Ajankohtaista säteilylain uudistuksesta

Tärkeintä tässä vaiheessa:

- Turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava Säteilyturvallisuuskeskukselle viimeistään 15.6.2020.

- Toiminnanharjoittajille tuli uusi velvollisuus käyttää säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA), velvollisuus astui voimaan 15.12.2019. STA:na voi toimia sairaalafyysikko.

- Turvallisuusluvan haltijan on laadittava myös johtamisjärjestelmä, jossa kuvataan STA:n käyttö.

PS. Jos sinulla on yrityksessäsi hyväksytty turvallisuusarvio ja selvitys johtamisjärjestelmästä, ja olisit valmis antamaan sen liito kautta malliksi kollegoille, ota yhteys toimistoon tai tarvittaessa puheenjohtajaan.

Asiasta laajemmin (lopussa myös linkkejä ja poimintoja lainsäädännöstä):

Eläinlääkäriliitto on seurannut tiiviisti säteilylain uudistusta.

Uusi säteilylaki annettiin vuosi sitten, 15.12.2018. Uudistuksella saatettiin voimaan EU:n säteilyturvallisuusdirektiivi.

Säteilylainsäädännön uudistus korostaa toiminnanharjoittajan vastuuta. Säteilytoimintaa koskevat vaatimukset asetetaan riskiperusteisesti. Vaatimukset eivät ole yhtä yksityiskohtaisia kuin aiemmin.

Säteilylain uudistus toi myös eläinlääketieteelliseen säteilytoimintaan toiminnanharjoittajille uuden velvoitteen: säteilyturvallisuusasiantuntijan (myöhemmin STA) käyttö.

Jatkossa turvallisuusluvan haltijan on laadittava johtamisjärjestelmä, jossa kuvataan STA:n käyttö ja laadittava turvallisuusarvio, jonka laatimisessa pitää käyttää STAa.

Toiminnanharjoittajan on nimettävä myös säteilyturvallisuusvastaava (jatkossa STV), joka valvoo toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelujärjestelyiden toteuttamista. STV:n kelpoisuusvaatimukset ovat lähes samat kuin aiemmalla säteilyturvallisuudesta vastaavalla johtajalla.

Mitä säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttö tarkoittaa käytännössä?

Säteilyturvallisuusasiantuntijan käytölle oli lain voimaantulosta vuoden siirtymäaika, joten STA:n käytön velvollisuus on ollut voimassa 15.12.2019 alkaen. STA:na voi toimia sairaalafyysikko.

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä muun muassa turvallisuusarvion laatimisessa. Turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava Säteilyturvallisuuskeskukselle viimeistään 15.6.2020.

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä toimintaa aloitettaessa. Muulloin hänen on oltava käytettävissä. Erityisesti säteilyturvallisuusasiantuntijaa tarvitaan, jos säteilytoiminta muuttuu siten, että siitä aiheutuvat altistukset muuttuvat, tai jos havaitaan ongelmia työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa.

Asetuksen mukaan STAn on oltava säteilytoiminnassa käytettävissä, kun työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3. Suurin osa eläinlääkäriasemista kuuluu altistuksen perusteella luokkaan 3. Lain mukaan on suhteutettava toimintaan ja sen riskeihin, miten paljon ja millä tavalla sairaalafyysikon asiantuntemusta kunkin toiminnanharjoittajan on käytettävä.

Säteilyturvallisuudesta huolehtiminen on toiminnanharjoittajan vastuulla, myös silloin, jos STA:n pitää olla tiiviisti mukana. STA voi olla organisaation ulkopuolinen, asiantuntijan rooli on neuvova, eikä hän ole suoraan vastuussa toiminnasta.

Liiton näkemyksen mukaan luokkaan 3 kuuluvan säteilytoiminnan osalta on riittävää, että toiminnanharjoittaja kuvaa johtamisjärjestelmässä, missä tilanteissa STA:ta konsultoidaan ja mistä asiantuntijan tavoittaa. Lain perusteluissa todetaan, että STA:n käyttö voi olla neuvojen tai lausuntojen pyytämistä ja käyttö suhteutetaan toiminnan riskeihin. Lainsäädännössä ei edellytetä käyntejä, ja liiton näkemyksen mukaan toiminnanharjoittajan on mahdollista toimittaa riittävät tiedot neuvonpyyntönsä liitteenä myös kirjallisesti säteilyturvallisuusasiantuntijalle.

Myös STUK on linjannut, ettei toiminnanharjoittajan tarvitse nimetä STA:a säteilytoiminnan johtamisjärjestelmässä, vaan on esitettävä riittävät tiedot STA:n käytön järjestämisestä. Säteilyturvakeskus ei ohjaa STA:n käyttöön liittyviä käytännön ratkaisuja yksityiskohtaisesti etukäteen.

Se, mitkä ovat riittävät tiedot säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä, ratkaistaan siis tapauskohtaisesti, kun STUK käsittelee sinne lähetettyjä turvallisuusarvioita ja selvityksiä johtamisjärjestelmästä.

STUKin vastaus Sairaalafyysikot ry:lle Säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön järjestämisestä on luettavissa tästä pdf:nä

Jos sinulla on yrityksessäsi hyväksytty turvallisuusarvio ja selvitys johtamisjärjestelmästä, ja olisit valmis antamaan sen liito kautta malliksi kollegoille, ota yhteys toimistoon tai tarvittaessa puheenjohtajaan.

Yhteystiedot: toimisto (at) sell.fi ja paivi.lahti (at) sell.fi

Mistä tiedän, mihin luokkaan säteilytoiminta kuuluu?

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018 ja sen liite 4 määrittelevät säteilytoimintoja koskevat luokitukset. Linkki asetukseen, liitteet löydät PDF-muodossa asetuksen lopusta.

Säteilyturvallisuuskeskuksen sivuilla asiasta kaikki tämänhetkinen tieto:

Uusi säteilylaki, sen nojalla annetut asetukset ja määräykset löytyvät esimerkiksi stuklex-tietokannasta:

https://www.stuklex.fi/fi/ls#sateilytoiminta

https://www.stuklex.fi/fi/ls#sateilylain1

Lomake 1.3 Selvitys säteilytoiminnan johtamisjärjestelmästä

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/lomakkeet

Turvallisuusarviosta STUKin sivuilta:

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/sateilytoiminnan-turvallisuusarvio

Poimintoja lainsäädännöstä koskien säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA, sairaalafyysikko) käyttöä:

Säteilylain (859/2018) 29 § mukaan turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmässä on oltava riittävät tiedot muun muassa säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön järjestämisestä.

Säteilylain 32 § mukaan ”Toiminnanharjoittajan on turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa lukuun ottamatta sellaisia säteilytoimintoja, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Lisäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä altistuksen kohteena olevan henkilön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, kun kyseessä on lääketieteellinen altistus tai 14 luvussa tarkoitettu kuvantaminen, jossa käytetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettua terveydenhuollon laitetta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja asiantuntijoita on käytettävä tarkoituksenmukaisella tavalla suhteutettuna toiminnasta aiheutuvaan säteilyaltistukseen ja potentiaaliseen altistukseen.”

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sen 17 § puolestaan säätää, että

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilyturvallisuusasiantuntija on

1) säteilytoiminnassa tiiviisti mukana, jos 16 §:ssä tarkoitettu työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 1 tai 2

2) säteilytoiminnassa käytettävissä, kun työperäisen tai väestön altistuksen luokka on

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä lisäksi:

1) uutta säteilytoimintaa aloitettaessa

2) säteilytoimintaa muutettaessa siten, että työperäisen tai väestön altistuksen luokka voi muuttua

3) jos työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa havaitaan ongelmia

4) lopetettaessa säteilytoimintaa, jossa käsitellään radioaktiivisia aineita, kun on kyse 18 §:n 12 ja 13 kohdassa tarkoitetusta asiasta. ”

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sen 18 § kertoo STAn käytön osa-alueet, joissa STAa on käytettävä 17 § mukaisella tavalla.

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sen liite 4 (aivan asetuksen lopussa) määrittelee säteilyaltistuksen luokat 1-3.

Hallituksen esityksessä säteilylaiksi 28/2018 todetaan, että ”se, millä tavalla asiantuntijaa on toiminnassa käytettävä, riippuisi toiminnan luonteesta, laadusta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Asiantuntijan käyttäminen voisi olla esimerkiksi neuvojen tai lausuntojen pyytämistä taikka asiantuntijan osallistumista säteilytoimintaan. Joissakin vähäriskisissä toiminnoissa käyttö voisi rajoittua pelkästään toiminnan aloittamisvaiheeseen, kun taas vaativassa toiminnassa käyttötarve voi olla jatkuvaa. Asiantuntijoiden käyttöä ja sitä koskevia asiakirjoja valvottaisiin Säteilyturvakeskuksen säännönmukaisissa tarkastuksissa.”

Toiminnanharjoittajan on lisäksi nimettävä turvallisuuslupakohtainen säteilyturvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteutumisesta. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaa johtajaa ei enää ole. Viimeistään 31.12.2019 saatu vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus voidaan hyväksyä soveltuvalla osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.