Finsk Veterinärtidskrift 8/2022

Valet är över – en ny delegation har valts

Val till veterinärförbundets delegation hålls vart tredje år. Valet är nu över och medlemmarna har fått rösta på sina egna kandidater. Valnämnden bekräftade resultatet och den nya delegationen inleder sin verksamhet vid organisationsmötet i november. Den egentliga verksamhetsperioden inleds i början av nästa år. Efter att ha suttit under flera fullmäktigeperioder bekräftar jag att delegationens verksamhet är intressant och lärorik. Delegationen konkretiserar yrkeskårens sektorsövergripande karaktär och mångsidiga kunnande.

Delegationens uppgift är bland annat att välja ordförande i förbundet, styrelsen och förtroenderådet samt att leda och övervaka styrelsens verksamhet. Den nya delegationen får allra först välja en ny ordförande för förbundet när den nuvarande ordförandens mandatperiod går ut vid årsskiftet.

Den verksamhetsplan som delegationen behandlar och diskussionen som förs på mötena styr förbundets verksamhet i den riktning som medlemmarna önskar.

Valet till delegationen hölls för andra gången som elektronisk röstning. Röstningen genomfördes rutinerat och smidigt. Kommunikation var av stor betydelse även i detta val, eftersom valdeltagandet ökade de dagar då förbundet påminde om valet och röstningen. Det är smidigt och enkelt att rösta elektroniskt om anvisningarna är tydliga och tillräckliga. Veterinärer läser som bekant inte anvisningar särskilt noggrant. Den här gången var anvisningarna tillräckligt detaljerade och det var inte svårt att rösta. Tack för uppdatering av anvisningarna riktas till förbundets kontor och erfarna medlemmar i valnämnden.

Valet till delegationen intresserade kandidater och väljare. Diskussionen gick het under kandidatuppställningen och valarbetet var flitigt. Det lyckades bra att övertala kandidater, eftersom det fanns över dubbelt så många kandidater jämfört med antalet invalda. Valdeltagandet var ganska bra i fackförbundens jämförelse, 24,7 procent för ordinarie medlemmar och 26 procent för studerande Valdeltagandet sjunker något, trots att det är lätt att rösta. I det föregående valet utövade 27 procent av de ordinarie medlemmarna sin rösträtt. Valdeltagandet för studerande var då 30 %. Det är glädjande att studerande deltar aktivt i val och att ungdomar inte alls är bortskämda. Valdeltagandet förutspår intresse för förbundets verksamhet även i framtiden.

Ungefär 60 % av medlemmarna i delegationen byttes ut, dock är en del av de nya medlemmarna gamla veteraner. Den nya delegationens sammansättning motsvarar ganska väl medlemmarnas arbetsområden och geografiska positioner. Representationen av privatanställda motsvarar inte riktigt det relativa antalet anställda i medlemskåren, men de tre valda är utmärkta representanter för arbetstagarna. Studerandemedlemmarna representerar båda fakulteterna, den ena Helsingfors universitet och den andra Tartu universitet. I Tartu studerar ungefär 30 procent av veterinärer som tar examen.

Veterinärförbundet och delegationen som leder verksamheten i förbundet, företräder alla veterinärers intressen. Uppgiften är ibland utmanande, eftersom medlemmarna är företagare och deras anställda. Jag litar på att den nya delegationen når framgång i sin uppgift. Huvudsaken är att det finns entusiasm och förmåga att driva gemensamma frågor.

Lycka och framgång för Veterinärförbundets nya delegation, god jul och ett framgångsrikt nytt år!

Kirsi Sario

valnämndens ordförande år 2022