Eläinlääkärilehti 5/2018

”Yötyö, päivätyö – nyö nyö, älä lyö”

Päivystäminen on kuormittavaa ja erityisesti yötyö voi vaarantaa terveyden. Joitakin päivystäminen rasittaa enemmän kuin toisia, osalle päivystys ei sovi lainkaan.

On todennäköistä, että päivystäminen alallamme lisääntyy. Yksityisiä päivystäviä klinikoita ja sairaaloita perustetaan lisää. Jatkossa voidaan edellyttää myös maakunnallista eläintauti- ja eläinsuojelupäivystystä.

Eläinlääkäriliitto työskentelee monella saralla turvatakseen päivystäjille riittävän lepo- ja palautumisajan, sekä riittävän korvauksen päivystyksestä, jotta lepoajat voi pitää.

Eläinlääkäri- ja lääkäripäivystys on perinteisesti järjestetty varsinaisen työajan ulkopuolella tapahtuvana työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti erikseen korvattavana työnä. Yksityisillä klinikoilla tai sairaaloissa, joita koskevaa työehtosopimusta ei ole, päivystyksen on oltava osa säännöllistä työaikaa.

Vuorokauden ympäri päivystävät yksityiset klinikat hakevat yhä useammin AVI:lta lupaa jaksotyöajan käyttöön. Siinä työvuorot voivat olla esimerkiksi 12 tunnin mittaisia ilman, että on kyse ylityöstä. Työaikaan sisältyvä päivystys voi kuulostaa hyvältä, ja moni eläinlääkäri on ollut järjestelyyn tyytyväinen. Tyypillisesti jaksotyössä on yötyötä enemmän ja tiheämmin kuin työajan ulkopuolella tehtävässä päivystyksessä, ja rasitus on näin suurempaa.

Eläinlääkäriliitto on vuonna 2016 linjannut Yliopistolliseen eläinsairaalaan ehdotetusta jaksotyöstä seuraavasti: ”Liitto katsoo, että korkeasti koulutetun asiantuntijan ainoa mahdollinen työaikamuoto on päiväaikaan sijoitettu Yliopiston yleisen työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika yhdistettynä työehtosopimuksen mukaisen päivystyksen kanssa.  Jaksotyöaikasuunnitelmat ovat epärealistisia, eikä niitä voida hyväksyä. Eläinlääkärit tarvitsevat työaikajärjestelmän, joissa aktiivivapailla mahdollistetaan palautuminen raskaasta päivystyksestä.”

Lääkäriliitto solmi juuri ensimmäisen talokohtaisen työehtosopimuksen yksityispuolelle Meri-Lapin Mehiläisen kanssa. Päivystyksen järjestämiseksi perinteisellä tavalla tämä oli työnantajankin näkökulmasta tarpeellista. Myös liiton tähtäimessä on työehtosopimus yksityiselle sektorille.

Työaikalakia uudistetaan nyt ja lakiesitys saattaa ehtiä eduskunnan käsittelyyn kesän aikana. Mikäli lakiesitys ei ole luonnosvaiheesta muuttunut, voi se aiheuttaa joitakin muutoksia päivystykseen. Jatkossa työaikaa on kaikki se aika, jonka työntekijä on työpaikalla tai välittömässä valmiudessa työntekoon. Varallaoloa ei jatkossakaan katsota työajaksi. Yliopistollisen eläinsairaalan erillismääräyksiä päivittävä työryhmä joutuu ottamaan työaikalain uudistuksen huomioon työssään.

Praktikkokunnaneläinlääkärit ovat nyt työaikalain soveltamisen ulkopuolella. On katsottu, että praktikot pystyvät itse määrittelemään työntekopaikkansa ja aikansa. Myös työnantaja on pitänyt mahdottomana valvoa kunnaneläinlääkärin työtekoa ja työajankäyttöä, mitä voidaan myös pitää perusteena työaikalain soveltumattomuuteen.

Osa kunnaneläinlääkäreistä voi edelleen itsenäisesti päättää työajan käytöstään. Sen sijaan yhteisvastaanotolla toimiva kunnaneläinlääkäri, joka hoitaa kiireettömiä potilaita keskitetyn ajanvarauksen pohjalta, tai eläinlääkäri, joka hoitaa päivän kiireiset tapaukset, jotta muut voivat keskittyä kiireettömiin töihin, ovat varsin sidottuja työhönsä tiettynä työnantajan määrittelemänä aikana. 

Työaikalain uudistuksen myötä kunnaneläinlääkärin työn jäämistä lain soveltamisen ulkopuolelle täytyy arvioida tarkasti uudelleen. Kunnaneläinlääkärien näkemykset työajan piiriin kuulumisesta jakautuvat. Työaikalain soveltaminen tekisi toiminnasta kankeampaa ja loisi tarpeen lisätä kunnaneläinlääkärin virkoja.

Olisiko järkevämpää olla työajan soveltamisen ulkopuolella ja turvata lepoajat ja riittävä päivystyskorvaus virkaehtosopimuksella? Oli järjestelmä mikä tahansa, työnantajan on kuitenkin aina noudatettava työturvallisuuslakia, ja huolehdittava ettei päivystysrasitus vaaranna työntekijän terveyttä.

Liitossa selvitetään nyt ankarasti eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia ja mahdollisia muita vaikutuksia. 

Mukavaa kesää itse kullekin!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Kirjoituksen otsikko on Ismo Alangon laulusta Työ.