Kunta-alalla syntyi neuvottelutulos: Eläinlääkäriliitteen lepoaikamääräyksissä vihdoin iso harppaus kohti 2020-lukua

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos myöhään illalla 27.5.2020. Kaikkien osapuolten hallinnot hyväksyivät tuloksen 28.5.2020. Kunta-alalla uusi sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2022.

Eläinlääkärien osalta sovittiin kahdesta yleiskorotuksesta, joista ensimmäinen on 1.8.2020 alkaen kaikille eläinlääkäriryhmille tuleva 1,24 % korotus. Jälkimmäinen, 1.4.2021 alkaen tuleva korotus on erilainen eri eläinlääkäriryhmille: työajalliset eläinlääkäriryhmät (esim. hygieenikot ja valvontaeläinlääkärit) saavat yleisen linjan mukaisen 1,0 % palkankorotuksen ja työajattomat (praktikot) pienemmän 0,72 % palkankorotuksen, koska heihin kohdistuvat sopimuksen tekstimuutokset olivat niin merkittävät. Praktikoiden pienemmällä korotuksella on käytännössä vain muutaman euron vaikutus tilipussiin kuukausitasolla.

Kunnallisen eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotetaan uudella sopimuskaudella kerran, 1.1.2021 alkaen 3,04 %. Taksan korotus keskitetään käyntipalkkioihin, eikä toimenpidepalkkioita koroteta. Käytännössä tämä tarkoittaa käyntipalkkioihin 4,8 % korotusta.

Lääkärisopimuksen neuvotteluissa Eläinlääkäriliittoa edustivat puheenjohtaja Katri Kiviniemi, valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Päivi Lahti sekä juristi Markku Kojo, joka on aiemmin toiminut liiton asiamiehenä.

Keskitetty erä käytettiin praktikoiden lepoaikojen parantamiseen

Lisäksi sovittiin 1,0 % suuruisen keskitetyn erän käytöstä eläinlääkäriliitteessä ns. tekstimuutoksiin eli praktikoiden lepoaikojen merkittävään parannukseen. Aiemmassa keskitetyssä sopimuksessa praktikkoeläinlääkäreillä oli oikeus vain kahdeksaan lepopäivään kuussa tai jopa vähempään, jos se oli tarpeen eläinlääkintähuollon toimintojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.

Uuden sopimuksen myötä praktikoiden päivystysvapaat tunnustetaan vihdoin virallisesti osaksi työsuojelua. Uudet päivystysvapaamääräykset astuvat voimaan 1.1.2021. Praktikkoeläinlääkäri saa samana viikonloppuna 32 tehtyä päivystystuntia kohti yhden päivystysvapaapäivän. Kokonaisesta päivystysviikonlopusta saa siis kaksi päivystysvapaata. Kokonaisesta arkipyhäpäivystyksestä saa yhden päivystysvapaapäivän. Lisäksi neljästä tehdystä arkipäivystyksestä saa yhden päivystysvapaapäivän.

Näiden saavutettujen lepoaikaparannusten lisäksi nyt voimassa olevat paikalliset sopimukset jäävät voimaan, eli jos esim. arkipäivystyksistä on saanut nyt syntynyttä sopimusta paremmin päivystysvapaita, niin on jatkossakin.

Uudessa sopimuksessa on mukana työaikalaista tärkeä elementti, joka takaa säännöllisen levon joka viikko myös praktikoille. Viranhaltijan on saatava kerran kalenteriviikossa vähintään 35 tuntia kestävä, keskeytymätön vapaa-aika, joka on, mikäli mahdollista, sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee kuitenkin olla yhdenjaksoisesti vähintään 24 tuntia viikossa. Viikkolepo toteutetaan päivystysvapaiden avulla, jos se ei muuten toteudu. Kun viikkolepo on toteutunut, jäljelle jääneet vapaapäivät voidaan pitää eläinlääkintähuollon toimintojen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Vapaapäiviä saa kertyä kuitenkin enintään 20 ja ne on pidettävä kohtuullisessa ajassa.

Paikallisin sopimuksin ja erilaisin epävirallisin käytännöin ilman paikallista sopimusta hoidetut, eläinlääkäriliitettä paremmat lepoaikajärjestelyt oli tärkeää saada nyt kirjattua keskitettyyn sopimukseen, jotta ne saadaan turvattua aivan kaikille nyt ja jatkossa. On edelleen merkittävä määrä kunnaneläinlääkäreitä, joilla ei ollut arkipäivystysvapaita käytössä lainkaan. Lisäksi paikalliset sopimukset ja käytännöt ovat aina vaarassa päättyä, kuten tälläkin neuvottelukierroksella, kun pääsopimus oli muiden aloitteesta irtisanottu, sekä mahdollisessa maakuntauudistuksessa.

Uudessa sopimuksessa taattiin myös eläinlääketieteen opiskelijoille samat lepoajat kuin muillekin, kun kaikki opiskelijoita koskevat rajoitukset poistettiin sopimuksesta. Lisäksi sopimukseen kirjattiin päivystysfrekvenssisuositus, joka on liiton suosituksen mukainen joka viides arkipäivä ja joka viides viikonloppu.

Muissa Lääkärisopimuksen liitteissä keskitetty erä oli pienempi kuin eläinlääkärien 1 % ja lisäksi näihin liitteisiin tuli paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 alkaen. Eläinlääkäriliitteessä ei paikallista järjestelyerää ole, koska keskitetty erä oli niin suuri (1 %). Saimme poikkeuksellisesti käyttää järjestelyerän varat nyt keskitetysti, joten sovimme Kuntatyönantajan kanssa niiden käyttämisestä praktikoiden työsuojeluun. Paikallisesta järjestelyerästä kannatti luopua, koska näin saatiin aikaan merkittäviä tekstimuutoksia. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan yleensä henkilökohtaisiin lisiin, jolloin henkilön vaihtuessa tämä lisä katoaa yhteisestä palkkapotistamme. Lisäksi paikallista järjestelyerää ei usein kohdisteta kaikille eläinlääkäreille, vaan vain osalle. Nyt saavutetut yleiskorotukset ja tekstimuutokset koituvat kaikkien ja myös tulevien viranhaltijoiden hyväksi.

Me eläinlääkärit olemme kuntaneuvottelupöydässä pieni porukka ja siksi joudumme isoihin askeliin, kuten nyt praktikoiden lepoaikoihin, käyttämään koko oman porukan joukkovoimaa. Edellisellä neuvottelukierroksella kaksi vuotta sitten panostimme työajallisten lounastaukoon yhdessä (työaika lyheni käytännössä 2,5 tuntia viikossa), nyt vuorostaan praktikoiden lepoon. Vaikka lepoajat olivatkin monella praktikolla jo paikallisen sopimuksen voimin kunnossa, liiton tehtävä on olla heikoimmassa asemassa olevien puolella ja taata kaikille riittävät lepoajat.

Kiky-tunnit jäävät lääkäriryhmillä voimaan, mutta kompensaatiota saatiin

Työajan soveltamisen piiriin kuuluvilla eläinlääkäreillä työaika nousi vuonna 2016 Kilpailukykysopimuksen myötä 37 tunnista 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Tuolloin työaikoja synkronoitiin lääkäriryhmien kesken ja ne jäävät edelleen voimaan. Tämä työajan pidennys otettiin huomioon edellisellä neuvottelukierroksella vuonna 2018 ruokataukoa koskevalla ratkaisulla. Eläinlääkäri saa halutessaan valita vähintään puolen tunnin pituisen työaikaan kuulumattoman ruokailutauon sijaan aterioimisen työaikana työpaikalla 15–20 minuutissa. Tähän ratkaisuun käytettiin vuonna 2018 osa yleisen linjan palkankorotusprosentin paikallisesta järjestelyerästä, siis myös praktikoiden osalta.

Nyt uudessa sopimuksessa lääkäreille jääneitä kiky-tunteja kompensoitiin edelleen: sekä arkipyhälyhennys että keskeytyspäivälyhennys säännöllisestä työajasta ovat jatkossa 7 tuntia 39 minuuttia, kun ne aiemmin olivat 7 tuntia 15 minuuttia. Käytännössä, jos työviikko on normaalia lyhyempi arkipyhän tai muun syyn takia, työntekijälle ei jatkossa jää enää miinusta työaikasaldolle, vaan koko työpäivän työaika lyhenee viikkosaldosta.

Työhyvinvointikannanotosta ja työryhmätyöskentelystä sovittiin

Uuden sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan liitteeksi tehtiin Kuntatyönantajan kanssa yhteinen työhyvinvointikannanotto. Kannanotossa kannustetaan sekä työnantajia että eläinlääkäreitä tunnistamaan kunnallisen eläinlääkärin työn myönteiset voimavarat ja panostamaan voimavarojen vahvistamiseen. Lisäksi esitetään keinoja eläinlääkärien työssäjaksamisen ja osaamisen kehittämiseen. Kannanotossa liitto pitää erityisen merkittävänä valvontaeläinlääkärien parityöskentelyn tärkeyden korostamista. Parityöskentely auttaa vaikeiden hallintopäätösten tekemisessä ja mahdollistaa raskaiden kokemusten aiheuttaman kuormituksen purkaminen välittömästi tapahtuneen jälkeen.

Eläinlääkäriliiton ja Kuntatyönantajan yhteisessä työryhmässä jatketaan kehittämistyötä koko sopimuskauden ajan. Työryhmässä neuvotellaan eläinlääkärien palkkausjärjestelmän muuttamisesta ottaen huomioon maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalvelutyöryhmän työn lopputuloksen. Palkkausjärjestelmän mahdollisen uudistamisen yhteydessä osapuolet neuvottelevat myös muutoksista kunnan virkaeläinlääkäreiden työaikamääräyksiin ottaen huomioon uuden työaikalain asettamat vaatimukset praktikkoeläinlääkärien työhön.

Lue myös JUKOn tiedote