Eläinlääkärilehti 8/2018

Työaikalain suojaa myös kunnaneläinlääkäreille

Esitys uudeksi työaikalaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiesityksen mukaan kunnan praktikkoeläinlääkärit eivät enää voisi olla työaikalain soveltamisen ulkopuolella.

Voimassa olevaa työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Tämän tulkitaan jättävän kunnan praktikkoeläinlääkärit lain soveltamisalan ulkopuolelle. Esityksestä uudeksi työaikalaiksi tämä kohta on poistettu, jotta laki täyttäisi EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

Eläinlääkäriliitossa on punnittu, onko kunnaneläinlääkärien työaikalain alaisuuteen siirtymisessä enemmän hyviä vai huonoja puolia. Työaikalain soveltaminen tekisi toiminnasta kankeampaa ja loisi tarpeen lisätä kunnaneläinlääkärin virkoja. Kunnaneläinlääkärien työaikasuojelusta ei kuitenkaan ole pystytty huolehtimaan riittävästi työaikalain soveltamisen ulkopuolella.

Liiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan vain yhdellä prosentilla kunnan praktikoita työsidonnaisuus on korkeintaan 40 tuntia viikossa. Työsidonnaisuus oli 40 prosentilla vastanneista kunnan praktikoista 41–60 tuntia, 48 prosentilla 61–80 tuntia ja 11 prosentilla tätäkin suurempi, jopa yli 100 tuntia viikossa.

Eläinlääkäriliitto on pitkään pyrkinyt muuttamaan virkaehtosopimusta niin, että praktikkoeläinlääkärien työsidonnaisuus olisi kohtuullinen ja he saisivat riittävästi lepoaikaa ja saman määrän vapaapäiviä kuin muut kunnan palveluksessa olevat. KT Kuntatyönantajat ei ole tähän suostunut. Joissakin kunnissa on käytössä virkaehtosopimusta parempia järjestelyjä, mutta useimmilla kunnaneläinlääkäreillä työnsidonnaisuus on kohtuuton ja työn kuormittavuus merkittävää.

KT Kuntatyönantaja esittää eduskunnalle, että kunnan praktikkoeläinlääkärit nimenomaisesti jätettäisiin uuden työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. KT perustelee esitystään muun muassa sillä, että uusia kunnaneläinlääkärinvirkoja tarvittaisiin huomattavasti lisää eikä eläinlääkäreitä riittäisi virkoihin.

Eläinlääkäriliiton mielestä taas nykyinen kunnaneläinlääkärijärjestelmä, joka perustuu työntekijöiden massiiviseen työsidonnaisuuteen, ei houkuttele nuoria eläinlääkäreitä eikä ole kestävä tulevaisuudessa. Virkoja voidaan tarvita lisää, mutta töitä voidaan myös järjestellä uusilla tavoilla. Työaikalain soveltaminen kunnan praktikkoeläinlääkäreihin suojelisi eläinpotilaita ja ihmisiä; väsynyt eläinlääkäri on turvallisuusriski sekä potilastyössä että tieliikenteessä.

Tosiasiassa nykyisenkin lainsäädännön mukaan kunnan praktikkoeläinlääkärien kuuluminen työaikalain piiriin olisi perusteltua, sillä praktikkoeläinlääkärien kohdalla työaika-autonomian vaatimus ei toteudu.

Praktikkoeläinlääkärillä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun. Työtehtävät hoidetaan virkavelvollisuudella potilastapausten mukaan. Kiireellistä potilasta on lähdettävä hoitamaan yöllä, ja kiireellisyysjärjestys tarkoittaa usein myös ajankäytöllisesti epätaloudellisia edestakaisia ajomatkoja alueella. Useilla vastaanotoilla on käytössä yhteinen ajanvarausjärjestelmä, mikä sitoo eläinlääkärin tiettyinä muiden määritteleminä aikoina vastaanotolle.

Työaikalain soveltamisen rinnalle tarvitaan uusi palkkausjärjestelmä. Uudesta palkkausjärjestelmästä on neuvoteltu KT:n, Eläinlääkäriliiton ja muiden lääkäriliittojen kanssa jo vuodesta 2015. Neuvotteluihin täytyy saada vauhtia. Eläinlääkäriliitto pitää järkevänä, että kunnan praktikkoeläinlääkärit siirtyvät työaikalain alaisuuteen vasta siirtymäajan kuluttua, kun neuvottelutulos uudesta palkkausjärjestelmästä on saavutettu.

Mikäli eduskunta ei nimenomaisesti säädä kunnaneläinlääkäreitä lain soveltamisen ulkopuolelle, ja mikäli lakisesitys ehditään hyväksyä vielä tämän eduskuntakauden aikana, muotoillaan koko kunnaneläinlääkärijärjestelmää uudelleen tulevaisuudessa. Järjestelmän uudistaminen myös tervehdyttäisi tilannetta julkisen ja yksityisen eläinlääkäripalvelun välillä.

Sopuisaa loppusyksyä toivottaen!