Eläinlääkärilehti 4/2017

Mitä ei ole raportoitu, sitä ei ole tehty

Kunnaneläinlääkärin työnkuva on muuttunut ja selkiytynyt vuosikymmenien takaisesta, mutta palkkausjärjestelmä on säilynyt ennallaan. Peruspalkka, päivystyskorvaus ja eläinten omistajilta perityt maksut sekä korvaukset valtion tehtävistä muodostavat kokonaisansion yhtä monella tapaa kuin on kunnaneläinlääkäreitäkin. Työmarkkinaneuvotteluissa Kuntatyönantajan kanssa pyritään selkiyttämään kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmää ja yhdenmukaistamaan sitä muiden lääkäriryhmien kanssa.

Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja suurin osa eläinsuojeluvalvonnasta sekä osa eläintautivalvonnasta on siirtynyt praktikoilta valvontaeläinlääkäreille. Maatalouden rakennemuutos on vähentänyt tuotantoeläintilojen määrää, tuotantoeläinten akuuttipraktiikka on osin korvautunut terveydenhuoltotyöllä. Monen kunnaneläinlääkärin päivään kuuluu nykyään huomattavasti peruseläinlääkintää pieneläimille.

Päivystysvelvollisuus kuitenkin on ja pysyy, vuorokauden ympäri. Päivystysvuoro osuu kunnaneläinlääkärille noin kerran viikossa arki-iltana ja kerran kuussa viikonlopun pituisena.

Kunnat pitävät yllä tiheää kunnaneläinlääkäriverkostoa, jotta kiireellistä eläinlääkärinapua olisi aina saatavilla, peruseläinlääkäripalvelut saadaan turvattua kaikkialla maassa ja eläintauti- ja eläinsuojelutapaukset tulisivat hoidettua ripeästi. Vastuu kokonaisuudesta on kunnaneläinlääkärinvirkojen olemassaolon perusta.

Tarinat siitä, ettei kunnaneläinlääkäri ehdi hoitamaan kiireellistä tuotantoeläintapausta, koska ajanvaraus on täynnä kiireettömiä pieneläinpotilaita, ovat toivottavasti väärinymmärrystä. Kiireellinen eläinlääkintähuolto menee aina kiireettömän edelle.

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta kuuluvat kunnaneläinlääkärin virkavelvollisuuksiin, vaikka alueella olisi myös valvontaeläinlääkäri hoitamassa näitä tehtäviä. Praktikot käyvät tarvittaessa valvontaeläinlääkärien kanssa yhteistarkastuksilla, mikä on tärkeää niin työturvallisuuden kuin kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta. Moni praktikon valvontakäynti jää kuitenkin raportoimatta: lukujen valossa näyttää, etteivät praktikot osallistu valvontaan merkittävästi. Kaikki kunnaneläinlääkärin suorittama valvontatyö pitää tehdä näkyväksi raportoimalla käynneistä.
Yksityistä pieneläinpalvelua on paljon saatavilla kaupungeissa ja jonkin verran myös haja-asutusalueilla. Kestokeskustelu eläinlääkärikunnan sisällä on kunnaneläinlääkärien peruspalkan ja kunnan tarjoamien tilojen, jossain myös laitteiden ja avustajan, turvin harjoittama pieneläinpraktiikka, jonka hintoja säädellään taksakortilla. Tämä voi tehdä yrittäjän aseman tukalaksi.

Liiton luottamustoimissa olevista yrittäjistä ja virkaeläinlääkäreistä koottu Eläinlääkintähuollon tulevaisuus - työryhmä (ks. s. 243) miettii, miten kunnaneläinlääkärit ja yksityiset toimijat voisivat muodostaa eri alueilla toisiaan tukevan eläinlääkintähuollon kokonaisuuden, jossa tasavertaiset palvelut, kattava päivystys, eläintautivalmius ja eläinten hyvinvoinnin valvonta turvattaisiin. Ryhmä tarkastelee muun muassa yhtiöittämisen mahdollisia etuja ja haittoja. Työ on alkuvaiheessa ja sitä tehdään rinnakkain maakuntavalmistelun kanssa.

Nyt lausuntokierroksella olevat maakuntauudistuksen myötä valmistellut lakiluonnokset eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, eläinsuojelusta sekä eläintaudeista hapertavat virkaeläinlääkärien olemassa olon perustaa. Lakiluonnoksissa eläinsuojelutarkastukset osoitettaisiin maakunnan, poliisin ja eläinsuojeluvalvojan tehtäväksi, eläintautivalvonta maakunnan tehtäväksi. Maakunta delegoisi tehtävät riittävän pätevälle viranhaltijalle.

Lakiluonnoksissa maininnat virkaeläinlääkäristä on karsittu minimiin. Liiton mielestä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta tulisi lainsäädännössä osoittaa selvästi maakunnan virkasuhteisen eläinlääkärin vastuulle. Tehtävien menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan eläinlääkärin koulutus. Lakiluonnoksen edellyttämä virkaeläinlääkäripäivystyksen järjestäminen eläintauteja varten tukee liiton näkemystä toimivan virkaeläinlääkärijärjestelmän säilyttämisestä.

Kunnaneläinlääkärillä ei ole työaikaa. Sen sijaan kunnaneläinlääkärillä on tietyt velvollisuudet hoidettavanaan – siksi kunnaneläinlääkärijärjestelmä on olemassa.

Päivi Lahti
puheenjohtaja