Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskeviin työaikamääräyksiin muutoksia

SELL ja JUKO ovat sopineet työnantajapuolen neuvottelujärjestö Sivistan kanssa muutoksista Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 9 lukuun, joka koskee Helsingin yliopiston eläinsairaalan eläinlääkäreitä. Varsinaisella neuvottelukierroksella viime keväänä sovittiin muutoksista aktiivityöstä maksettaviin korvauksiin. Muutosten oli tarkoitus astua voimaan nyt vuoden 2021 alusta, mutta syksyn mittaan kävi ilmi, että sovitut muutokset eivät sellaisenaan toimi eläinsairaalan eri yksiköissä. Asiasta käydyn keskustelun ja eläinsairaalan työntekijöiltä saadun palautteen perusteella päädyttiin 7 §:ssä erottamaan pieneläinsairaalan sekä hevos- ja tuotantoeläinsairaalan aktiivityön korotukset toisistaan seuraavasti:

Korotukset pieneläinsairaalassa:

- iltatyö klo 18.00 – 23.00 +50 %

- yötyö klo 23.00 – 08.00 + 100 %

- lauantai ja sunnuntai klo 08.00 – 23.00 + 50 %

Korotukset hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa:

- iltatyö klo 16.00 – 22.00 +50 %

- yötyö klo 22.00 – 08.00 +100 %

- lauantai ja sunnuntai klo 08.00 – 22.00 +50 %

Osapuolet sopivat, että työaikamääräyksiin tehtyjen muutosten kustannukset katetaan 1.12.2021 paikallisella erällä. Eläinsairaalan osalta viime kevään neuvottelukierroksella 1.12.2021 maksettavaksi sovittu paikallinen erä 0,5 % käytetäänkin uusien työaikamääräysten käyttöönottoon jo 1.1.2021 lukien. Nämä uudet aktiivityön korotusprosentit tulivat siis voimaan heti vuoden alusta.

Lisäksi ruokataukoa koskevaa 3 §:ää selkeytettiin niin, että työntekijöillä on edelleen mahdollisuus vähintään puolen tunnin pituiseen ruokataukoon. Mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuutta poistua työpaikalta, hänelle tarjotaan mahdollisuus aterioida työn aikana noin 15 minuuttia. Osapuolet sopivat, että työntekijöiden todellisia mahdollisuuksia ruokatauon pitämiseen seurataan ja tilannetta tarkastellaan palaverissa maaliskuussa 2021. Työntekijöiden tulee raportoida luottamusmiehelle tai suoraan Eläinlääkäriliittoon, mikäli ruokatauon pitäminen ei toistuvasti onnistu.

Muutokset tarvitsevat vielä hyväksynnän JUKOn hallitukselta. Asia käsitellään JUKOn hallituksen kokouksessa tammikuussa.