsgemenskaps välmående. Såväl arbetstagarna som av de experter inom företagshälsovården och arbetarskyddet som sköter dem förutsätts utbilda sig.

Som bäst undersöks de speciella problem som berör den veterinära yrkeskåren. Utredningen som inom kort blir färdig ger betydelsefull information om de ingrepp som i fortsättningen behövs. Problempunkterna bör identifieras och sätta in de fortsatta åtgärderna precis där. Det är på tiden att man godkänner att veterinärer har rätt till kvalitetsmässigt lika högtstående skydd i arbete och företagshälsovård som andra yrkesgrupper har tagit del av i årtionden. 

Kari Reijula, professor, avdelningschef, Institutet för arbetshygien
Marjut Hämäläinen veterinär, chefsredaktör