På tal om högt stående veterinärtjänster ligger bollen hos veterinärerna

Ett av veterinärförbundets uppställda mål är att det för veterinärverksamhet bildas större områden än de nuvarande. Varför?

Då veterinärerna fungerar inom större områden har de bättre möjligheter till samarbete än vad nu är fallet. De kan om de så önskar specialisera sig på någon krävande specialuppgift som till exempel uppgifter inom hygieni, hälsovårds, rådgivning eller djurskydds. Framför allt har de möjligheter att ordna en human lagstadgad jourverkamhet.

Om ni i era kommuner och jourkretsar anser att man genom bättre samarbete mellan kommunerna att kan producera både jourarbete och arbetsprestationer av högre kvalitet, då ligger bollen hos er. Om planen är väl genomtänkt och stöds av områdets veterinärer har den bättre möjligheter att realiseras i kommunerna.

På veterinärförbundets fullmäktiges höstmöte diskuterades länge och väl vete-rinärvårdens funktionalitet och förbundets målsättning samt åtgärdsförslag till att förbättra veterinärvården. Minskningen av tjänster i kommunerna är en sak som oroar mig mycket. Jag anser att veterinärerna själva inte borde vara med om att bereda en minskning av tjänster om man inte samtidigt värnar om att tjänsteuppgifterna utförs på ett kvalitativt högtstående sätt och om att de veterinärer som blir kvar i arbetet orkar med sitt jobb.

Förbundet lät år 1999 utföra en ny utredning om veterinärvårdens nuvarande organisation, om statsförvaltningen i samband med den, om de lagar som reglerar veterinärverksamheten samt därtill i samband med utredningen en omfattande enkät bland tjänsteveterinärerna om mängden arbetsuppgifter, den tid de kräver och den arbetsinsats den lagstadgade veterinärjouren kräver. I undersökningen tog man ställning till olika framtidsvisioner gällande både statsförvaltningen och om olika möjligheter att omorganisera veterinärvården.

Förbundets styrelse beslöt undersöka privatsektorns roll i verkställandet av veterinärvården och utreda privatveterinärernas deltagande i veterinärjouren. Utredningen utvisade rätt tydligt att utan privatveterinärernas arbetsinsats kan veterinärvården inte skötas på ett täckande sätt. Veterinärdejouren var i första hand kommunalveterinärernas uppgift.

En slutsats av utredningen var att det säkraste alternativet för veterinärtjänsternas användare och också för staten är ett system likt det nuvarande med ett samhällsstött nätverk av tjänsteveterinärer som har fungerande länkar till industrianställda hälsovårdsveterinärer, privatveterinärer som erbjuder specialtjänster samt veterinärstationer. När systemet fungerar smidigt garanterar det jämt fördelad tillgång till tjänster och det förmår också sköta om den lagstadgade jourverksamheten.

Veterinärförbundets representanter önskar att veterinärerna på de regionala diskussionstillfällena skulle fundera på hur veterinärvården i olika delar av Finland skall utvecklas. Målet är att vi också i fortsättningen kan upprätthålla kvalitetsmässigt högt veterinärkunnande inom livsmedelshygienen och hälsoö-vervakningen och att vi förmår erbjuda våra kunder fungerande och högklassiga veterinärtjänster i samarbete med privatsektorn.

Torsti Miller
ordförande i Finlands veterinärförbunds fullmäktige