Tiedote KT & SELL: Työaikalain mahdollinen soveltaminen kunnan praktikkoeläinlääkäreihin

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat parhaillaan eläinlääkäriryhmiä koskevasta uudesta päivystyskorvausjärjestelmästä sekä lepoaikamääräyksistä. Lisäksi työryhmä neuvottelee uudesta palkkausjärjestelmästä ja selvittää mahdollisuutta lainmuutokseen, jonka perusteella työnantajalla olisi oikeus periä asiakkailta palkkio eläinlääkäripalveluista. Keskusteluun on noussut myös työaikalain soveltaminen praktikkoeläinlääkäreihin. 

Voimassa olevaa työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Praktikkoeläinlääkärit eivät ole tällä hetkellä työaikalain soveltamisen piirissä, koska on katsottu, että heillä on työaika-autonomia eli että työnantaja ei valvo heidän työajan käyttöään ja näin ollen he voivat itse päättää työajastaan.

Uuden 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain soveltamisalamääräyksiä on yleisesti tiukennettu. Uutta työaikalakia ei sovelleta työntekijään, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan, kun kyse on työstä, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyä.

Uuden työaikalain myötä KT:n ja Suomen Eläinlääkäriliiton on selvitettävä, tulisiko praktikkoeläinlääkärien kuulua työaikalain soveltamisen piiriin. Kun yhteisvastaanotot ovat lisääntyneet, lainsäädäntö ja toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja ajanvaraus- ja työajanseurantatekniikka ovat kehittyneet edellisen työaikalain voimaan tulon jälkeen, on muutoinkin perusteltua tarkastella, onko toiminta muuttunut luonteeltaan sellaiseksi, ettei praktikkoeläinlääkärillä ole enää yhtä suurta työaika-autonomiaa kuin aikaisemmin.

Kunnan praktikkoeläinlääkärit ovat viranhaltijoita ja harjoittaessaan eläinlääkäripraktiikkaa kunnaneläinlääkäri suorittaa virkatehtäviään. Praktikkoeläinlääkärin tulonmuodostus on kuitenkin poikkeuksellinen, koska osa ansioista syntyy asiakkailta eläinlääkintähuoltolain 19 §:n nojalla perittävistä käynti- ja toimenpidepalkkioista, joista eläinlääkäri on kirjanpito- ja verovelvollinen. Arvonlisäverotuksellisista sysistä kunnaneläinlääkärillä on oltava y-tunnus. Käynti- ja toimenpidepalkkioiden suuruudesta on sovittu Lääkärisopimuksen liitteenä olevassa Kunnallisessa eläinlääkäritaksassa ja palkkiot ovat käytännössä osa eläinlääkärin palkkaa. Mikäli praktikkoeläinlääkäreihin sovellettaisiin työaikalakia, yrittäjyyttä muistuttavat piirteet tulisi purkaa. Tämä edellyttää kuitenkin eläinlääkintähuoltolain 19 §:n muuttamista sekä eläinlääkäreiden palkkausjärjestelmän kokonaisuudistusta.

KT ja Suomen Eläinlääkäriliitto katsovat, että praktikkoeläinlääkäreihin tulisi soveltaa työaikalakia viimeistään, kun palkkausjärjestelmä on uudistettu. Osapuolet neuvottelevat työaikamääräyksistä ja niihin liittyvistä siirtymämääräyksistä, joiden myötä työaikalain soveltamisen piiriin olisi siirryttävä palkkausjärjestelmän uudistuttua.

Kunnan praktikkoeläinlääkäreihin ei sovelleta työaikalakia 1.1.2020 tai 1.4.2020 alkaen.

Tämä viesti on KT:n ja Suomen Eläinlääkäriliiton yhteinen.