En gemensam hälsa

Människors och djurs hälsa har ett nära samband. Det är ett enkelt faktum att friska djur ger trygga livsmedel. I den produktionskedja som via växt-och husdjursproduktion, slaktverksamhet, köttkontroll, förädling, transport och handel slutar på konsumentens tallrik måste varje länk hålla. Livsmedlens säkerhet är resultatet av många aktörers smidiga samarbete. 

En utmaning för året som har börjat är att befrämja produktionsdjurens hälsa genom planerad rådgivning och uppföljning. Målet är att förebygga sjukdomar via riskkontroll, att förbättra djurens välbefinnande och att öka produktionen lönsamhet. En koordinerare behövs för hälsovården som seglar i god medvind. Den hälsovårdscentral för djur som håller på och kör i gång koordinerar det nationella hälsovårdsarbetet och utnyttjandet av djurhälsokunskapen. Därtill utbildar centralen veterinärer och producenter.

BSE-krisen inom EU fortsätter. Panikartade beslut har fattats så gott som varje vecka. Trots detta har man i Finland förhållit sig realistiskt och relativt lugnt till en allvarlig sak. Det var nödvändigt att även hos oss utöka BSE-undersökningarna till att år 2001 gälla nödslaktade och självdöda djur. På basen av resultaten från det första halvåret utvärderas behovet av de fortsättningsundersökningar som behövs. I detta sammanhang vore det motiverat att, som en del av nötregistret, skapa ett register för nötdjurens dödsorsaker. Till registret borde dödsorsaken för alla självdöda djur och avlivningsorsaken för alla djur som har avlivats på gården uppges. I oklara fall borde man utreda vad nötdjuret led av.

Användningen av kött-benmjöl förbjöds för alla produktionsdjur inom EU till utgången av juni år 2001. Användningsförbudet har motiverats med övervakningssvårigheter. Man har ansett det vara omöjligt att övervaka att nötdjur utfodras enbart med för dem avsedda foder och att foder avsedda för olika djurslag inte skulle kunna blandas med varandra på foderfabriker.

Man kan lära sig av kriser. Nu har man vaknat för att begrunda grundläggande fakta. Vi måste betala dyrt för missuppfattningen att man utan problem kan förvandla en idisslare till köttätare. Är det klokt att använda kött-benmjöl som foder för övriga produktionsdjur? Kan "kannibalism" vara behäftat med riskfaktorer som vi ännu inte känner till? Det krävs mod och starkt tillit till åtgärdens långsiktiga effekter att motivera ett beslut med ett okänt hot.

Konsumenten vill ha livsmedel vilka har producerats på ett etiskt och djurskyddsmässigt godtagbart sätt, med goda produktionsmetoder. Det är skäl att lyhört lyssna till konsumenten. Man bör också betala för dylika livsmedel enligt deras värde.

Ett gott och betydelsefullt påbörjat nytt år.

led1051.gif (20899 bytes) 

Paula Junnilainen, länsveterinär
Ordförande i Finlands Veterinärförbund