FVE har 185 000 europeiska veterinärers styrka

FVE, Federation of Veterinarians of Europe, är en samarbetsorganisation för 32 europeiska länders veterinärförbund. Förbundets medlemmar utgör en 185 000 veterinärer stark grupp. Organisationen har så småningom vuxit till en betydelsefull kraft och åsiktspåverkare i beredningen av veterinärlagstiftning inom EG och hela Europa. För tillfället jobbar tre heltidsanställda kolleger vid organisationen kansli i Bryssel. En av deras viktigaste uppgift är att få beslutsfattarna uppmärksamma på vår yrkeskårs åsikter. Därtill bör informationen givetvis också flöda åt det andra hållet.

Medlemsförbundens representanter samlas två gånger i året till förbundets allmänna möte. Samtidigt samlas också specialsektionerna: praktikerna (UEVP), hygienikerna (UEVH), de statsanställda veterinärena (EASVO) och industri- samt forskningsanställda veterinärer (FEVIR). Sektionerna förbereder och behandlar aktuella uppslag inom sina egna verksamhetsområden och skickar dem vid behov för debatt och beslutsfattning till det allmänna mötet. Det praktiska arbetet styrs av en styrelse med fem medlemmar, vars nyutnämnda ordförande är den skotska smådjurspraktikern Fred Nind.

Ett stort skepp går inte att vända snabbt. De senaste tidernas händelser i Europa har dock krävt snabba reaktioner och snabba, övervägda ställningstaganden. Man har också grundat mindre arbetsgrupper för att förbereda uppslag och göra behandlingen mellan allmänna möten snabbare. E-postkontakter möjliggör arbetet och medlemsorganisationernas inflytande på slutresultatet. Organisationens vårmöte hölls i år i medlet av maj i Budapest. Naturligtvis utgjorde mul- och klövsjukan ett huvudtema för mötet.

Holländarna lade framför det allmänna mötet en proposition om att ändra på EG:s politik i fråga om mul- och klövsjukan till att tillåta vaccinationer. Propositionen fick två tredjedelars understöd, främst bland centraleuropéerna, vilket överraskade de nordiska representanterna. Man kunde inte enas om en gemensam kommuniké utan behandlingen av ärendet överfördes till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta en förslag till ställningstagande till höstens allmänna möte i november i Bryssel. Ett klart godkännande fick däremot förslaget om striktare gränskontroll för att effektivare kontrollera sjukdomar.

Djurens välbefinnande och djurskydd, såsom transport av levande djur genom hela Centraleuropa, har hela tiden varit på tapeten. Efter en lång mangling bildades senaste höst en arbetsgrupp för att till vårens allmänna möte bereda föreningens ståndpunkt i frågan. På arbetsgruppens förslag beslöt man att till kommissionen skicka ett förslag om strikta transportrestriktioner. Centraleuropéerna som tidigare var mycket kritiskt inställda var nu beredda att med beröm godkänna denna över tio sidor långa skrift. I den nya smittosituationen förändrades inställningen till transporter. De begränsningar, inspektioner och krav på vila liksom även det dubbelriktade informationsflödet, vilka tidigare ansågs vara omöjliga att uppfylla hade förvandlats till rentav oumbärliga!

I åratal har livsmedelssäkerhet varit ett centralt tema. Principen från åkern till bordet - att producera högklassiga och trygga livsmedel genom att bevaka kvaliteten i hela produktionskedjan - är ett av föreningens mest betydelsefulla utlåtanden. Säkerställandet av att varje länk i livsmedelskedjan fungerar som den skall har ansetts vara en central uppgift för vår yrkeskår. Under senaste vårmöte behandlades särskilt kommissionens förslag om att harmonisera köttkontrollen och förnya den så att den alltmer grundar sig på riskanalys. Riktningen ansågs vara bra, om ock kritik framfördes för och emot kontrollnivån. Länder och veterinärer vana med mindre strikt kontroll ansåg förlaget vara för strikt och de som utför kontroll ville ha strängare normer.

Finland är medlemsstat i EG och vår lagstiftning sker långt enligt dess normer. Via FVE kan vi inverka på saker i vårt Europa. Samarbete med andra veterinärorganisationer är nödvändigt för att vår röst skall höras vidare än enbart i hemlandet. Yrkeskårens angelägenheter finns presenterade på organisationen hemsida på adressen www.fve.org. Ta er en titt.

Med önskan om en god begynnade höst,

Ari-Matti Pyyhtiä 
Styrelsemedlem i FVF, FVE mötesdelegat, 
Ansvarig veterinär, Padasjoki