Viktig information om beskattningen av veterinärbilar

Finlands Veterinärförbund informerar, 6.3.2017:

Trafiksäkerhetsverket Trafi har från och med 1.6.2016 ändrat sin tolkning av preskriberad bilskatt för veterinärbilar. Verkets nya tolkning baserar sig på Trafis egen bedömning och grundar sig alltså inte på rättspraxis. Ändringen kan få betydande skatteföljder. Om man har en veterinärbil eller överväger att ta en i bruk, bör man sätta sig in i vad den nya tolkningen kan innebära.

Ändringen gäller situationer då en viss typ av veterinärbil omregistreras till personbil. Enligt Trafis nya tolkning behandlas en veterinärbil olika beroende på om den som vanlig paketbil hade hört till en skatteklass med nedsatt eller full skatt. För en veterinärbil som hade hört till en nedsatt skatteklass tar Trafi ingen hänsyn till att bilens bilskatt har preskriberats medan bilen var veterinärbil. Istället ombeskattar Trafi bilen baserat på omstruktureringen till personbil. Ny bilskatt ska då betalas i enlighet med personbilens gängse värde. Enligt Trafi avdras inte den preskriberade bilskatten från den här nya bilskatten. Om en dylik bil dock ändras från veterinärbil till paketbil förutsätts man inte betala ny bilskatt. Definitionen av paketbil med nedsatt skatt hittar man i 8 § i bilskattelagen. Man kan också vända sig till Trafi med närmare frågor.

Om veterinärbilen däremot som vanlig paketbil hade tillhört en skatteklass med full skatt, medför Trafis nya tolkning inga förändringar. Då uppstår det inte mer skatt att betala vid omregistrering till personbil, eftersom Trafi här accepterar att skatten har preskriberats i sin helhet medan bilen var veterinärbil.

Trafi justerade sin ståndpunkt efter att förbundet kontaktade Trafi i månadsskiftet februari-mars. Trafi ämnar fortsätta tillämpa sin nya tolkning för bilar registrerade första gången med början 1.6.2016. Trafi har dock fattat beskattningsbeslut enligt den nya linjen även för äldre bilar. Trafis jurist har meddelat förbundet att Trafi är beredd att upphäva dessa ”retroaktiva” beslut. Har man fått ett dylikt beslut måste man själv vara i kontakt med Trafi för upphävande av beslutet. Observera särskilt att överlag bör en föreskriven bilskatt betalas trots överklagande eller annat förfarande.

Vad gäller nyare bilar är det en bra fråga om Trafis nya tolkningslinje överensstämmer med lagen. Förbundet kommer att göra en noggrannare analys av detta och informerar sedan närmare om resultatet. Endast en domstol kan dock fatta bindande beslut om den korrekta tolkningen av lagen.

På förbundets medlemssida har förbundet ett mer detaljerat meddelande på finska om situationen. Vid behov kan förbundet hjälpa till med att tyda innehållet i meddelandet. Medlemmar kan också få rådgivning angående effekterna av Trafis nya linje på ens personliga situation. Förbundets rådgivning betjänar också på svenska och engelska.

Förbundets åtgärder i saken fortsätter. Tack till alla aktiva medlemmar som påkallade förbundets uppmärksamhet till saken. Meddela oss gärna om ni får myndighetsbeslut som känns egendomliga eller som avviker från tidigare praxis. Annars är det inte säkert att informationen når oss.

Länk till ett mera detaljerat meddelande (på finska) på medlemssidorna här. För att nå medlemssidorna måste man logga in med sina Fimnet-uppgifter.

Länk till kontorets kontaktinformation (vi betjänar också på svenska och engelska):

Till sida Bli medlem